Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1209 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-09
Data wydania:2002-07-27
Data wejscia w życie:2002-09-24
Data obowiązywania:2002-09-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1209 z 2002


1209

U S TA W A z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów. Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów (Dz. U. Nr 128, poz. 1406) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: „o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym oraz o umarzaniu tych kredytów”;

2) art. 2 otrzymuje brzmienie: „Art. 2. Dopłaty stosuje się do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki, o których mowa w art. 3 ust. 2, lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym, zwanym dalej «kredytobiorcami», którzy nie nabyli uprawnień do świadczeń emerytalnych w dniu zawarcia umowy kredytowej oraz nie korzystają z uprawnień do świadczeń rentowych, jeżeli:

1) rozwiązano z nimi umowę o pracę w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej z przyczyn dotyczących pracodawcy oraz podjęli działalność, o której mowa w art. 1, po dniu 1 stycznia 2000 r., albo

2) byli zatrudnieni w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w dniu 1 stycznia 2002 r. i złożą pisemne oświadczenie o gotowości rozwiązania umowy o pracę oraz podjęcia działalności, o której mowa w art. 1, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 1 pkt 2.”;

3) w art. 3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Oprocentowanie kredytu udzielonego kredytobiorcom przez banki, o których mowa w ust. 2, nie może przekraczać 3 punktów procentowych ponad wysokość stopy redyskontowej weksli przyjmowanych do redyskonta przez Narodowy Bank Polski.”;

4) w art. 4 w ust. 1: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) kredytobiorca, prowadzący indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, przez okres nie krótszy niż 3 lata zatrudniać będzie, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, co najmniej jednego pracownika,” b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) kredytobiorca, prowadzący indywidualną praktykę pielęgniarek, indywidualną praktykę położnych, indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarek, indywidualną specjalistyczną praktykę położnych, przez okres nie krótszy niż 3 lata zatrudniać będzie pracownika, którego czas pracy w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, stanowi równoważnik 0,5,”;

Dziennik Ustaw Nr 144

5) w art. 5 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:                — 9225 —                Poz. 1209


zwrotu do budżetu państwa środków pochodzących z dopłat przez banki, które podpisały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, na podstawie art. 3 ust. 2.”;

„1. Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje w danym roku budżetowym środki na realizację dopłat do oprocentowania kredytów oraz umorzeń, na zasadach określonych w umowie zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na wyodrębniony rachunek w tym banku.

2. Umowa określa w szczególności:

1) limit środków przeznaczonych na dopłaty i umorzenia,

2) zasady, tryb i terminy przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informacji o wysokości kwot planowanych umorzeń i zawartych umowach,

3) czynności bankowe dokonywane w związku z wykonywaniem niniejszej ustawy oraz przysługujące z tego tytułu wynagrodzenie banku,

4) szczegółowy tryb przekazywania i rozliczania środków na dopłaty i umorzenia oraz tryb

6) w art. 7: a) w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy „i technika medycznego”, b) w ust. 3 skreśla się wyrazy „lub technikiem medycznym”;

7) w art. 8: a) w ust. 2 po wyrazie „kredytu” dodaje się wyrazy „powiększonej o 50% tych odsetek”, b) skreśla się ust.

4. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1209 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1216 z 20022002-09-09

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1215 z 20022002-09-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1214 z 20022002-09-09

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1213 z 20022002-09-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudniania i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1212 z 20022002-09-09

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia ekspertów i tworzenia funduszu nagród w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1211 z 20022002-09-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, sporządzonej w Warszawie dnia 3 października 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1210 z 20022002-09-09

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, sporządzona w Warszawie dnia 3 października 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1208 z 20022002-09-09

  Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1207 z 20022002-09-09

  Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o ratyfikacji Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1206 z 20022002-09-09

  Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, podpisanego w Warszawie dnia 24 stycznia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1205 z 20022002-09-09

  Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1204 z 20022002-09-09

  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

 • Oprocentowanie pożyczki z ZFŚS

  Jakie powinno być oprocentowanie pożyczek udzielanych z funduszu socjalnego?

 • Uprawnienia poręczyciela względem banku

  Czy poręczyciel kredytu ma prawo wglądu w pełną dokumentację kredytu w banku? Jakie przepisy to regulują? Chodzi o uzyskanie z banku kopii wniosków kredytobiorcy o (...)

 • Informacja bankowa

  Nie spłaciłam zaciągniętego kredytu w wysokości 500zł w banku w terminie, czyli w roku 1997, spłaciłam go w marcu 1998, po konsultacjach w banku, który wyraził (...)

 • Opłata za ustanowienie hipoteki

  W jaki sposób naliczana jest opłata za ustanowienie hipoteki? Jaka jest jej wysokość? Czy można nie zgodzić się z kwotą opłaty w przypadku, gdy naliczona została (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.