Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 130 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-02-21
Data wydania:2002-02-14
Data wejscia w życie:2002-03-08
Data obowiązywania:2002-02-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 130 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 14                — 798 —                Poz. 130


130

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Na podstawie art. 95 § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) uprawnienie inspektorów Inspekcji Handlowej, zwanych dalej „inspektorami”, do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,

2) wykaz wykroczeń, za które inspektorzy są uprawnieni do nakładania grzywien,

3) zasady i sposób wydawania inspektorom upoważnień do nakładania grzywien. §

2. Inspektorzy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:

1) art. 601 § 2 i 3, § 4 pkt 1, 2, 3 i 4 i § 5, art. 110, art. 111 § 1 pkt 1 i § 2, art. 112, 113 i 117, art. 136 § 2, art. 137 § 1, art. 138a § 1 i 2 oraz art. 138b § 1 i 2 Kodeksu wykroczeń,

2) art. XII § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. 24, poz. 142 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198),

3) art. 45 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 60, poz. 610, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368, Nr 128, poz. 1401 i Nr 131, poz. 1478),

4) art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 636 i Nr 154, poz. 1800),

5) art. 17 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. — Prawo probiercze (Dz. U. Nr 55, poz. 249, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 636, Nr 126, poz. 1382 i Nr 154, poz. 1800),

6) art. 23 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 24 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz.

U. Nr 55, poz. 251, z 1995 r. Nr 95, poz. 471, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 110, poz. 1166),

7) art. 65 ust.1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2),

8) art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 i Nr 110, poz. 1189),

9) art. 35 pkt 1 i 2, art. 36, art. 37 ust. 1 i 2 oraz art. 38 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125, poz. 1367),

10) art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473),

11) art. 51 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408),

12) art. 21 pkt 2, art. 23 pkt 1 i 2, art. 24 pkt 1 i 2, art. 26 pkt 1, 2 i 3, art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638),

13) art. 38 pkt 1 i 2 oraz art. 39 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639),

14) art. 65 pkt 3 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 811). §

3. Upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydaje:

1) inspektorom Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej — Główny Inspektor Inspekcji Handlowej,

2) inspektorom wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej, na wniosek wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej — właściwy wojewoda. § 4.

1. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego powinno zawierać: datę wydania i termin ważności, oznaczenie organu wydającego upoważnienie, powołanie podstawy prawnej, imię i nazwisko, stanowisko służbowe upoważnionego inspektora, numer legitymacji służbowej, określenie wykroczeń, za które inspektor jest upoważniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz obszaru, na którym upoważnienie jest ważne.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 130 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 140 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 139 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 138 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 137 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 136 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 135 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 134 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 133 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 132 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie pozwolenia na przywóz towarów na polski obszar celny lub na wywóz towarów z polskiego obszaru celnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 131 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 129 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń spalających paliwa gazowe podlegających ocenie zgodności.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 128 z 20022002-02-21

  Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-12 poz. 131

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-18 poz. 1330

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-18 poz. 694

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-15 poz. 520

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym w urzędach górniczych, wykonującym czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych, uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-08 poz. 521

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie nadania pracownikom Głównego Urzędu Miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.