Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1145 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-08-28
Data wydania:2002-07-24
Data wejscia w życie:2002-09-12
Data obowiązywania:2002-08-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1145 z 2002


©Kancelaria Sejmu

s. 1/11

USTAWA z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1145, Nr 208, poz. 2020.

Art. 1. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) warunki produkcji żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników żywności oraz obrotu tymi artykułami,”;

2) w art. 2: a) w pkt 1 skreśla się wyrazy „i używek”, b) w pkt 2 wyrazy „środki farmaceutyczne lub materiały medyczne” zastępuje się wyrazami „produkty lecznicze lub wyroby medyczne” oraz kropkę zastępuje się przecinkiem, c) dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) tytoniu i wyrobów tytoniowych.”;

3) w art. 3: a) w ust. 1: - pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) żywność (środek spożywczy) – każdą substancję lub produkt przetworzony, częściowo przetworzony lub nieprzetworzony, przeznaczony do spożycia przez ludzi, w tym napoje, gumy do żucia, wodę oraz składniki żywności celowo dodawane do żywności w procesie produkcji; żywność nie obejmuje środków żywienia zwierząt, żywych zwierząt, jeżeli nie są wprowadzone do obrotu jako żywność przeznaczona bezpośrednio dla konsumenta, roślin przed zbiorem, produktów leczniczych, kosmetyków, tytoniu i wyrobów tytoniowych, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz zanieczyszczeń,”, - skreśla się pkt 2, - w pkt 4 dodaje się na końcu wyrazy „albo innych podobnych postaciach”, - pkt 5 otrzymuje brzmienie:

04-01-08

©Kancelaria Sejmu

s. 2/11

„5) oświadczenie żywieniowe – każdą informację, w tym reklamową, która stwierdza, sugeruje albo daje do zrozumienia, że środek spożywczy posiada szczególne właściwości odżywcze”, - w pkt 9 po wyrazie „działania” dodaje się wyrazy „ , odpłatne lub nieodpłatne,”, - w pkt 16: - w lit. a) po wyrazach „lub sposób przygotowania” dodaje się wyraz „wyraźnie” oraz na końcu dodaje się wyrazy „i obejmują również dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego”, - w lit. b) po wyrazach „lub sposób przygotowania” dodaje się wyraz „wyraźnie”, - skreśla się lit. c), - w pkt 17 wyrazy „mleko początkowe” zastępuje się wyrazami „preparat do początkowego żywienia niemowląt”, - w pkt 18 wyrazy „mleko następne” zastępuje się wyrazami „preparat do dalszego żywienia niemowląt” oraz po wyrazie „podstawowy” dodaje się wyraz „płynny”, - skreśla się pkt 19, - w pkt 23 skreśla się średnik i wyrazy „data powinna być poprzedzona określeniem „najlepiej spożyć przed”, - w pkt 26 skreśla się wyraz „ , używki” oraz w lit. a) skreśla się wyrazy „albo ich fragmentów”, - w pkt 27 skreśla się wyrazy „fragmentów lub”, - w pkt 28 skreśla się wyraz „używkami,” oraz wyrazy „innymi dodatkami do środków spożywczych i używek” zastępuje się wyrazami „innymi składnikami żywności”, - w pkt 29 skreśla się wyraz „ , używek” oraz wyrazy „innych dodatków do środków spożywczych lub używek” zastępuje się wyrazami „innych składników żywności”, - pkt 31 otrzymuje brzmienie: „31) żywność przeznaczona bezpośrednio dla konsumenta – żywność znajdującą się w obrocie w postaci gotowej do spożycia lub używania przez konsumentów, nieprzeznaczoną do produkcji żywności,”, - dodaje się pkt 32–35 w brzmieniu: „32) składnik żywności – każdą substancję występującą w żywności, włączając w to dozwolone substancje dodatkowe, użytą przy wytwarzaniu lub przygotowywaniu środków spożywczych i nadal występującą w gotowym produkcie, nawet jeśli jest ona w zmienionej formie,

33) dobra praktyka higieniczna – działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane na wszystkich

04-01-08

©Kancelaria Sejmu

s. 3/11

etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności,

34) dobra praktyka produkcyjna – działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności odbywała się w sposób zapewniający jej właściwą jakość zdrowotną, zgodnie z przeznaczeniem,

