Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1188 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień specjalizacyjnych i porozumień badawczo-rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-06
Data wydania:2002-08-13
Data wejscia w życie:2002-09-21
Data obowiązywania:2002-09-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1188 z 2002


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 142                — 9160 —                Poz. 1188


1188

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień specjalizacyjnych i porozumień badawczo-rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 129, poz. 1102) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa:

1) warunki, jakie muszą być spełnione, aby porozumienia zawierane między przedsiębiorcami będącymi konkurentami lub między przedsiębiorcami niebędącymi konkurentami zostały uznane za wyłączone spod zakazu, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zwanej dalej „ustawą”;

2) klauzule, których występowania w porozumieniu nie uznaje się za naruszenie art. 5 ustawy (klauzule dozwolone);

3) klauzule, których występowanie w porozumieniu stanowi naruszenie art. 5 ustawy (klauzule niedozwolone);

4) okres obowiązywania wyłączenia. §

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) działalność badawczo-rozwojowa — pozyskiwanie know-how w odniesieniu do produktów lub procesów, prowadzenie analiz teoretycznych, systematycznych studiów lub doświadczeń, włączając w to produkcję doświadczalną, próby techniczne produktów lub procesów, tworzenie niezbędnych udogodnień w tym zakresie oraz pozyskiwanie praw własności intelektualnej i przemysłowej w odniesieniu do wyników prac;

2) towar objęty porozumieniem — towar powstały w wyniku wspólnej działalności badawczo-rozwojowej bądź wytworzony lub dostarczony w związku z zastosowaniem procesu objętego porozumieniem;

3) proces objęty porozumieniem — technologie lub metody postępowania powstałe w wyniku wspólnej działalności badawczo-rozwojowej;

4) wykorzystanie wyników: a) produkcję lub dystrybucję towarów objętych porozumieniem, b) zastosowanie procesów objętych porozumieniem, c) przeniesienie praw własności intelektualnej i przemysłowej, d) udzielenie licencji na prawa, o których mowa w lit. c, lub e) udostępnianie know-how wymaganego do takiej produkcji lub zastosowania;

5) wspólne wykonywanie lub wykorzystywanie wyników działalności badawczo-rozwojowej — sytuację, w której działalność ta jest: a) wykonywana przez wspólny zespół osób, wspólną jednostkę organizacyjną lub wspólnego przedsiębiorcę, b) wspólnie powierzona innemu podmiotowi, c) rozdzielona między strony porozumienia w formie specjalizacji badań naukowych, prac rozwojowych, działalności innowacyjnej, produkcji lub dystrybucji;

6) know-how — nieopatentowane, nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne lub technologiczne, lub zasady organizacji i zarządzania, co do których podjęto działania zmierzające do zapobieżenia ich ujawnieniu, jeżeli stanowią one całość lub część określonych informacji praktycznych wynikających z doświadczeń, przeprowadzonych badań lub testów, niezbędnych do wytworzenia lub wykorzystania towarów objętych porozumieniem;

7) wyłączenie — wyłączenie spod zakazu, o którym mowa w art. 5 ustawy. § 3.

1. Wyłączeniu podlegają zawierane między dwoma lub więcej przedsiębiorcami porozumienia:

1) specjalizacyjne w sprawie: a) specjalizacji jednostronnej, na mocy których jedna ze stron zobowiązuje się do zaprzestania lub zaniechania produkcji określonych towarów i do nabywania ich od drugiej strony lub pozostałych stron, które zobowiązują się towary te produkować i dostarczać, b) specjalizacji wzajemnej, na mocy których strony wyrażają zgodę na zasadach wzajemności na zaprzestanie lub zaniechanie produkcji określonych, lecz różnych towarów, oraz zobowiązują się do nabywania tych towarów od pozostałych stron porozumienia, które akceptują ich dostarczanie, c) wspólnej produkcji, na mocy których strony zobowiązują się wspólnie produkować określone towary;

2) badawczo-rozwojowe w sprawie: a) wspólnego wykonywania działalności badawczo-rozwojowej w odniesieniu do towarów lub procesów oraz wspólnego wykorzystywania wyników tej działalności,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1188 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1195 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1194 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczania karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1193 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w pracach Rady.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1192 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1191 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1190 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1189 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1187 z 20022002-09-06

  Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-30 poz. 951

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

 • Komunikat UE z 2011-02-02 nr 33 poz. 20

  Sprostowanie do komunikatu Komisji – Wytyczne w sprawie stosowania art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do horyzontalnych porozumień (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-30 poz. 116

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-29 poz. 622

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

 • Komunikat UE z 2010-02-02 nr 25 poz. 27

  Zaproszenie do zgłaszania uwag w sprawie wniosku dotyczącego zweryfikowanego rozporządzenia i wytycznych o wyłączeniach grupowych w zakresie porozumień (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.