Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1135 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie diet, zwrotu kosztów podróży i zryczałtowanych diet przysługujących członkom komisji wyborczych oraz osobom wchodzącym w skład inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i Inspekcji komisarzy wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-08-27
Data wydania:2002-08-22
Data wejscia w życie:2002-09-11
Data obowiązywania:2002-08-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1135 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 134                — 8557 —                Poz. 1135


1135

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH i ADMINISTRACJI z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie diet, zwrotu kosztów podróży i zryczałtowanych diet przysługujących członkom komisji wyborczych oraz osobom wchodzącym w skład inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i inspekcji komisarzy wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Osobom wchodzącym w skład terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przysługują, w związku z udziałem w pracach tych komisji, diety i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach dotyczących szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego rozporządzenia.

2. Dieta dla osób wchodzących w skład komisji wyborczej wynosi półtorej diety ustalonej na podstawie przepisów, o których mowa w ust.

1.

3. Osobom wchodzącym w skład komisji wyborczej przysługuje zwrot kosztów przejazdu publicznymi środkami komunikacji.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1135 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1140 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1139 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu funkcjonowania Krajowej Komisji do Spraw Oddziaływania na Środowisko oraz wojewódzkich komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1138 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i w nadleśnictwie broni, amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1137 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1136 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie wzoru spisu wyborców dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz sposobu jego sporządzania, aktualizacji i udostępniania.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1134 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Lesznowoli.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1133 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie usuwania pojazdów.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1132 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1131 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród rocznych, nagród pieniężnych w formie wyróżnienia oraz zapomóg dla żołnierzy.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1130 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1129 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz wzorów wniosków o wydanie pozwolenia na produkcję lub obrót z zagranicą substancją kontrolowaną.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1128 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze związane z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1127 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1126 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad rachunkowości komitetów wyborczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1125 z 20022002-08-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

porady prawne online

Porady prawne

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Podatek od ryczałtu dla prezesa zarządu

  Prezes zarządu spółki z o.o. (będący jednocześnie jednym ze wspólników) sprawuje swoją funkcję na podstawie powołania, za co nie otrzymuje wynagrodzenia. Chce jednak (...)

 • Prawo wyborcze do samorządu a zameldowanie

  Od 8 lat przebywam na stałe w małej miejscowości w domku letniskowym całorocznym. Czy posiadam czynne i bierne prawo wyborcze na tym terenie? W ordynacji wyborczej używa (...)

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Wysokość diet za podróże służbowe

  Czy pracodawca z sektora prywatnego może zmniejszyć wielkość diet oraz innych należności związanych z podróżą służbową zagraniczną? Czy właściwym miejscem (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-01-24 poz. 47

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski 2004 nr 6 poz. 114

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych

 • Monitor Polski 2010 nr 68 poz. 856

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych.

 • Monitor Polski 2003 nr 20 poz. 300

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wykorzystania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów przez terytorialne komisje wyborcze i komisarzy wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji 2002-2006 r.

 • Monitor Polski 2010 nr 68 poz. 857

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.