Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 127 z 2002 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-02-18
Data wydania:2002-01-24
Data wejscia w życie:2002-04-01
Data obowiązywania:2002-02-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 127 z 2002 - Strona 2


Strona 2 z 6

Dziennik Ustaw Nr 13                — 780 —                Poz. 127


3. Wzór dokumentu, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

4. Dokument, o którym mowa w ust. 2, wystawia się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz:

1) otrzymuje myśliwy, a jeżeli zwierzyna została pozyskana na polowaniu zbiorowym — osoba dostarczająca tusze do punktu skupu,

2) zatrzymuje osoba prowadząca punkt skupu,

3) podlega zbyciu, wraz z tuszą zwierzyny, dla której wydano ten dokument. § 50b. Osoba prowadząca punkt skupu odmawia przyjęcia tuszy zwierzyny, jeżeli wraz z tuszą nie zostało okazane upoważnienie lub dostarczone świadectwo pochodzenia zwierzyny.”;

pochodzenia zwierzyny, będące drukiem ścisłego zarachowania.

5. Âwiadectwo pochodzenia zwierzyny wydaje się w dwóch egzemplarzach, z czego jeden dostarcza się osobie prowadzącej punkt skupu wraz z tuszami pozyskanej zwierzyny.

6. Wzór świadectwa pochodzenia zwierzyny stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.”;

7) § 50 otrzymuje brzmienie: „§ 50.

1. Znakowanie odbywa się za pomocą znaku podlegającego ścisłemu zarachowaniu.

2. Znak składa się z dwóch części, z których jedna jest zakładana w nacięcie wykonane pomiędzy kością skokową a ścięgnem Achillesa na tylnej kończynie, natomiast druga jest dołączana do narogów pozyskanej zwierzyny.

3. Konstrukcja znaku powinna uniemożliwić jego ponowne użycie.

4. Wzór oraz opis znaku stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.”;

8) po § 50 dodaje się § 50a i 50b w brzmieniu: „§ 50a.

1. Osoba prowadząca punkt skupu, do którego została dostarczona tusza zwierzyny pozyskanej na polowaniu indywidualnym, odnotowuje w upoważnieniu fakt przyjęcia tuszy.

2. Osoba prowadząca punkt skupu, do którego została dostarczona tusza pozyskanej zwierzyny, wydaje dokument stwierdzający przyjęcie tuszy, podlegający ścisłemu zarachowaniu.

9) skreśla się § 51—53;

10) skreśla się załącznik do rozporządzenia;

11) dodaje się załączniki nr 1—4 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1—4 do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2002 r.

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 127 z 2002 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 126 z 20022002-02-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych oraz wysokości opłaty za jej wydanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 125 z 20022002-02-18

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 124 z 20022002-02-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 123 z 20022002-02-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 122 z 20022002-02-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

porady prawne online

Porady prawne

 • Przynależność do koła łowieckiego

  Jestem członkiem koła łowieckiego oraz członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 6 lat. Obecnie, ze względów zdrowotnych, chciałbym zrezygnować z członkostwa w (...)

 • Znakowania wyrobów odzieżowych

  Tworzę ubiory w pojedynczych egzemplarzach, mające unikatowy charakter. Czy ciąży na mnie obowiązek ich oznakowania metką odzieżową? Jakie są wytyczne odnośnie metek (...)

 • Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

  Dlaczego nauczyciel pracujący w szkole jako informatyk nie ma płaconego szkodliwego?

 • Urlop w dwóch zakładach pracy

  Pracowałem w firmie od 05/2002 do 10/2002 na 1/4 etatu (była to praca dodatkowa w stosunku do mojego podstawowego etatu 1/1 w innej firmie). Czy należy mi się urlop za (...)

 • Odprawa a ZUS

  Czy do kwoty odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych wchodzą składki ZUS?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-08-06 poz. 889

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-29 poz. 1548

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

 • Komunikat UE z 2009-04-29 nr 98 poz. 12

  Nota informacyjna Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia (WE) NR 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania (...)

 • Komunikat UE z 2009-09-11 nr 217 poz. 10

  Ogłoszenie Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania (...)

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-28 poz. 1809

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek operatora publicznego przeprowadzających kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz zasad i trybu wydawania tych upoważnień


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.