Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1210 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, sporządzona w Warszawie dnia 3 października 2001 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-09
Data wydania:2001-10-03
Data wejscia w życie:2002-07-26
Data obowiązywania:2002-09-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1210 z 2002


Strona 1 z 28
1210

UMOWA między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, sporządzona w Warszawie dnia 3 października 2001 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 3 października 2001 r. została sporządzona w Warszawie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, w następującym brzmieniu: UMOWA między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości Rzeczpospolita Polska oraz Europejskie Biuro Policji Europol, zwane dalej „Europolem”; mając na uwadze wspólne zainteresowanie w zakresie zacieśnienia współpracy; mając na uwadze, że Rada Unii Europejskiej upoważniła Europol w dniu 27 marca 2000 r. do rozpoczęcia negocjacji umowy o współpracy z Rzecząpospolitą Polską (OJ 2000/C106/01) oraz fakt, że Rada Unii Europejskiej w dniu 15 marca 2001 r. zajęła stanowisko mówiące, iż nie istnieją przeszkody w zakresie włączenia do umowy zapisów dotyczących przekazywania danych osobowych przez Europol do Rzeczypospolitej Polskiej; uzgodniły, co następuje: Artykuł 1 Definicje W rozumieniu niniejszej umowy: (a) termin „Konwencja” oznacza Akt Rady z dnia 26 lipca 1995 r. wprowadzający Konwencję na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o utworzeniu Europejskiego Biura Policji, zwaną dalej „Konwencją o Europolu” (OJ 1995/C316/01); (b) termin „dane osobowe” oznacza wszelkie informacje odnoszące się do osoby fizycznej o ustalonej tożsamości lub osoby fizycznej, której tożsamość można ustalić: termin „osoba fizyczna, której tożsamość można ustalić” oznacza osobę, której tożsamość można stwierdzić, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez numer identyfikacyjny, albo poprzez jeden lub większą liczbę czynników związanych z jej tożsamością fizyczną, psychologiczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną;

Dziennik Ustaw Nr 144                — 9226 —                Poz. 1210


(c) termin „przetwarzanie danych osobowych”, zwany dalej „przetwarzaniem”, oznacza dowolną operację lub zestaw operacji wykonywanych z użyciem danych osobowych, niezależnie od tego, czy środkami automatycznymi, takich jak gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, używanie, ujawnianie w drodze transmisji, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, porządkowanie lub łączenie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie; (d) termin „informacje” oznacza dane osobowe i nieosobowe. Artykuł 2 Cel umowy Celem niniejszej umowy jest zacieśnienie współpracy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i państwami członkowskimi Unii Europejskiej działającymi poprzez Europol w zwalczaniu poważnych form międzynarodowej przestępczości, określonych w artykule 3 niniejszej umowy, w szczególności poprzez wymianę informacji, zarówno strategicznych, jak i operacyjnych. Artykuł 3 Rodzaje przestępczości, do których ma zastosowanie niniejsza umowa

1. Współpraca na podstawie niniejszej umowy, zgodnie z zainteresowaniem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europolu w konkretnej sprawie, dotyczy: a) nielegalnego handlu narkotykami; b) handlu substancjami nuklearnymi i radioaktywnymi; c) przemytu nielegalnych imigrantów; d) handlu ludźmi; e) przestępstw związanych z pojazdami silnikowymi; f) przestępstw popełnionych lub takich, które mogą zostać popełnione, w ramach działań terrorystycznych wymierzonych przeciwko życiu, zdrowiu, wolności lub mieniu; g) fałszowania pieniędzy i środków płatniczych; oraz prania pieniędzy pozostającego w związku z tymi rodzajami przestępczości lub ich poszczególnymi przejawami, jak również przestępstw powiązanych z tymi rodzajami przestępczości.

