Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 135 z 2002 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-02-21
Data wydania:2002-02-06
Data wejscia w życie:2002-03-08
Data obowiązywania:2002-02-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 135 z 2002 - Strona 3


Strona 3 z 3

Dziennik Ustaw Nr 14                — 815 —                Poz. 135


4) policealnego studium cyrkowego, świadectwem dojrzałości oraz przygotowaniem pedagogicznym. § 7.

1. Kwalifikacje do nauczania w pomaturalnych szkołach bibliotekarskich i animatorów kultury, z zastrzeżeniem ust. 2, posiadają osoby legitymujące się dyplomem ukończenia:

1) studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zgodnym lub zbliżonym do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym,

2) studiów wyższych zawodowych na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym.

2. Kwalifikacje do nauczania w zakresie specjalizacji tanecznej w pomaturalnych szkołach animatorów kultury posiadają osoby, o których mowa w § 4 ust.

1. §

8. Kwalifikacje do nauczania w szkołach artystycznych i placówkach kształcenia artystycznego posiadają również osoby mające przygotowanie pedagogiczne i które — z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć — uzyskały tytuł naukowy profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub kwalifikacje II stopnia, stopień naukowy doktora lub kwalifikacje I stopnia, lub ukończyły studia podyplomowe. §

9. Przygotowanie pedagogiczne posiada osoba, która nabyła wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej w powiązaniu ze specjalnością kształcenia i praktyką pedagogiczną, potwierdzone dokumentem:

1) ukończenia studiów magisterskich na kierunku (specjalności) przygotowującym do nauczania w szkołach artystycznych, jeżeli program studiów obejmował przygotowanie pedagogiczne, lub

2) ukończenia studium pedagogicznego w wyższej szkole artystycznej lub w Centralnym Ośrodku Pedagogicznym Szkolnictwa Artystycznego, lub

3) ukończenia kursu kwalifikacyjnego prowadzonego przez wyższą szkołę artystyczną, lub

4) złożenia egzaminu kwalifikacyjnego równoważnego z wyższymi studiami zawodowymi, lub

5) ukończenia kursu kwalifikacyjnego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, lub

6) uzyskania kwalifikacji I lub II stopnia. §

10. Oceny dorobku z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć oraz ustalenia, czy dany kierunek (specjalność) studiów jest zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, dokonuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na wniosek dyrektora szkoły artystycznej lub placówki kształcenia artystycznego, a w odniesieniu do dyrektora szkoły artystycznej lub placówki kształcenia artystycznego — na wniosek dyrektora specjalistycznej jednostki nadzoru, utworzonej na podstawie art. 32a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz.550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615). §

11. Do dnia 31 sierpnia 2006 r. kwalifikacje do nauczania praktycznych przedmiotów artystycznych w szkołach baletowych posiadają także osoby legitymujące się świadectwem dojrzałości szkoły baletowej oraz przygotowaniem pedagogicznym, mające wybitne osiągnięcia artystyczne oraz co najmniej pięcioletni staż pracy scenicznej w charakterze solisty baletu. § 12.

1. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.

2. Nauczyciele zwolnieni z wymagań kwalifikacyjnych na podstawie dotychczasowych przepisów mogą nadal nauczać w szkołach artystycznych i placówkach kształcenia artystycznego, w zakresie określonym w zwolnieniu. §

13. Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie określenia szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych (Dz. U. Nr 2, poz. 17). §

14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury: A. Celiński

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 135 z 2002 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 140 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 139 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 138 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 137 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 136 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 134 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 133 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 132 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie pozwolenia na przywóz towarów na polski obszar celny lub na wywóz towarów z polskiego obszaru celnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 131 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 130 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 129 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń spalających paliwa gazowe podlegających ocenie zgodności.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 128 z 20022002-02-21

  Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-24 poz. 260

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-31 poz. 1290

  Wyrok Trybunału Konstrukcyjnego z dnia 12 maja 2004 r. sygn. akt U 1/04

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-05 poz. 1185

  Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.

 • Monitor Polski 2000 nr 24 poz. 513

  Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie uzupełnienia wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych wraz z określeniem stopnia nadawanych kwalifikacji.

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-16 poz. 174

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.