Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 136 z 2002 - Strona 23

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-02-21
Data wydania:2002-02-06
Data wejscia w życie:2002-02-21
Data obowiązywania:2002-02-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 136 z 2002 - Strona 23


Strona 23 z 26

Dziennik Ustaw Nr 14                — 838 —                Poz. 136


semnej i części ustnej egzaminu dojrzałości w wydzielonej sali lub w domu absolwenta, ustalając warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu dojrzałości odpowiednie do możliwości absolwenta, w szczególności jego możliwości mówienia, pisania i poruszania się. § 10.

1. W części pisemnej egzaminu dojrzałości zdający wybiera:

1) jeden spośród czterech tematów z języka polskiego,

2) jeden spośród trzech tematów z historii albo z biologii,

3) trzy tematy (zadania) spośród pięciu tematów (zadań) z matematyki.

2. Z języka obcego nowożytnego zdającego obowiązują wszystkie tematy zawarte w zestawie egzaminacyjnym. § 11.

1. Na część pisemną egzaminu dojrzałości przeznacza się po 300 minut na każdy przedmiot, odliczając czas przeznaczony na podanie i zapisanie tematów.

2. Przewodniczący komisji przygotowuje dla zdających odpowiednią ilość arkuszy papieru, opatrzonych podłużną pieczęcią szkoły. Liczba wydanych arkuszy papieru podlega rozliczeniu. § 12.

1. W czasie trwania części pisemnej egzaminu dojrzałości zdający nie opuszczają sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji lub przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

2. Na czas nieobecności, o której mowa w ust.1, zdający przekazuje pracę egzaminacyjną jednemu z członków komisji, który zaznacza na niej czas trwania nieobecności.

3. W czasie trwania części pisemnej egzaminu dojrzałości zdający są obowiązani do samodzielnej pracy. Dopuszczone jest korzystanie z tablic matematycznych, kalkulatorów i słowników języków obcych, przygotowanych przez komisję.

4. Zdający, który podczas części pisemnej egzaminu dojrzałości korzysta z niedozwolonych form pomocy lub zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu dojrzałości, podlega skreśleniu z listy zdających przez przewodniczącego komisji. Przepisy § 30 ust.1 stosuje się odpowiednio. § 13.

1. Po zakończeniu pracy zdający przekazuje przewodniczącemu komisji lub upoważnionym członkom komisji czystopis i brudnopis pracy egzaminacyjnej wraz ze wszystkimi niewykorzystanymi arkuszami papieru.

2. Przed przekazaniem pracy egzaminacyjnej egzaminatorowi oceniającemu pracę należy zaznaczyć odmiennym kolorem w czystopisie lub brudnopisie, jeże-

li zdający nie zdążył przepisać całej pracy egzaminacyjnej, właściwy tekst, który służy za podstawę oceny pracy egzaminacyjnej, oraz zakreślić korekty i skreślenia dokonane przez zdającego. §

14. Z przebiegu części pisemnej egzaminu dojrzałości sporządza się protokół, zawierający imienny skład komisji, czas rozpoczęcia i zakończenia części pisemnej, stwierdzenie, czy kopertę z tematami egzaminacyjnymi dostarczono w stanie nienaruszonym, potwierdzenie woli przystąpienia zdających do egzaminu dojrzałości oraz inne ważne okoliczności, jakie zaszły w czasie egzaminu dojrzałości. Do protokołu dołącza się tematy egzaminacyjne prac pisemnych i listę zdających. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na sali. §

15. Egzamin dojrzałości ocenia się w stopniach według skali, o której mowa w § 7 ust. 5 rozporządzenia. § 16.

1. Ocenę pisemnej pracy egzaminacyjnej egzaminator przedstawia do zatwierdzenia przewodniczącemu komisji. Każdą pracę egzaminacyjną egzaminator opatruje recenzją, która zawiera uzasadnienie proponowanej oceny.

2. W przypadku niezgodności ocen między przewodniczącym komisji a egzaminatorem, przewodniczący komisji poleca dokonanie oceny pracy egzaminacyjnej innemu nauczycielowi danego przedmiotu lub zasięga niezależnej opinii nauczyciela — doradcy. Po rozpatrzeniu wszystkich opinii przewodniczący komisji ustala ocenę pracy egzaminacyjnej.

3. Jeżeli przewodniczący komisji jest równocześnie egzaminatorem danego przedmiotu, przed ustaleniem oceny niedostatecznej uzyskuje recenzję pracy egzaminacyjnej drugiego nauczyciela — egzaminatora danego przedmiotu będącego członkiem komisji powołanej w danej lub innej szkole.

4. Przewodniczący komisji zatwierdza podpisem ustaloną ocenę każdej pracy egzaminacyjnej. Ocena pracy egzaminacyjnej zatwierdzona przez przewodniczącego komisji jest ostateczna. § 17.

1. Do części ustnej egzaminu dojrzałości mogą przystąpić wszyscy zdający, bez względu na oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości.

2. Po ustaleniu wyników części pisemnej egzaminu dojrzałości przewodniczący komisji ogłasza je wszystkim zdającym.

3. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z drugiego przedmiotu zdawanego w części pisemnej, zdający ma prawo przystąpić do poprawkowego egzaminu ustnego, jeżeli w dwóch ostatnich klasach otrzymał z danego przedmiotu oceny końcoworoczne co najmniej dobre, w terminie ustalonym przez przewodniczącego komisji, przed zakończeniem części ustnej egzaminu dojrzałości. Ocena z poprawkowego egzaminu ustnego jest końcową oceną części pisemnej egzaminu dojrzałości z danego przedmiotu.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 136 z 2002 - Strona 23 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 140 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 139 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 138 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 137 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 135 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 134 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 133 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 132 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie pozwolenia na przywóz towarów na polski obszar celny lub na wywóz towarów z polskiego obszaru celnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 131 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 130 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 129 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń spalających paliwa gazowe podlegających ocenie zgodności.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 128 z 20022002-02-21

  Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Czerwony pasek na świadectwie

  Pytanie dotyczy przepisów regulujących czerwony pasek na świadectwie. Czy aktualny jest zapis § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 (...)

 • Matura a wynagradzanie nauczycieli

  Drugi dzień pisemnego egzaminu dojrzałości był dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Jak ma rozliczyć godziny nadliczbowe nauczyciel, który uczestniczył w pracy komisji (...)

 • Ocena z zachowania a ukończenie szkoły

  Uczennica trzeciej klasy gimnazjum w ubiegłych latach dwukrotnie otrzymała końcoworoczną ocenę naganną z zachowania. W tym roku najprawdopodobniej ponownie otrzyma końcoworoczną (...)

 • Tworzenie klas integracyjnych

  Jaka jest procedura tworzenia klas integracyjnych w szkolę masowej? Proszę też o podanie podstawy prawnej.

 • Wymiar godzin dydaktycznych dyrektora szkoły

  Czy przychodzący do szkoły państwowej, nowy dyrektor, posiadający fakultet z np. historii, ma ustawowy obowiązek posiadania lub prowadzenia godzin dydaktycznych z tego (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-08 poz. 1119

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-30 poz. 431

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2009-12-11 poz. 1629

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2009 r. sygn. akt U 10/07

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-30 poz. 1063

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-09 poz. 9


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.