Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1190 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-06
Data wydania:2002-08-08
Data wejscia w życie:2002-09-21
Data obowiązywania:2002-09-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1190 z 2002


Strona 1 z 16

Dziennik Ustaw Nr 142                — 9167 —                Poz. 1190


1190

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 8 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 66, poz. 665), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2) przeciwpożarowych — opinią właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej, a w przypadku kontroli obiektu, za równorzędny opinii uznaje się protokół okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej,

3) sanitarnych — opinią właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a w przypadku kontroli obiektu, za równorzędny opinii uznaje się protokół okresowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.”;

2) w § 5: a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) opis obiektu potwierdzający stopień spełnienia przez ten obiekt wymagań dla rodzaju i kategorii, o które ubiega się wnioskodawca,”, b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON przedsiębiorcy, wydane przez właściwy urząd statystyczny,”;

3) w § 6 skreśla się ust. 3;

4) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: „§ 6a. Przedsiębiorca jest obowiązany przedłożyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu w trakcie oceny obiektu, o której mowa w § 6 ust. 1, na żądanie wojewody lub jego przedstawiciela, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1.”;

5) w § 8 w ust. 2 wyrazy „dwa lata” zastępuje się wyrazami „trzy lata”;

6) w § 9: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wykonywanie czynności kontrolnych powinno odbywać się w obecności kierownika kontrolowanego obiektu hotelarskiego lub osoby upoważnionej do zastępowania go, z zastrzeżeniem ust. 2a.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. W przypadku nieobecności kierownika lub osoby upoważnionej do zastępowania go można wykonywać wyłącznie te czynności kontrolne, o których terminie przeprowadzenia uprzednio powiadomiono kierownika obiektu.”, c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Jeżeli wyniki przeprowadzonej kontroli obiektu hotelarskiego wskazują na to, że zachodzą przesłanki zmiany rodzaju, do którego obiekt został zaszeregowany, lub obniżenia nadanej mu kategorii, wojewoda dokonuje ponownej oceny obiektu, z zastrzeżeniem ust. 6.”, d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Wojewoda może odstąpić od ponownej oceny obiektu, o której mowa w ust. 5, jeżeli przedsiębiorca wyraził zgodę na zmianę rodzaju, do którego obiekt został zaszeregowany, lub obniżenie nadanej mu kategorii.”;

7) w § 10 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Przedsiębiorca zgłaszający do ewidencji świadczenie usług hotelarskich w innym obiekcie jest obowiązany dołączyć zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, wydane przez właściwy urząd statystyczny.”;

8) w § 15 w ust. 1 w pkt 3 skreśla się wyrazy „a także zmiany czasu trwania sezonu,”;

9) w § 17 wyrazy „odmawiającą potwierdzenia zaszeregowania” zastępuje się wyrazami „uchylającą zaszeregowanie”;

10) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

11) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

12) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

13) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia. §

2. Dostosowanie obiektów działających w dniu wejścia w życie rozporządzenia do wymagań określonych w § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, powinno nastąpić do dnia 1 stycznia 2004 r. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodarki: w z. A. Szarawarski

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1190 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1195 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1194 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczania karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1193 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w pracach Rady.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1192 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1191 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1189 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1188 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień specjalizacyjnych i porozumień badawczo-rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1187 z 20022002-09-06

  Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Kasa fiskalna a dwa rodzaje działalności

  Świadczymy usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych. Łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza (...)

 • Pozwolenie na budowę domu

  Jaki dom mogę zbudować na własnościowej działce rekreacyjnej bez pozwolenia na budowę?

 • Wysokość stawki VAT na bilety wstępu

  Jaką stawką obłożone są bilety wstępu na dyskotekę organizowaną cyklicznie przez klub muzyczny? Z zakupem biletu nie jest związana żadna inna usługa, np. dodatkowy (...)

 • Usługi fryzjerskie wykonywane poza salonem

  Osoba posiadająca dyplom mistrza fryzjerstwa planuje otworzyć działalność. Jednak nie będzie ona świadczyła usług w salonie, lecz u klientów w domu. Generalnie, (...)

 • Nieważność decyzji z mocy prawa

  Czy fakt, że decyzja administracyjna zezwala na budowę obiektów w miejscu, w którym obowiązujący przepis ochrony przyrody zabrania wznoszenia jakichkolwiek obiektów (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.