35) prezentacja środka spożywczego – przedstawianie tego środka konsumentom, z uwzględnieniem wyglądu, kształtu, sposobu opakowania i zastosowanych materiałów opakowaniowych.”, b) w ust. 2 skreśla się wyraz „używek,” oraz wyrazy „innych dodatków do środków spożywczych lub używek” zastępuje się wyrazami „innych składników żywności”;

4) w art. 7: a) w ust. 1 skreśla się wyraz „używek,”, wyrazy „innych dodatków do środków spożywczych i używek” zastępuje się wyrazami „innych składników żywności” oraz wyrazy „leków lub innych środków farmaceutycznych” zastępuje się wyrazami „produktów leczniczych”, b) w ust. 2 wyrazy „leków lub innych środków farmaceutycznych” zastępuje się wyrazami „produktów leczniczych”;

5) w art. 9: a) w ust. 1 i 3 skreśla się wyraz „ , używki” oraz wyrazy „lub używek”, b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „lub używek”, c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) dozwolone substancje dodatkowe, substancje pomagające w przetwarzaniu i warunki ich stosowania,

2) specyfikacje i kryteria czystości, wymagania dotyczące pobierania próbek i metod analitycznych stosowanych w trakcie urzędowej kontroli żywności do oznaczania parametrów właściwych dla poszczególnych dozwolonych substancji dodatkowych, poszczególnych substancji pomagających w przetwarzaniu oraz zawartości zanieczyszczeń,

3) substancje wzbogacające dodawane do żywności oraz suplementy diety i warunki ich stosowania - mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa żywności.”, d) dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, maksymalne poziomy zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa żywności.”;

6) w art. 10:

04-01-08

©Kancelaria Sejmu

s. 4/11

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 16, mogą być produkowane w zakładach przeznaczonych do ich produkcji lub na przystosowanych do tego liniach technologicznych zakładów produkujących również inne środki spożywcze, lub w zakładach prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania produktów leczniczych na zasadach określonych w przepisach Prawa farmaceutycznego.”, b) w ust. 2 i 4 użyte w różnych przypadkach wyrazy „mleko początkowe” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „preparaty do początkowego żywienia niemowląt”;

7) w art. 11: a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. Na etykietach nowej żywności składającej się z organizmów genetycznie zmodyfikowanych, zawierającej białka lub DNA z tych organizmów, oraz w towarzyszących jej dokumentach należy umieszczać informację: „ten produkt zawiera organizmy genetycznie zmodyfikowane”.

3. Składniki żywności genetycznie zmodyfikowane, zawierające białka lub DNA z organizmów genetycznie zmodyfikowanych, powinny być znakowane informacją: „genetycznie zmodyfikowany”.”, b) w ust. 4 wyrazy „ przy założeniu, że obecność białka lub DNA z organizmu genetycznie zmodyfikowanego jest niezamierzona” zastępuje się wyrazami „pod warunkiem, że przedsiębiorca zgłaszający nową żywność przedstawi dowody potwierdzające, że obecność białka lub DNA z organizmu genetycznie zmodyfikowanego jest niezamierzona.”;

8) w art. 17: a) w ust. 1 i 2 skreśla się wyraz „używki,” oraz wyrazy „inne dodatki do środków spożywczych i używek” zastępuje się wyrazami „inne składniki żywności”, b) skreśla się ust. 3;

9) art. 18–20 otrzymują brzmienie: „Art. 18.

1. Przedsiębiorca wprowadzający po raz pierwszy do obrotu w kraju środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które nie należą do grup określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 3, lub dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego ma obowiązek powiadomić o tym Głównego Inspektora Sanitarnego najpóźniej przy pierwszym wprowadzeniu środka spożywczego do obrotu, przedkładając równocześnie wzór etykiety.

2. Jeżeli środek spożywczy, o którym mowa w ust. 1, został już wprowadzony do obrotu w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w powiadomieniu należy wskazać adresata pierwszego powiadomienia. Art. 19.

1. Główny Inspektor Sanitarny przeprowadza postępowanie niezbędne do stwierdzenia, czy zgłoszony środek spożywczy spe04-01-08

©Kancelaria Sejmu

s. 5/11

cjalnego przeznaczenia żywieniowego odpowiada szczególnym potrzebom żywieniowym, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 16, oraz czy wyraźnie różni się od żywności przeznaczonej do powszechnego spożycia. Postępowanie to nie dotyczy dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego.

