Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1150 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłaszania prac naukowych i publicystycznych oraz rozpowszechniania w środkach masowego przekazu wiadomości, a także przyjmowania upominków i innych świadczeń o podobnym charakterze przez członków służby zagranicznej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-07-22
Data wydania:2002-07-22
Data wejscia w życie:2002-09-12
Data obowiązywania:2002-07-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1150 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 136                — 8675 —                Poz. 1150


1150

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłaszania prac naukowych i publicystycznych oraz rozpowszechniania w środkach masowego przekazu wiadomości, a także przyjmowania upominków i innych świadczeń o podobnym charakterze przez członków służby zagranicznej.

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa warunki:

1) ogłaszania przez członków służby zagranicznej prac naukowych i publicystycznych związanych ze stosunkami międzynarodowymi, a także rozpowszechniania w środkach masowego przekazu wiadomości dotyczących stosunków międzynarodowych lub służby zagranicznej, w tym udzielania wywiadów i ogłaszania prac naukowych,

2) przyjmowania upominków i innych świadczeń o podobnym charakterze przez członków służby zagranicznej. §

2. Członek służby zagranicznej zawiadamia w formie pisemnej dyrektora generalnego służby zagranicznej o zamiarze opublikowania drukiem lub w jakikolwiek inny sposób pracy naukowej lub publicystycznej dotyczącej stosunków międzynarodowych, określając zwięźle jej przedmiot oraz wskazując miejsce i termin, w jakim zostanie opublikowana. § 3.

1. Członek służby zagranicznej zawiadamia w formie pisemnej rzecznika prasowego ministra właściwego do spraw zagranicznych, a w przypadku członka służby zagranicznej zatrudnionego w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej — kierownika tej placówki, o zamiarze udzielenia wywiadu na temat stosunków międzynarodowych lub służby zagranicznej oraz o zamiarze rozpowszechnienia w inny sposób, w środkach masowego przekazu, wiadomości dotyczących stosunków międzynarodowych lub służby zagranicznej, a także o zasadniczych tezach wypowiedzi, której zamierza udzielić.

2. Członek służby zagranicznej na żądanie osób, o których mowa w ust. 1:

1) zaznacza w treści wypowiedzi, iż zawiera ona prywatne poglądy,

2) dostarcza utrwaloną wypowiedź. § 4.

1. Przepisów § 3 nie stosuje się, jeżeli ze względu na szczególne okoliczności wcześniejsze zawiadomienie rzecznika prasowego ministra właściwego do spraw zagranicznych lub kierownika placówki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej o zamiarze udzielenia wywiadu na temat stosunków międzynarodowych lub

służby zagranicznej oraz o zamiarze rozpowszechnienia w inny sposób, w środkach masowego przekazu, wiadomości dotyczących stosunków międzynarodowych lub służby zagranicznej jest w znacznym stopniu utrudnione.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, członek służby zagranicznej zawiadamia niezwłocznie rzecznika prasowego ministra właściwego do spraw zagranicznych lub kierownika placówki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej o udzieleniu wywiadu lub rozpowszechnieniu wiadomości w inny sposób w środkach masowego przekazu, podając przyczynę wcześniejszego niepowiadomienia. § 5.

1. Członek służby zagranicznej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych może przyjąć upominek lub świadczenie o podobnym charakterze o wartości nie wyższej niż równowartość 50 euro, jeżeli:

1) ze względu na zwyczaje lub kurtuazję dyplomatyczną odmowa przyjęcia upominku lub innego świadczenia o podobnym charakterze nie byłaby wskazana,

2) wręczenie takiego upominku lub świadczenia ma powszechny i okolicznościowy charakter, w szczególności w związku z obchodzonym świętem państwowym lub religijnym.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli odmowa przyjęcia upominku lub świadczenia mogłaby zaszkodzić interesom Rzeczypospolitej Polskiej, członek służby zagranicznej może przyjąć upominek lub świadczenie o podobnym charakterze o wartości przewyższającej kwotę, o której mowa w ust.

1.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, członek służby zagranicznej zawiadamia w formie pisemnej dyrektora generalnego służby zagranicznej o przyjęciu takiego upominku lub świadczenia, informując o okolicznościach uzasadniających jego przyjęcie. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1150 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1149 z 20022002-08-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie zakresu egzaminu konsularnego oraz sposobu jego przeprowadzania.

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1148 z 20022002-08-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania szkód poniesionych w związku z zabezpieczeniem imprez masowych oraz trybu wypłaty należnych z tego tytułu odszkodowań

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1147 z 20022002-08-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Fotografia reporterska - prawo autorskie

  Co to jest fotografia reporterska w świetle przepisów prawa autorskiego?

 • Refundacja za leki a VAT

  Czy refunadcje za leki wypłacane aptece przez NFZ po 1 maja 2004 r. mają być opodatkowane na podstawie art. 29 ust.1 ustawy o VAT? Jeżeli tak to jakie stawki zastosować?

 • Zwrot kosztów dojazdu świadka na rozprawę

  Złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, na podstawie którego wszczęto dochodzenie. Niebawem odbędzie się pierwsza rozprawa w sądzie karnym. Zostałem (...)

 • Zatrudnianie przez oddział firmy

  Jestem przedstawicielem oddziału firmy zagranicznej (obecnie w rejestracji). Jak wygląda zatrudnienie w oddziale firmy zagranicznej przedstawiciela. Czy jest on zatrudniony (...)

 • Prasa - definicja

  Jak należy definiować pojęcie prasy?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-06 poz. 391

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-10 poz. 842

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1999 r. w sprawie trybu i form ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wynikowych informacji statystycznych.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-29 poz. 480

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-18 poz. 36

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-31 poz. 2047

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.