Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 125 z 2002 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-02-18
Data wydania:2002-01-29
Data wejscia w życie:2002-03-05
Data obowiązywania:2002-02-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 125 z 2002 - Strona 3


Strona 3 z 4

Dziennik Ustaw Nr 13                — 776 —                Poz. 125


i siedzibę komitetu głównego. W skład komitetu głównego wchodzą nauczyciele akademiccy, nauczyciele szkół ponadgminazjalnych i szkół ponadpodstawowych, o których mowa w § 7 ust. 1, oraz specjaliści z dziedziny nauk objętych programem olimpiady.

3. Komitet główny olimpiady opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia organizatorowi program olimpiady oraz regulamin olimpiady.

4. Regulamin olimpiady zawiera w szczególności:

1) tryb powoływania komitetów okręgowych oraz tryb pracy komitetu głównego i komitetów okręgowych,

2) tryb przeprowadzania zawodów poszczególnych stopni, w tym powoływania komisji przeprowadzających zawody, szczegółowy tryb opracowywania zadań, oceny prac oraz ustalania i ogłaszania wyników zawodów,

3) kryteria kwalifikowania uczestników do zawodów kolejnych stopni,

4) warunki uzyskiwania wyróżnień oraz tytułów laureata lub finalisty olimpiady,

5) warunki kwalifikowania laureatów do udziału w olimpiadzie międzynarodowej,

6) rodzaj dokumentacji z zawodów pierwszego i drugiego stopnia.

5. Regulamin olimpiady może zawierać warunki udziału w olimpiadzie uczniów zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. § 10.

1. Dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, szkół zasadniczych i szkół średnich zawodowych mogą być organizowane turnieje, jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim, obejmujące problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej.

2. Do organizacji turniejów stosuje się odpowiednio § 8 i 9, z tym że organizatorami turniejów mogą być także stowarzyszenia zawodowe i inne organizacje zawodowe, których działalność jest związana z daną dziedziną wiedzy lub zawodem. § 11.

1. Komitet główny olimpiady lub turnieju opracowuje tematy zawodów drugiego i trzeciego stopnia lub wszystkich stopni i przekazuje je komisjom przeprowadzającym zawody w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie do chwili rozpoczęcia zawodów. Komitet główny olimpiady lub turnieju decyduje o sposobie przygotowywania tematów zawodów pierwszego stopnia.

2. Terminy przeprowadzania olimpiad i turniejów ustalają komitety główne, z tym że:

1) zawody trzeciego stopnia powinny odbyć się do dnia 30 kwietnia; olimpiady i turnieje wymagające przeprowadzania ćwiczeń praktycznych mogą być organizowane w innych terminach,

2) terminy zawodów drugiego i trzeciego stopnia olimpiady planowanej na kolejny rok szkolny wymagają uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 30 czerwca. §

12. Komitet główny olimpiady lub turnieju może organizować jednorazowe okolicznościowe konkursy tematyczne. § 13.

1. Komitet główny olimpiady lub turnieju wydaje laureatowi lub finaliście zaświadczenie, według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia.

2. Komitet główny olimpiady lub turnieju prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń. §

14. Uprawnienia przysługujące laureatom i finalistom konkursów, olimpiad i turniejów określają odrębne przepisy. § 15.

1. W przypadku gdy w szkole, do której uczeń uczęszcza, nie organizuje się konkursu, olimpiady lub turnieju, uczeń może do nich przystąpić w szkole wskazanej przez dyrektora szkoły. Uczniowie przystępują do zawodów dobrowolnie.

2. Dyrektor szkoły informuje uczniów o organizacji, terminach przeprowadzania i warunkach udziału w konkursach, olimpiadach i turniejach.

3. Organizatorzy konkursów, olimpiad i turniejów pokrywają koszty podróży, wyżywienia i noclegu uczestników oraz, w miarę możliwości, ich opiekunów. §

16. Komitet główny olimpiady lub turnieju gromadzi dokumentację dotyczącą olimpiady lub turnieju, a w szczególności:

1) dokumentację w sprawie powołania olimpiady lub turnieju,

2) prace pisemne uczestników zawodów trzeciego stopnia (z zawodów trzeciego stopnia i z zawodów drugiego stopnia) z ostatnich 2 lat,

3) informatory olimpiady lub turnieju i tematy zawodów,

4) listy laureatów i nauczycieli, którzy przygotowali laureata do olimpiady lub turnieju. § 17.

1. Konkursy, olimpiady i turnieje w roku szkolnym 2001/2002 prowadzone są według dotychczasowych regulaminów.

2. Regulaminy konkursów, olimpiad i turniejów przeprowadzanych w roku szkolnym 2002/2003 należy dostosować do przepisów rozporządzenia w terminie do dnia 30 czerwca 2002 r. §

18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 125 z 2002 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 127 z 20022002-02-18

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 126 z 20022002-02-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych oraz wysokości opłaty za jej wydanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 124 z 20022002-02-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 123 z 20022002-02-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 122 z 20022002-02-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-10 poz. 1041

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-10 poz. 975

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 września 1999 r. w sprawie organizacji oraz zasad przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół artystycznych.

 • Komunikat UE z 2010-08-05 nr 212 poz. 123

  Olimpiady Specjalne w Unii EuropejskiejOświadczenie pisemne Parlamentu Europejskiego w sprawie wsparcia Olimpiad Specjalnych w Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-03 poz. 897

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska zastępcy Szefa Służby Celnej i dyrektorów izb celnych

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-19 poz. 1346

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.