Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1195 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-06
Data wydania:2002-08-19
Data wejscia w życie:2002-01-01
Data obowiązywania:2002-09-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1195 z 2002


1195

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu. Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 i 1408 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145) zarządza się, co następuje: §

1. Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu (Dz. U. Nr 111, poz. 1315). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Zdrowia: M. Łapiński

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2002 r. (poz. 1195)

STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO §

1. Główny Inspektorat Sanitarny, zwany dalej „Głównym Inspektoratem”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Głównego Inspektora Sanitarnego, zwanego dalej „Głównym Inspektorem”, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem. § 2.

1. Główny Inspektor kieruje Głównym Inspektoratem przy pomocy dwóch zastępców Głównego Inspektora, dyrektora generalnego oraz kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 3.

2. Zakresy czynności osób wymienionych w ust. 1, z wyłączeniem dyrektora generalnego, ustala Główny Inspektor.

3. Główny Inspektor może upoważniać osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Głównego Inspektoratu, do podejmowania decyzji w jego imieniu w określonych sprawach. §

3. W skład Głównego Inspektoratu wchodzą:

1) Departament Przeciwepidemiczny;

2) Departament Higieny ˚ywności, ˚ywienia i Przedmiotów Użytku;

3) Departament Higieny Ârodowiska;

4) Departament Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej;

5) Departament Organizacyjno-Prawny;

6) Departament Ekonomiczno-Administracyjny.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1195 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1194 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczania karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1193 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w pracach Rady.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1192 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1191 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1190 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1189 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1188 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień specjalizacyjnych i porozumień badawczo-rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1187 z 20022002-09-06

  Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.