Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1087 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 19 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-08-10
Data wydania:2002-07-19
Data wejscia w życie:2002-08-25
Data obowiązywania:2002-08-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1087 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 127                — 8164 —                Poz. 1087


1087

U S TA W A z dnia 19 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Art. 1. W ustawie z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 13 otrzymuje brzmienie: „Art. 13. Obszar m.st. Warszawy, w dniu wejścia w życie ustawy, obejmuje obszar związku komunalnego m.st. Warszawy, utworzonego ustawą z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 48, poz. 195 i Nr 86, poz. 396, z 1995 r. Nr 124, poz. 601, z 1998 r. Nr 127, poz. 847, z 1999 r. Nr 92, poz. 1044, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497), oraz gminy Wesoła.”;

2) art. 14 otrzymuje brzmienie: „Art. 14. Dzielnicami m. st. Warszawy, w dniu wejścia w życie ustawy, są: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Âródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola i ˚oliborz w granicach dotychczasowych, odpowiednio, gmin warszawskich, gminy Wesoła lub dzielnic w gminie Warszawa-Centrum.”;

3) art. 15 otrzymuje brzmienie: „Art. 15. Znosi się gminy warszawskie, dzielnice w gminie Warszawa-Centrum i związek komunalny m.st. Warszawy, utworzone ustawą, o której mowa w art. 13, oraz gminę Wesoła.”;

4) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Gmina Sulejówek, w dniu wejścia w życie ustawy, wchodzi w skład powiatu mińskiego.”;

5) w art. 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Dotychczasowe zarządy gmin warszawskich, zarządy dzielnic w gminie Warszawa-Centrum oraz zarząd gminy Wesoła pełnią obowiązki zarządów dzielnic do czasu wyboru lub powołania zarządów dzielnic m.st. Warszawy na podstawie niniejszej ustawy.”;

6) w art. 18: a) w ust. 1 po wyrazach „i urzędy dzielnic w gminie Warszawa-Centrum” dodaje się wyrazy „oraz urząd gminy Wesoła”, b) w ust. 2 po wyrazach „i dzielnic gminy Warszawa-Centrum” dodaje się wyrazy „oraz urzędu gminy Wesoła”;

7) art. 19 otrzymuje brzmienie: „Art. 19. Do czasu uchwalenia statutów dzielnic m.st. Warszawy mają zastosowanie odpowiednio przepisy określające organizację dotychczasowych gmin warszawskich, dzielnic w gminie Warszawa-Centrum oraz gminy Wesoła w zakresie niesprzecznym z niniejszą ustawą.”;

8) w art. 20 w ust. 1 po wyrazach „Mienie gmin warszawskich” dodaje się przecinek oraz wyrazy „mienie gminy Wesoła”;

9) w art. 22: a) w ust. 1 po wyrazach „związku komunalnego m.st. Warszawy” dodaje się przecinek oraz wyrazy „gminy Wesoła”, b) w ust. 4 po wyrazach „związku komunalnego m.st. Warszawy” dodaje się przecinek oraz wyrazy „gminy Wesoła”;

10) w art. 23 po wyrazach „związkiem komunalnym m.st. Warszawy” dodaje się przecinek oraz wyrazy „gminą Wesoła”;

11) w art. 24 w ust. 1 po wyrazach „Prezydent m.st. Warszawy” dodaje się przecinek oraz wyrazy „burmistrz gminy Wesoła”;

12) w art. 25: a) w ust. 3 po wyrazach „gmin warszawskich” dodaje się wyrazy „i gminy Wesoła”, b) w ust. 5 po wyrazach „gmin warszawskich” dodaje się wyrazy „i gminy Wesoła”, c) w ust. 6 po wyrazach „gminy warszawskie” dodaje się wyrazy „i gminę Wesoła”;

13) w art. 26: a) w ust. 1 po wyrazach „związek komunalny m.st. Warszawy” dodaje się przecinek oraz wyrazy „gmina Wesoła”, b) w ust. 2 po wyrazach „związku komunalnego m.st. Warszawy” dodaje się przecinek oraz wyrazy „gminy Wesoła”, c) w ust. 3 po wyrazach „związku komunalnego m.st. Warszawy” dodaje się przecinek oraz wyrazy „gminy Wesoła”;

14) w art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone przez gminy warszawskie po dniu 1 stycznia 1995 r. oraz miejscowe

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1087 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1093 z 20022002-08-10

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1092 z 20022002-08-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1091 z 20022002-08-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1090 z 20022002-08-10

  Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1089 z 20022002-08-10

  Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1088 z 20022002-08-10

  Ustawa z dnia 19 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1086 z 20022002-08-10

  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru.

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1085 z 20022002-08-10

  Ustawa z dnia 17 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1084 z 20022002-08-10

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o ratyfikacji Protokołu nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego dnia 22 listopada 1984 r. w Strasburgu.

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1083 z 20022002-08-10

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o ratyfikacji Szóstego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego dnia 5 marca 1996 r. w Strasburgu.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-29 poz. 1826

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

 • Dziennik Ustaw z 1994-06-24 poz. 396

  Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o przedłużeniu kadencji kolegiów odwoławczych przy sejmikach samorządowych oraz o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-30 poz. 135

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-23 poz. 1448

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

 • Monitor Polski 2002 nr 52 poz. 734

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 października 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic w mieście stołecznym Warszawie oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.