Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 1070 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-08-09
Data wydania:2002-07-05
Data wejscia w życie:2002-09-09
Data obowiązywania:2002-08-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 1070 z 2002


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 126                — 8134 —                Poz. 1070


1070

USTAWA z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 107, poz. 669, z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 60, poz. 702 oraz z 2001 r. Nr 15, poz. 148 i Nr 39, poz. 459) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w pkt 2 wyrazy „nadzorowania banków hipotecznych” zastępuje się wyrazami „szczególnego nadzoru nad bankami hipotecznymi”;

2) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości — należy przez to rozumieć ustaloną zgodnie z przepisami ustawy wartość, która w ocenie banku hipotecznego odzwierciedla poziom ryzyka związanego z nieruchomością jako przedmiotem zabezpieczenia kredytów udzielanych przez bank hipoteczny,”;

3) w art. 3: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Publiczny list zastawny jest papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, którego podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego z tytułu:

1) kredytów w części zabezpieczonej wraz z należnymi odsetkami, gwarancją lub poręczeniem Narodowego Banku Polskiego, Europejskiego Banku Centralnego, rządów lub banków centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z wyłączeniem państw, które restrukturyzują lub restrukturyzowały swoje zadłużenie zagraniczne w ciągu ostatnich 5 lat, oraz gwarancją lub poręczeniem Skarbu Państwa zgodnie z przepisami odrębnych ustaw, albo

2) kredytów udzielonych podmiotom wymienionym w pkt 1, albo

3) kredytów w części zabezpieczonej wraz z należnymi odsetkami, gwarancją lub poręczeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz kredytów udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: „3. Do publicznych listów zastawnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące hipotecznych listów zastawnych, z wyłączeniem przepisów ustawy w zakresie zabezpieczenia hipoteką.

4. Bank hipoteczny, udzielając kredytu jednostce samorządu terytorialnego, jak również nabywając papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, jest obowiązany uzyskać pozytywną, na dzień przyznania kredytu lub nabycia papierów wartościowych, opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu lub wykupu papierów wartościowych, o której mowa w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 1070 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 1067 z 20022002-09-09

  Ustawa z dnia 5 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

 • Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 1082 z 20022002-08-09

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 1081 z 20022002-08-09

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 1080 z 20022002-08-09

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 1079 z 20022002-08-09

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 1078 z 20022002-08-09

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 1077 z 20022002-08-09

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady do Spraw Uchodźców oraz zwrotu innych kosztów ponoszonych w związku z pracą w Radzie do Spraw Uchodźców.

 • Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 1076 z 20022002-08-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie działania oraz tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 1075 z 20022002-08-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie określenia jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych, które mogą nabyć mienie niezbędne do prowadzenia w sposób ciągły badań naukowych lub prac rozwojowych określonych w statutach tych jednostek.

 • Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 1074 z 20022002-08-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie określenia sposobu stwierdzania stanu posiadania mienia przez jednostki badawczo-rozwojowe nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 1073 z 20022002-08-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie kwoty A i B cukru oraz kwoty A i B izoglukozy.

 • Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 1072 z 20022002-08-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie ustalenia ceny interwencyjnej cukru białego i ceny podstawowej buraków cukrowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 1071 z 20022002-08-09

  Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 • Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 1069 z 20022002-08-09

  Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 1068 z 20022002-08-09

  Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 1066 z 20022002-08-09

  Ustawa z dnia 5 czerwca 2002 r. o ratyfikacji Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.