Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1131 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród rocznych, nagród pieniężnych w formie wyróżnienia oraz zapomóg dla żołnierzy.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-08-27
Data wydania:2002-08-06
Data wejscia w życie:2002-09-11
Data obowiązywania:2002-08-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1131 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 134                — 8545 —                Poz. 1131


1131

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród rocznych, nagród pieniężnych w formie wyróżnienia oraz zapomóg dla żołnierzy. Na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie nagród rocznych, nagród pieniężnych w formie wyróżnienia oraz zapomóg dla żołnierzy (Dz. U. Nr 65, poz. 770) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Nagrodę roczną w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy pełnienia zawodowej służby wojskowej lub odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w jednostkach wojskowych w danym roku kalendarzowym przyznaje się również żołnierzowi, który:

1) do końca lipca danego roku kalendarzowego został zwolniony: a) z zawodowej służby wojskowej lub nadterminowej zasadniczej służby wojskowej albo przeniesiony w stan nieczynny bez prawa do uposażenia, b) ze stanowiska służbowego w jednostce wojskowej i wyznaczony do pełnienia służby w jednostce organizacyjnej poza resortem obrony narodowej, c) ze stanowiska służbowego w jednostce organizacyjnej poza resortem obrony narodowej,

2) wrócił ze stanu nieczynnego.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Dla celów obliczenia nagrody rocznej w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, jeżeli żołnierz nadal pełni służbę w jednostkach wojskowych, oraz w pkt 2, przyjmuje się również okres od dnia wypłaty żołnierzowi nagrody rocznej do końca danego roku kalendarzowego.”, c) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Miesiąc, za który żołnierzowi wypłacono uposażenie w pełnej wysokości, traktuje się jako miesiąc pełny.”, d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. W przypadkach, o których mowa w:

1) ust. 2 pkt 1, nagrodę roczną przyznaje się i wypłaca w dniu zwolnienia lub przenie2) w § 6: a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) nieusprawiedliwionej nieobecności żołnierza w służbie do dwóch dni”, b) w ust. 2 skreśla się pkt 5;

3) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: „§ 6a. W przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2—4 i § 6 ust. 1, przy podejmowaniu decyzji w sprawie nagrody rocznej uwzględnia się zdarzenia zaistniałe w okresie od ostatniego terminu wypłaty takiej nagrody.”;

4) skreśla się § 13;

5) w § 15: a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. ˚ołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową albo przeszkolenie wojskowe oraz pełniącemu służbę kandydacką może być również przyznana zapomoga w celu zakupu biletu na przejazd środkami publicznego transportu zbiorowego.”;

6) § 16 otrzymuje brzmienie: „§ 16.

1. W przypadku żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy odbywających nadterminową zasadniczą służbę wojskową, pierwszeństwo w przyznaniu zapomogi, o której mowa w § 15 ust. 1, przysługuje żołnierzom, których średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie zapomogi lub dzień przyznania zapomogi przez dowódcę z urzędu nie przekracza kwoty 50% uposażenia bazowego żołnierzy nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. sienia żołnierza, przyjmując za podstawę jej obliczenia uposażenie należne żołnierzowi w dniu zwolnienia lub przeniesienia,

2) ust. 2 pkt 2, jeżeli żołnierz wrócił ze stanu nieczynnego po dniu Âwięta Wojska Polskiego, nagrodę roczną przyznaje się i wypłaca w terminie czternastu dni od dnia, w którym żołnierz powrócił ze stanu nieczynnego, przyjmując za podstawę jej obliczenia uposażenie należne żołnierzowi w dniu wypłaty tej nagrody.”;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1131 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1140 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1139 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu funkcjonowania Krajowej Komisji do Spraw Oddziaływania na Środowisko oraz wojewódzkich komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1138 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i w nadleśnictwie broni, amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1137 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1136 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie wzoru spisu wyborców dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz sposobu jego sporządzania, aktualizacji i udostępniania.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1135 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie diet, zwrotu kosztów podróży i zryczałtowanych diet przysługujących członkom komisji wyborczych oraz osobom wchodzącym w skład inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i Inspekcji komisarzy wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1134 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Lesznowoli.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1133 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie usuwania pojazdów.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1132 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1130 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1129 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz wzorów wniosków o wydanie pozwolenia na produkcję lub obrót z zagranicą substancją kontrolowaną.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1128 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze związane z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1127 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1126 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad rachunkowości komitetów wyborczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1125 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-24 poz. 644

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-31 poz. 1274

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-11 poz. 1143

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-11 poz. 1146

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie przyznawania żołnierzom zawodowym dodatkowego uposażenia rocznego

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-23 poz. 314

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszów na nagrody i zapomogi dla żołnierzy.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.