Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1179 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-05
Data wydania:2002-07-27
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-09-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1179 z 2002


Strona 1 z 16

Dziennik Ustaw Nr 141                — 9088 —                Poz. 1179


1179

U S TA W A z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 93, poz. 820) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1a w ust. 2 w pkt 1 w lit. a)—c), w ust. 3 w pkt 1 i 2, w ust. 8, w art. 9a w ust. 2 w pkt 1, w art. 12 w ust. 4 w pkt 4, w art. 16 w ust. 1 w pkt 60 i 61 oraz w ust. 7 skreśla się użyty w różnych przypadkach wyraz „(akcyjny)”;

2) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu: „Art. 4a. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) inwestycjach — oznacza to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694), zwanej dalej «ustawą o rachunkowości»,

2) składnikach majątkowych — oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości, pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której mowa w art. 16g ust. 3,

3) przedsiębiorstwie — oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

4) zorganizowanej części przedsiębiorstwa — oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.”;

3) w art. 6: a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) fundusze celowe, o których mowa w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984), chyba że przepisy ustaw powołujących te fundusze stanowią inaczej,” b) w ust. 2 po wyrazach „przy szkołach,” dodaje się wyraz „przedszkolach,”;

4) w art. 7a w ust. 2 wyrazy „ust. 11” zastępuje się wyrazami „ust. 10”;

5) w art. 10: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także:

1) dochód z umorzenia udziałów (akcji),

2) dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki, w celu umorzenia tych udziałów (akcji),

3) wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej,

4) dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach — dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej,

5) w przypadku połączenia lub podziału spółek — dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych,

6) w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa — ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1179 z 2002 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.