Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1187 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-06
Data wydania:2002-07-05
Data wejscia w życie:2002-10-07
Data obowiązywania:2002-09-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1187 z 2002


Strona 1 z 2
1187

USTAWA z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych. Art. 1. W ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 3 w pkt 3: a) lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego,” b) w lit. d) po wyrazach „o ochronie roślin uprawnych,” dodaje się wyrazy „z wyjątkiem art. 31 ust. 4 i 5 niniejszej ustawy,” c) lit. e) otrzymuje brzmienie: „e) kosmetykami, w rozumieniu przepisów o kosmetykach,” d) po lit. g) dodaje się lit. h) i i) w brzmieniu: „h) wyrobami medycznymi inwazyjnymi, w rozumieniu przepisów o wyrobach medycznych, lub wyrobami medycznymi przeznaczonymi do stosowania w bezpośrednim kontakcie z ciałem człowieka, jeżeli przepisy o wyrobach medycznych określają ich klasyfikację i oznakowanie zapewniające taki sam poziom poinformowania i ochrony człowieka i środowiska, jak przepisy ustawy, i) nawozami, w rozumieniu przepisów o nawozach i nawożeniu, w zakresie regulowanym tymi przepisami,”;

Dziennik Ustaw Nr 142                — 9158 —                Poz. 1187


2) w art. 2 w ust. 1: a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) substancjach istniejących — rozumie się przez to substancje umieszczone na liście substancji chemicznych występujących w produkcji lub w obrocie, o której mowa w art. 22b,” b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: „5a) alternatywnej nazwie rodzajowej — rozumie się przez to nazwę chemiczną nieidentyfikującą dokładnie substancji z uwagi na zachowanie tajemnicy handlowej,”;

3) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: „Art. 6a. Osoba wprowadzająca do obrotu substancję niebezpieczną lub preparat niebezpieczny ma obowiązek ustanowić, prowadzić i aktualizować na bieżąco spis posiadanych substancji niebezpiecznych lub preparatów niebezpiecznych.”;

4) w art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Szczegółowe zadania i uprawnienia Inspektora oraz organizację Biura określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez ministra właściwego do spraw zdrowia.”;

5) po art. 11 dodaje się art. 11a w brzmieniu: „Art. 11a. Ministrowie właściwi do spraw zdrowia, gospodarki, pracy i środowiska wyznaczają jednostki badawczo-rozwojowe lub inne podległe im jednostki organizacyjne, współpracujące, w zakresie swoich kompetencji, z Inspektorem przy wykonywaniu określonych w ustawie zadań dotyczących oceny ryzyka stwarzanego przez substancje chemiczne.”;

6) w art. 12 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym wydawanym przez tego ministra, listę substancji nowych zamieszczonych w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS).”;

7) po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu: „Rozdział 3a Substancje istniejące Art. 22a.

1. Wprowadzenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej substancji istniejących, w ich postaci własnej lub jako składnika preparatu, wymaga poinformowania Inspektora, w przypadkach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust.

2. 2. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właści-

wym do spraw gospodarki, określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaj substancji istniejących podlegających zgłoszeniu,

2) osoby, których dotyczy obowiązek poinformowania,

3) zakres i rodzaj wymaganych informacji,

4) wielkość obrotu wymagającą zgłoszenia, mając na uwadze zastosowanie tych substancji oraz ryzyko stwarzane przez te substancje. Art. 22b. Listę substancji chemicznych występujących w produkcji lub w obrocie ogłasza minister właściwy do spraw zdrowia, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym wydawanym przez tego ministra. Lista ta powinna obejmować Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS).”;

8) w art. 24 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: „3. Kontrola i weryfikacja spełniania kryteriów przez jednostki organizacyjne wykonujące wymagane ustawą badania, o których mowa w ust. 1, oraz nadanie tym jednostkom uprawnień, o których mowa w ust. 2, podlega opłacie wnoszonej przez te jednostki.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 3, uwzględniając w szczególności rzeczywiste koszty ponoszone przez jednostkę lub jednostki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, a także opłaty pobierane w innych państwach przez jednostki, o których mowa w ust. 2 pkt 5.”;

9) w art. 25: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Oznakowanie opakowania substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego obejmuje nazwę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację substancji lub preparatu, nazwy określonych substancji niebezpiecznych zawartych w preparacie, nazwę i siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko oraz adres osoby wprowadzającej substancję lub preparat do obrotu oraz odpowiednie znaki ostrzegawcze i napisy, zgodnie z przepisami, o których mowa w art. 26, a także informacje o wymaganym postępowaniu z opróżnionymi opakowaniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Zastosowanie z uwagi na tajemnicę handlową alternatywnej nazwy rodzajowej dla zawartych w preparacie substancji niebezpiecznych wymaga uzyskania zgody Inspektora.”;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1187 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1195 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1194 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczania karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1193 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w pracach Rady.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1192 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1191 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1190 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1189 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1188 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień specjalizacyjnych i porozumień badawczo-rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-04 poz. 1102

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat z tytułu zgłoszenia substancji nowej i przedstawienia wyników dodatkowych badań

 • Dziennik Ustaw z 2010-02-22 poz. 140

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z klasyfikacją i oznakowaniem

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-03 poz. 1174

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez i w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie.

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-14 poz. 385

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłaty przez jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych za kontrolę i weryfikację spełniania kryteriów oraz nadanie tym jednostkom uprawnień

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-28 poz. 1954

  Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. zmieniająca ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.