2. Jeżeli okaże się to niezbędne, Główny Inspektor Sanitarny może zobowiązać przedsiębiorcę do przedstawienia wyników badań naukowych lub innych danych, które potwierdzą, że zgłoszony środek spożywczy spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1.

3. Jeżeli w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 1, zostanie stwierdzone, że środek spożywczy objęty powiadomieniem nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1, Główny Inspektor Sanitarny wydaje decyzję zgodnie z art.

47. Art. 20. Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, jednostki badawczo-rozwojowe właściwe do wydawania opinii oraz zakres informacji, rodzaje badań naukowych lub innych danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w art. 19 ust. 1, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa żywności, kompetencje jednostki i kwalifikacje personelu, niezależność jednostki badawczo-rozwojowej od przedsiębiorców produkujących żywność lub ją wprowadzających do obrotu oraz jednolite wymagania obowiązujące w tym zakresie w Unii Europejskiej.”;

10) skreśla się art. 21;

11) w art. 24: a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie: „1. Opakowania jednostkowe środków spożywczych przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta oraz dla zakładów żywienia zbiorowego powinny zawierać:

1) informacje dotyczące wartości odżywczej w odniesieniu do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a w odniesieniu do środków spożywczych powszechnie spożywanych, jeżeli oświadczenie żywieniowe jest zamieszczane na opakowaniu środka spożywczego lub jest stosowane w prezentacji lub reklamie tego środka,

2) inne informacje, jeżeli ich podanie jest istotne ze względu na ochronę zdrowia lub życia człowieka.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, nie mogą:

1) wprowadzać konsumenta w błąd tekstem lub znakiem graficznym,

2) przypisywać środkowi spożywczemu: a) działania lub właściwości, których nie posiada, b) właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia albo odwoływać się do takich właściwości.

3. Zasady, o których mowa w ust. 2, dotyczą również prezentacji i reklamy środków spożywczych.”,

04-01-08

©Kancelaria Sejmu

s. 6/11

b) w ust. 4 skreśla się wyrazy „i używek”, c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych, w opakowaniach jednostkowych, zbiorczych i bez opakowań, przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta oraz zakres informacji podawanych na opakowaniach, mając na względzie zasady określone w ust. 1-3 oraz jednolite wymagania w tym zakresie obowiązujące w Unii Europejskiej.”;

12) art. 26 otrzymuje brzmienie: „Art. 26. Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w zakresie nieuregulowanym w ustawie regulują przepisy o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.”;

13) w art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Produkcję żywności, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością lub obrót nimi wolno prowadzić, jeżeli zostaną spełnione wymagania konieczne do zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej żywności, w tym wymagania dotyczące pomieszczeń, urządzeń oraz ich lokalizacji, a stan zdrowia osób biorących udział w produkcji lub obrocie będzie odpowiadał wymaganiom określonym w przepisach o chorobach zakaźnych i zakażeniach oraz osoby te będą posiadały kwalifikacje w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji i w obrocie żywnością.”;

14) w art. 30: b) skreśla się ust. 3;

15) w art. 32 skreśla się wyrazy „oraz materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z tą żywnością”;

16) w art. 34 w pkt 2 po wyrazach „nieopakowanymi środkami spożywczymi,” dodaje się wyrazy „w szczególności”;

17) w art. 35: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Przy pracach w procesie produkcji lub w obrocie, które wymagają bezpośredniego stykania się z żywnością, dozwolonymi substancjami dodatkowymi lub innymi składnikami żywności, nie wolno zatrudniać osób, które nie mogą wykonywać prac określonych w przepisach o chorobach zakaźnych i zakażeniach.”, b) w ust. 4 skreśla się wyraz „ używek,” oraz wyrazy „innych dodatków do środków spożywczych i używek” zastępuje się wyrazami „innych składni- lit. a w pkt 14 w art. ków żywności”, 1 uchylony c) w ust. 5 skreśla się wyraz „używkami,” oraz wyrazy „innymi dodatkami do środków spożywczych i używek” zastępuje się wyrazami „innymi składnikami żywności”,

04-01-08

©Kancelaria Sejmu

s. 7/11

d) w ust. 8 skreśla się wyraz „używkami,” oraz wyrazy „innymi dodatkami do środków spożywczych i używek” zastępuje się wyrazami „innymi składnikami żywności”;

18) w art. 40: a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3. Nadzór nad jakością zdrowotną żywności, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności, przestrzeganiem warunków sanitarnych w procesie produkcji i w obrocie tymi artykułami, z uwzględnieniem systemu HACCP, oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością sprawują organy Inspekcji Sanitarnej, z zastrzeżeniem ust.

