Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1194 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczania karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-06
Data wydania:2002-08-14
Data wejscia w życie:2002-09-21
Data obowiązywania:2002-09-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1194 z 2002


Strona 1 z 2
1194

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187) zarządza się, co następuje: §

1. Osoby wprowadzające do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej preparat, który zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych, zwanej dalej „ustawą”, nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny, mają obowiązek dostarczenia, na żądanie odbiorcy prowadzącego działalność zawodową, karty charakterystyki takiego preparatu. §

2. Kartę charakterystyki preparatu, o której mowa w § 1, sporządza się zgodnie z przepisami art. 5 ust. 5 ustawy, jeżeli preparat taki zawiera, w stężeniach wynoszących co najmniej 1% wagowy w przypadku preparatów niebędących gazami lub co najmniej 0,2% objętościowy w przypadku preparatów występujących w postaci gazu:

1) co najmniej jedną substancję stwarzającą zagrożenie dla zdrowia człowieka lub dla środowiska, określoną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy, albo

2) jedną substancję określoną w załączniku do rozporządzenia. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: M. Łapiński

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. (poz. 1194)

SUBSTANCJE, KTÓRYCH OBECNOÂå W PREPARACIE POWODUJE OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA KARTY CHARAKTERYSTYKI

1) Acetanilid (CAS 103-84-4)

2) Antymon i jego związki nieorganiczne (CAS 7440-36-0)

3) Asfalt naftowy (CAS 8052-42-4)

4) Azotan(V) propylu (CAS 627-13-4)

5) Bar i jego związki nieorganiczne

6) Bicyklo[4.4.0]dekan (dekalina) (CAS 91-17-8)

7) Bromfenwinfos (CAS 33399-00-7)

8) Bromochlorometan (CAS 74-97-5)

9) 2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroetan (CAS 151-67-7)

10) Butan (CAS 106-97-8)

11) Butanol-1-tiol (CAS 109-79-5)

12) 4-tert-Butylotoulen (CAS 98-51-1)

13) 2-Chloroanilina (CAS 95-51-2)

14) 3-Chloroanilina (CAS 108-42-9)

15) Chlorodinitrobenzen (CAS 25567-67-3)

16) Chloronitrobenzen (CAS 25167-93-5)

17) 4-Chlorostyren (CAS 2039-85-2)

18) Chromiany(VI) i dichromiany(VI)

19) Cykloheksen (CAS 110-83-8)

20) Cyrkon i jego związki

21) Demeton-S metylowy (CAS 8022-00-2)

Dziennik Ustaw Nr 142                — 9187 —                Poz. 1194


22) Dichlorodifluorometan (CAS 75-71-8)

23) Dichloroetan (CAS 1300-21-6)

24) Dichloroeten (CAS 25323-30-2)

25) Dichlorofluorometan (CAS 75-43-4)

26) 1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroetan (CAS 76-14-2)

27) (1,2-Dichlorowinylo)benzen (CAS 6607-45-0)

28) Dietylobenzen (CAS 25340-17-4)

29) Dimetoksymetan (CAS 109-87-5)

30) Dimetyloanilina (CAS 1300-73-8)

31) 1,3-Dioksolan (CAS 646-06-0)

32) Ditlenek węgla (CAS 124-38-9)

33) Etanol (CAS 64-17-5)

34) Eter difenylowy (CAS 101-84-8)

35) Eter diizopropylowy (CAS 108-20-3)

36) Etylotoulen (CAS 25550-14-5)

37) Fluorki (CAS 16984-48-8)

38) Fosfan (CAS 7803-51-2)

39) Ftalan dibutylu (CAS 84-74-2)

40) Ftalan dietylu (CAS 84-66-2)

41) Ftalan dimetylu (CAS 131-11-3)

42) Ftalan bis(2-etyloheksylu) (CAS 117-81-7)

43) Hafn i jego związki

44) 1,2,3,4,5,6-Heksachlorocykloheksan (CAS 608-73-1)

45) Heksachloroetan (CAS 67-72-1)

46) Izomery acykliczne nasycone heksanu z wyjątkiem heksanu

47) Hydrat heptaoksotetraboranu sodu (CAS 1303-96-4)

48) Itr i jego związki

49) Izobutyroaldehyd (CAS 78-84-2)

50) 2-Izopropylo-4,6-dinitrofenol (CAS 118-95-6)

51) Kadm i jego związki nieorganiczne

52) Kamfora syntetyczna (CAS 76-22-2)

53) Karbaryl (CAS 63-25-22)

54) Keten (CAS 463-51-4)

55) Mangan i jego związki nieorganiczne

56) Metoksychlor (CAS 72-43-5)

57) Metylocykloheksanol (CAS 25639-42-3)

58) Metylohydrazyna (CAS 60-34-4)

59) N-Metylomorfolina (CAS 109-02-4)

60) Miedź i jej związki

61) Molibden i jego związki

62) Naftalen (CAS 91-20-3)

63) Naftalenu pochodne chlorowane

64) Nitropropan (CAS 25322-01-4)

65) 3-Nitrotoulen (CAS 99-08-1)

66) Octan butylu (CAS 123-86-4)

67) Octan sec-butylu (CAS 105-46-4)

68) Octan tert-butylu (CAS 540-88-5)

69) Octan pentylu (CAS 628-63-7)

70) Octan winylu (CAS 108-05-4)

71) 2,2’-Oksydietanol (CAS 111-46-6)

