Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1134 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Lesznowoli.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-08-27
Data wydania:2002-08-02
Data wejscia w życie:2002-09-11
Data obowiązywania:2002-08-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1134 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 134                — 8557 —                Poz. 1134


1134

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Lesznowoli. Na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2001 r. Nr 127, poz. 1400 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731 i Nr 89, poz. 804) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Strzeżony ośrodek dla cudzoziemców w Lesznowoli, gmina Grójec, województwo mazowieckie, zwany dalej „ośrodkiem”, utworzony na podstawie zarządzenia nr 63 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Lesznowoli (Dz. Urz. MSWiA Nr 7, poz. 84), jest komórką organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

2. Ośrodek podlega Komendantowi Wojewódzkiemu Policji z siedzibą w Radomiu. §

2. Przedmiotem działalności ośrodka jest wykonywanie postanowień o wyznaczeniu cudzoziemcowi miejsca przymusowego pobytu w celu wydalenia. §

3. Działalność ośrodka jest finansowana z budżetu Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. §

4. Kierownika ośrodka powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1134 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1140 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1139 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu funkcjonowania Krajowej Komisji do Spraw Oddziaływania na Środowisko oraz wojewódzkich komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1138 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i w nadleśnictwie broni, amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1137 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1136 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie wzoru spisu wyborców dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz sposobu jego sporządzania, aktualizacji i udostępniania.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1135 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie diet, zwrotu kosztów podróży i zryczałtowanych diet przysługujących członkom komisji wyborczych oraz osobom wchodzącym w skład inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i Inspekcji komisarzy wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1133 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie usuwania pojazdów.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1132 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1131 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród rocznych, nagród pieniężnych w formie wyróżnienia oraz zapomóg dla żołnierzy.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1130 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1129 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz wzorów wniosków o wydanie pozwolenia na produkcję lub obrót z zagranicą substancją kontrolowaną.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1128 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze związane z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1127 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1126 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad rachunkowości komitetów wyborczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1125 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.