5. 4. Nadzór nad jakością zdrowotną artykułów, o których mowa w ust. 3, przywożonych z zagranicy sprawują organy Inspekcji Sanitarnej, z zastrzeżeniem ust. 5.”, b) w ust. 5 po pkt 9 stawia się przecinek i dodaje się pkt 10 w brzmieniu: „10) systemem HACCP obowiązującym w zakładach przedsiębiorców produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego.”;

19) w art. 41: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Właściwe organy Inspekcji Sanitarnej przeprowadzają graniczną kontrolę sanitarną, równocześnie z kontrolą celną, obejmującą:

1) jakość zdrowotną przywożonych z zagranicy środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych oraz innych składników żywności,

2) przydatność do produkcji przywożonych z zagranicy substancji pomagających w przetwarzaniu - z zastrzeżeniem ust. 2.”, b) w ust. 2: - w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy „ , za zgodą organu celnego określoną w decyzji”, - w pkt 1 skreśla się wyraz „tej”;

20) w art. 45 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Uzyskane przez organy urzędowej kontroli żywności w trakcie kontroli informacje, dokumenty i inne dane dotyczące stosowanych przez przedsiębiorcę technologii i receptur lub stanowiące tajemnicę handlową są objęte tajemnicą służbową i nie mogą być przekazywane innym organom ani ujawniane, jeżeli nie jest to konieczne ze względu na ochronę zdrowia lub życia człowieka.”;

21) w art. 47 skreśla się wyraz „używka,” i wyrazy „lub używek” oraz wyrazy „inny dodatek do środka spożywczego i używki” zastępuje się wyrazami „inny składnik żywności”;

22) w art. 51:

04-01-08

©Kancelaria Sejmu

s. 8/11

a) w ust. 1 skreśla się wyraz „używki,” oraz wyrazy „innych dodatków do środków spożywczych i używek” zastępuje się wyrazami „innych składników żywności”, b) w ust. 2: - pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1) w przypadkach określonych w art. 18, bez powiadomienia lub niezgodnie z decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3, wprowadza do obrotu środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub suplementy diety,

2) używa do produkcji lub wprowadza do obrotu żywność lub substancje pomagające w przetwarzaniu, dozwolone substancje dodatkowe lub inne składniki żywności, przeznaczone do spożywania albo używania, po upływie terminu ich przydatności do spożycia lub upływie daty ich minimalnej trwałości,”, - w pkt 3 po wyrazach „art. 24” dodaje się wyrazy „art. 30,”;

23) skreśla się: a) w art. 5 ust. 1, art. 8 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 16 ust. 1 i 2, art. 25 ust. 1, art. 33, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 41 ust. 7 pkt 1, art. 42 ust. 1, art. 43, art. 45 ust. 2, art. 48 ust. 1 pkt 2, art. 49 ust. 1 i art. 50 użyty w różnych przypadkach wyraz „ , używki”, b) w art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 i art. 39 ust. 1, 2, 4 i 5 użyte w różnych przypadkach wyrazy „i używki”;

24) w art. 5 ust. 1, art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 16 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 33, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 41 ust. 7 pkt 1, art. 42 ust. 1, art. 43, art. 45 ust. 2, art. 48 ust. 1 pkt 2, art. 49 ust. 1 i art. 50 użyte w różnych przypadkach wyrazy „inne dodatki do środków spożywczych i używek” oraz w art. 25 ust. 1 wyrazy „inne dodatki do środków spożywczych lub używek” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „inne składniki żywności”. Art. 2. W ustawie z dnia 30 czerwca 1970 r. o Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 293, Nr 89, poz. 991 i Nr 114, poz. 1191 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 38, poz. 452 i Nr 154, poz. 1802) w art. 6 skreśla się wyrazy „lub używka”. Art. 3. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz.U. 1971 r. Nr 12, poz. 114, z 1981 r. Nr 24, poz. 124, 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29 i Nr 60, poz. 310, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106, poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133, poz. 884 i Nr 141, poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 73,