72) Oleje mineralne (CAS 8012-95-1)

73) Ozon (CAS 10028-15-6)

74) Pentan-1-ol (CAS 71-41-0)

75) Pentan-2-on (CAS 107-87-9)

76) 2-Pirydyloamina (CAS 504-29-0)

77) Platyna metaliczna (CAS 7440-06-4)

78) Polichlorowane bifenyle (CAS 53469-21-9; 11097-69-1)

79) Propyn (CAS 74-99-7)

80) Srebra związki nierozpuszczalne

81) Srebra związki rozpuszczalne

82) Tantal (CAS 7440-25-7)

83) Tellur i jego związki

84) Tetraetyloplumban (CAS 78-00-2)

85) Tetranitrometan (CAS 509-14-8)

86) Tlenek cynku (CAS 1314-13-2)

87) Tlenek magnezu (CAS 1309-48-4)

88) Tlenek wapnia (CAS 1305-78-8)

89) Tlenek żelaza (III) (CAS 1309-37-1)

90) 1,3,5,-Triazinono-2,4,6-trion (kwas cyjanurowy) (CAS 108-80-5)

91) Trichlorobenzen (CAS 87-61-6; 120-82-1; 108-70-3)

92) Trichlorofluorometan (CAS 75-69-4)

93) Trichloronaftalen (CAS 1321-65-9)

94) 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazyna (CAS 108-77-0)

95) Trimetylobenzen (CAS 526-73-8; 25551-13-7)

96) 1,3,5,-Trinitro-1,3,5-triazinan (CAS 121-82-4)

97) Tritlenek diboru (CAS 1303-86-2)

98) Tritlenek glinu (CAS 1344-28-1)

99) Tritlenek siarki (CAS 7446-11-9)

100) Tytan i jego związki

101) Węglan wapnia (CAS 1317-65-3)

102) 4-Winylocykloheksen (CAS 100-40-3)

103) Winylotoulen (CAS 25013-15-4)

104) Wodorek litu (CAS 7580-67-8)

105) Wodorotlenek wapnia (CAS 1305-62-0)

106) Wolframu związki nierozpuszczalne

107) Wolframu związki rozpuszczalne

108) ˚elazowanad (CAS 12604-58-9)

109) Amidosiarczan(VI) amonu (CAS 7773-06-0)

110) Chlorodifluorometan (CAS 75-45-6)

111) Dekaboran (CAS 17702-41-9)

112) Dibenzo-1,4-tiazyna (CAS 92-84-2)

113) Diboran (6) (CAS 19287-45-7)

114) Dibromodifluorometan (CAS 75-61-6)

115) Disulfid allilowo-propylowy (CAS 2179-59-1)

116) 1,2-Epoksy-3-izopropoksypropan (CAS 4016-14-2)

117) Eter bis (2,3-epoksypropylowy) (CAS 2238-07-5)

118) 4’-Etoksyacetanilid (CAS 62-44-2)

119) Glifosad (CAS 1071-83-6)

120) 1-(2-Metoksy-1-metyloetoksy)propan-2-ol (CAS 34590-94-8)

121) 1-Metoksypropan-2-ol (CAS 107-98-2)

122) 3-Metylobutan-1-ol (CAS 123-51-3)

123) 1-Metylonaftalen (CAS 90-12-0)

124) Octan 1,3,-dimetylobutylu (CAS 108-84-9)

125) Octan izopentylu (CAS 123-92-2)

126) Octan pentan-2-ylu (CAS 626-38-0)

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1194 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1195 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1193 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w pracach Rady.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1192 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1191 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1190 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1189 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1188 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień specjalizacyjnych i porozumień badawczo-rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1187 z 20022002-09-06

  Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Miejsce niebezpieczne z art. 72 Kodeksu wykroczeń

  Jak rozumieć art. 72 Kodeksu wykroczeń, a mianowicie znaczenie terminu "miejsce niebezpieczne". Czy powierzchnia sklepu też może się kwalifikować jako "miejsce niebezpieczne"? (...)

 • VAT od kanapek

  Firma zamierza robić kanapki z zakupionych wcześniej surowców, rozwozić je i sprzedawać pracownikom różnych instytucji, biur. Jaki VAT będzie obowiązywał od tych (...)

 • Zmiana miejsca prowadzenia działalności a karta

  Czy zmiana miejsca prowadzenia działalności powodująca zmianę właściwości urzędu skarbowego skutkuje obowiązkiem złożenia ponownego wniosku o zastosowanie opodatkowania (...)

 • Zmiana nazwiska dziecka a alimenty

  Jeśli po rozwodzie, zawrę nowy związek małżeński i zmienię nazwisko dziecku (z pierwszego małżeństwa) na nowe nazwisko obecnego męża, czy wtedy dziecko traci alimenty (...)

 • Dokumenty potrzebne do uzyskania karty pobytu

  Jakich dokumentów mogą wymagać pracownicy urzędu w załączeniu do wniosku o wydanie karty czasowego pobytu ?

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2005-05-25 nr 131 poz. 38

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 783/2005 z dnia 24 maja 2005 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego (...)

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1735

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów.

 • Komunikat UE z 2009-12-03 nr 294 poz. 126

  Ograniczenia we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego (...)

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-03 poz. 1174

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez i w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-17 poz. 985

  Traktat Karty Energetycznej oraz Protokół Karty Energetycznej dotyczący efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska, sporządzone w Lizbonie dnia 17 grudnia 1994 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.