Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 136 z 2002 - Strona 13

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-02-21
Data wydania:2002-02-06
Data wejscia w życie:2002-02-21
Data obowiązywania:2002-02-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 136 z 2002 - Strona 13


Strona 13 z 26

Dziennik Ustaw Nr 14                — 828 —                Poz. 136


zaminu maturalnego, w tym języków, o których mowa w § 55 ust.

2. 2. Dla każdego przedmiotu przygotowuje się w danej szkole jedną listę tematów i jeden zbiór zestawów zadań. § 68.

1. Listy tematów i zbiory zestawów zadań, o których mowa w § 67 ust. 1, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przedstawia do akceptacji komisji okręgowej, nie później niż na 10 miesięcy przed terminem egzaminu maturalnego.

2. Jeżeli komisja okręgowa nie zgłosi zastrzeżeń do przedstawionych list tematów lub zbiorów zestawów zadań w terminie 10 tygodni od daty ich złożenia, listy tematów lub zbiory zestawów zadań uważa się za zaakceptowane.

3. Komisja okręgowa może zalecić poprawienie list tematów lub zbiorów zestawów zadań. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przedstawia listy tematów lub zbiory zestawów zadań poprawione zgodnie z zaleceniami komisji okręgowej, w terminie tygodnia od daty otrzymania zaleceń.

4. Jeżeli komisja okręgowa nie zaakceptuje poprawionych list tematów lub zbiorów zestawów zadań, przekazuje szkole listy tematów lub zbiory zestawów zadań przygotowane przez nauczycieli innej szkoły, za zgodą tych nauczycieli. § 69.

1. W sali, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny w części wewnętrznej, nie można korzystać z żadnych środków łączności.

2. W czasie trwania egzaminu maturalnego w części wewnętrznej w sali może przebywać tylko jeden zdający. § 70.

1. Egzamin maturalny w części wewnętrznej z języka polskiego i języka ojczystego mniejszości narodowej trwa około 25 minut i składa się z dwóch części:

1) prezentacji tematu wybranego z listy tematów, o której mowa w § 67 ust. 1 pkt 1,

2) rozmowy zdającego z egzaminującym, która jest związana z prezentowanym tematem.

2. Prezentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, polega na omówieniu wybranego przez zdającego tematu.

3. Szkoła zapewnia sprzęt niezbędny do wykorzystania materiałów pomocniczych dla prezentacji tematu, wykonanych przez zdającego.

4. Projekcja filmu lub odtwarzanie nagranej wypowiedzi lub muzyki może trwać do 5 minut czasu przeznaczonego na prezentację.

5. W części przeznaczonej na prezentację egzaminujący nie przerywają wypowiedzi zdającemu.

6. Rozmowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2, powinna dotyczyć prezentowanego tematu i wykorzystanej do opracowania tematu bibliografii. § 71.

1. Egzamin maturalny w części wewnętrznej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego może być zdawany na dwóch poziomach.

2. Egzamin na poziomie podstawowym, obowiązkowym dla wszystkich zdających, trwa około 15 minut i składa się z dwóch części:

1) część pierwsza polega na przeprowadzeniu trzech rozmów sterowanych, symulujących autentyczne sytuacje komunikacyjne; rozmowę przeprowadza zdający z egzaminującym, który przyjmuje jedną z ról,

2) część druga polega na przeprowadzeniu rozmowy egzaminującego ze zdającym na podstawie materiału stymulującego, zawartego w zestawie zadań.

3. Zestaw zadań dla egzaminu na poziomie podstawowym zawiera:

1) trzy opisy rozmów symulujących autentyczne sytuacje komunikacyjne,

2) materiał stymulujący rozmowę z egzaminującym, w szczególności ilustrację, komiks, nagłówek z gazety, tabelę, wykres lub krótki fragment tekstu.

4. Zdający losuje zestaw zadań i na zapoznanie się z jego treścią ma około 5 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu.

5. Egzamin na poziomie rozszerzonym następuje bezpośrednio po egzaminie na poziomie podstawowym, trwa około 15 minut i składa się z dwóch części:

1) prezentacji tematu wybranego z listy tematów, o której mowa w § 67 ust. 1 pkt 2,

2) rozmowy zdającego z egzaminującym, która jest związana z prezentowanym tematem.

6. Zdający podczas przygotowywania się do egzaminu i w czasie trwania egzaminu nie może korzystać z żadnych słowników. § 72.

1. Egzamin maturalny w części wewnętrznej z języka obcego nowożytnego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, jako przedmiotu obowiązkowego, jest zdawany na jednym poziomie.

2. Egzamin trwa około 25 minut i składa się z dwóch części:

1) część pierwsza trwa około 10 minut i polega na przeprowadzeniu rozmowy egzaminującego ze zdającym na podstawie materiału stymulującego, zawartego w zadaniu,

2) część druga trwa około 15 minut i polega na omówieniu przez zdającego tematu wybranego z listy tematów, o której mowa w § 67 ust. 1 pkt 2.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 136 z 2002 - Strona 13 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 140 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 139 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 138 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 137 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 135 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 134 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 133 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 132 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie pozwolenia na przywóz towarów na polski obszar celny lub na wywóz towarów z polskiego obszaru celnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 131 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 130 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 129 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń spalających paliwa gazowe podlegających ocenie zgodności.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 128 z 20022002-02-21

  Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Czerwony pasek na świadectwie

  Pytanie dotyczy przepisów regulujących czerwony pasek na świadectwie. Czy aktualny jest zapis § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 (...)

 • Matura a wynagradzanie nauczycieli

  Drugi dzień pisemnego egzaminu dojrzałości był dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Jak ma rozliczyć godziny nadliczbowe nauczyciel, który uczestniczył w pracy komisji (...)

 • Ocena z zachowania a ukończenie szkoły

  Uczennica trzeciej klasy gimnazjum w ubiegłych latach dwukrotnie otrzymała końcoworoczną ocenę naganną z zachowania. W tym roku najprawdopodobniej ponownie otrzyma końcoworoczną (...)

 • Tworzenie klas integracyjnych

  Jaka jest procedura tworzenia klas integracyjnych w szkolę masowej? Proszę też o podanie podstawy prawnej.

 • Wymiar godzin dydaktycznych dyrektora szkoły

  Czy przychodzący do szkoły państwowej, nowy dyrektor, posiadający fakultet z np. historii, ma ustawowy obowiązek posiadania lub prowadzenia godzin dydaktycznych z tego (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-08 poz. 1119

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-30 poz. 431

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2009-12-11 poz. 1629

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2009 r. sygn. akt U 10/07

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-30 poz. 1063

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-09 poz. 9


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.