04-01-08

©Kancelaria Sejmu

s. 9/11

poz. 852, Nr 74, poz. 855 i Nr 117, poz. 1228, z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, Nr 106, poz. 1149, Nr 125, poz. 1371, Nr 128, poz. 1409 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185 i Nr 25, poz. 253) w art. 110 skreśla się wyrazy „lub używkami”. Art. 4. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 i 1408 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 329 i Nr 74, poz. 679) w art. 36 w ust. 3 skreśla się wyrazy „ , używkach”. Art. 5. W ustawie z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55, poz. 250, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 70, poz. 776, z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 89, poz. 991, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 130, poz. 1112) w art. 3 w pkt 7 skreśla się wyrazy „i używki”. Art. 6. W ustawie z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 55, poz. 251, z 1995 r. Nr 95, poz. 471, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 110, poz. 1166) w art. 2 w pkt 2 skreśla się wyrazy „używki i”. Art. 7. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. Nr 96, poz. 593, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 634 i Nr 111, poz. 1194) w art. 6 w ust. 7 wyrazy „wykonywane czynności” zastępuje się wyrazami „wykonywanie czynności”. Art. 8. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i poz. 1321, z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 71, poz. 655, Nr 74, poz. 767, Nr 89, poz. 804, Nr 93, poz. 820 i Nr 130, poz. 1112) w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dział zdrowie obejmuje sprawy:

1) ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej,

04-01-08

©Kancelaria Sejmu

s. 10/11

2) nadzoru nad produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi oraz nad kosmetykami w zakresie bezpieczeństwa zdrowia ludzi,

3) organizacji i nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne,

4) zawodów medycznych,

5) warunków sanitarnych i nadzoru sanitarnego, z wyłączeniem nadzoru nad żywnością objętego działem rolnictwo, koordynacji bezpieczeństwa żywności, a w szczególności nadzoru nad jakością zdrowotną żywności w procesie produkcji i w obrocie oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością,

6) organizmów genetycznie zmodyfikowanych w zakresie wydawania decyzji zezwalających na wprowadzanie do obrotu nowej żywności oraz w zakresie wydawania zezwoleń na wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych,

7) lecznictwa uzdrowiskowego,

8) koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń leczniczych.”. Art. 9. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) w art. 97 w ust. 4 skreśla się wyrazy „ , używek”. Art. 10. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 i Nr 110, poz. 1189) w art. 3 w ust. 2 skreśla się wyrazy „i używek”. Art. 11. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44 i Nr 154, poz. 1802) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3: a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1) artykuły rolno-spożywcze – runo leśne, dziczyznę, organizmy morskie i słodkowodne oraz produkty rolne w postaci surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych otrzymywanych z tych surowców i półproduktów, w tym środki spożywcze,

2) żywność (środek spożywczy) – każdą substancję lub produkt przetworzony, częściowo przetworzony lub nieprzetworzony, przeznaczony do spożycia przez ludzi, w tym napoje, gumy do żucia, wodę oraz składniki środka spożywczego celowo dodawane do środka spożywczego w procesie produkcji; środki spożywcze nie obejmują środków żywienia zwierząt, żywych zwierząt, jeżeli nie są wprowadzone do obrotu jako

04-01-08

©Kancelaria Sejmu

s. 11/11

środek spożywczy przeznaczony bezpośrednio dla konsumenta, roślin przed zbiorem, produktów leczniczych, kosmetyków, tytoniu i wyrobów tytoniowych, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz zanieczyszczeń.”, b) skreśla się pkt 3;

2) w art. 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi szczegółowy zakres i sposób znakowania środków spożywczych, w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych oraz bez opakowań, przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta,”. Art. 12. W ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz. 84, Nr 100, poz. 1085 i Nr 125, poz. 1367) w art. 1 w ust. 3 w pkt 3 w lit. b) skreśla się wyrazy „i używkami,”. Art. 13. W ustawie z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.U. Nr 42, poz. 471) w art. 2 w pkt 1 skreśla się wyrazy „ , używki”. Art. 14.

1. Decyzje zezwalające wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują ważność na okres, na jaki były wydane, nie dłużej jednak niż do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

pkt 3 w art. 15

2. Decyzje zezwalające wydane na podstawie ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. o uchylony

warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1985 r. Nr 12, poz. 49, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1992 r. Nr 33, poz. 144 i Nr 91, poz. 456, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 60, poz. 369 i Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2002 r.

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy decyzji zezwalających wydanych na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy, o której mowa w art.

1. Art. 15. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że:

1) art. 1 pkt 9 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

2) art. 1 pkt 12 wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2002 r.,

04-01-08

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1145 z 2002 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.