Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 125 z 2002 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-02-18
Data wydania:2002-01-29
Data wejscia w życie:2002-03-05
Data obowiązywania:2002-02-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 125 z 2002 - Strona 2


Strona 2 z 4

Dziennik Ustaw Nr 13                — 775 —                Poz. 125


2. Konkursy o zasięgu wojewódzkim organizuje kurator oświaty, a konkursy o zasięgu ponadwojewódzkim organizują właściwi kuratorzy oświaty, na podstawie zawartego porozumienia. § 4.

1. Konkurs przygotowuje i przeprowadza wojewódzka komisja konkursowa powołana przez kuratora oświaty, który określa zadania komisji oraz zatwierdza regulamin konkursu, opracowany przez komisję.

2. Regulamin konkursu zawiera w szczególności:

1) liczbę stopni konkursu oraz sposób i terminy przeprowadzania eliminacji, w tym ustalania i ogłaszania wyników,

2) zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach konkursu,

3) wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela,

4) kryteria kwalifikowania uczestników do kolejnych stopni konkursu, warunki uzyskiwania wyróżnień oraz tytułów laureata lub finalisty konkursu,

5) tryb pracy komisji na poszczególnych stopniach konkursu.

3. Kurator oświaty przekazuje do szkół regulamin konkursu przeprowadzanego w danym roku szkolnym, w terminie do dnia 30 września.

4. Regulamin konkursu nie może być zmieniany w ciągu roku szkolnego.

5. Przepisy ust. 1—4 stosuje się odpowiednio do konkursów o zasięgu ponadwojewódzkim. § 5.

1. Kurator oświaty, właściwy ze względu na siedzibę szkoły, do której uczęszcza laureat lub finalista konkursu, wydaje laureatowi lub finaliście zaświadczenie zawierające:

1) oznaczenie komisji konkursowej,

2) nazwę konkursu,

3) imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia laureata lub finalisty,

4) nazwę szkoły, do której uczęszcza laureat lub finalista,

5) uzyskany wynik i przyznany tytuł laureata lub finalisty,

6) numer, datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

7) podpis i pieczęć kuratora oświaty.

2. Kurator oświaty prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń.

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest ważne na terenie całego kraju.

§

6. Kurator oświaty może zlecić zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu podmiotowi prowadzącemu działalność edukacyjną w zakresie odpowiadającym danemu rodzajowi konkursu, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach. Przepisy § 4 i 5 stosuje się odpowiednio. § 7.

1. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz dla uczniów ponadpodstawowych szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, z każdego przedmiotu ogólnokształcącego lub dziedziny wiedzy mogą być organizowane:

1) olimpiady interdyscyplinarne — obejmujące elementy treści podstaw programowych różnych przedmiotów,

2) olimpiady przedmiotowe — obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu przewidzianego w ramowym planie nauczania,

3) olimpiady z przedmiotów dodatkowych — obejmujące wiedzę z przedmiotów, które mogą być nauczane jako przedmioty dodatkowe,

4) olimpiady tematyczne — związane z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy.

2. W olimpiadzie mogą również uczestniczyć — za zgodą komitetów okręgowych — laureaci konkursów, rekomendowani przez komisje konkursowe, o których mowa w § 4, oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych i szkół zasadniczych — realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę. §

8. Olimpiadę organizuje się jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim, w których wymagany jest od uczestników następujący zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności:

1) w zawodach pierwszego stopnia (szkolnych i międzyszkolnych) — wystarczający do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotu,

2) w zawodach drugiego stopnia (okręgowych) — niezbędny do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotu,

3) w zawodach trzeciego stopnia (centralnych) — w zakresie wskazanym w programie danej olimpiady. § 9.

1. Olimpiady mogą być organizowane przez szkoły wyższe i inne instytucje naukowe oraz stowarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne, zwane dalej „organizatorami”. W organizacji olimpiad mogą uczestniczyć kuratorzy oświaty.

2. Organizator powołuje komitet główny olimpiady, określając w akcie powołania nazwę olimpiady

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 125 z 2002 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 127 z 20022002-02-18

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 126 z 20022002-02-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych oraz wysokości opłaty za jej wydanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 124 z 20022002-02-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 123 z 20022002-02-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 122 z 20022002-02-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-10 poz. 1041

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-10 poz. 975

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 września 1999 r. w sprawie organizacji oraz zasad przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół artystycznych.

 • Komunikat UE z 2010-08-05 nr 212 poz. 123

  Olimpiady Specjalne w Unii EuropejskiejOświadczenie pisemne Parlamentu Europejskiego w sprawie wsparcia Olimpiad Specjalnych w Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-03 poz. 897

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska zastępcy Szefa Służby Celnej i dyrektorów izb celnych

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-19 poz. 1346

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.