2. Termin „przestępstwa powiązane z tymi rodzajami przestępczości” oznacza przestępstwa mające na celu uzyskanie środków służących do popełniania przestępstw wymienionych w ustępie 1, przestępstwa mające na celu ułatwienie lub dokonanie takich czynów, oraz przestępstwa mające na celu uniknięcie kar za takie czyny.

3. Jeśli mandat Europolu zostanie zmieniony w jakikolwiek sposób, Europol może, począwszy od dnia wejścia w życie zmiany właściwości Europlu, zaproponować Rzeczypospolitej Polskiej na piśmie objęcie niniejszą umową również działań w zakresie swej nowej właściwości. Przedstawiając taką propozycję, Europol informuje Rzeczpospolitą Polską o wszystkich istotnych kwestiach dotyczących zmiany jego mandatu. Umowa obejmie nowy rodzaj przestępczości z dniem, w którym Europol otrzyma pisemne przyjęcie propozycji przez Rzeczpospolitą Polską. Europol będzie związany treścią swej propozycji przez trzy miesiące od jej przedstawienia.

4. Rodzaje przestępczości wymienione w ustępie 1 od a) do e) oraz g) są określone w załączniku 1 do niniejszej umowy. Jeśli zmiana mandatu, o której mowa w ustępie 3, wiąże się z zaakceptowaniem definicji nowego rodzaju przestępczości, to definicja nowego rodzaju przestępczości będzie mieć również zastosowanie, jeśli stanie się częścią niniejszej umowy, zgodnie z ustępem

3. Europol poinformuje Rzeczpospolitą Polską, jeśli i gdy definicja rodzaju przestępczości zostanie rozszerzona, zmieniona lub uzupełniona. Nowa definicja będzie mieć zastosowanie do Rzeczypospolitej Polskiej z dniem, w którym Europol otrzyma pisemne przyjęcie tej definicji przez Rzeczpospolitą Polską. Artykuł 4 Dziedziny współpracy Współpraca dotyczy w szczególności zorganizowanych grup przestępczych dokonujących przestępstw wymienionych w artykule

3. Współpraca może — w uzupełnieniu do wymiany informacji operacyjnych — obejmować wszystkie inne zadania Europolu wymienione w Konwencji o Europolu, w tym w szczególności wymianę wiedzy specjalistycznej, danych strategicznych, sprawozdań o sytuacji ogólnej, informacji o procedurach dochodzeniowych, informacji o metodach zapobiegania przestępczości, a także uczestnictwo w szkoleniach, jak również doradzanie i udzielanie wsparcia w prowadzonych konkretnych dochodzeniach. Artykuł 5 Krajowy punkt kontaktowy

1. Rzeczpospolita Polska wyznacza jednostkę organizacyjną w Komendzie Głównej Policji do spraw współpracy z Europolem, określoną w załączniku 2, jako krajowy punkt kontaktowy pomiędzy innymi właściwymi organami w Rzeczypospolitej Polskiej a Europolem.

2. Przynajmniej raz w roku lub gdy zaistnieje taka potrzeba, będą organizowane spotkania kierownictwa polskiej Policji oraz Europolu w celu omówienia kwestii dotyczących niniejszej umowy oraz współpracy w ogólności.

3. Przedstawiciel jednostki organizacyjnej do spraw współpracy z Europolem może zostać zaproszony do

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1210 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1216 z 20022002-09-09

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1215 z 20022002-09-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1214 z 20022002-09-09

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1213 z 20022002-09-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudniania i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1212 z 20022002-09-09

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia ekspertów i tworzenia funduszu nagród w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1211 z 20022002-09-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, sporządzonej w Warszawie dnia 3 października 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1209 z 20022002-09-09

  Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1208 z 20022002-09-09

  Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1207 z 20022002-09-09

  Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o ratyfikacji Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1206 z 20022002-09-09

  Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, podpisanego w Warszawie dnia 24 stycznia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1205 z 20022002-09-09

  Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1204 z 20022002-09-09

  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-09 poz. 1211

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, sporządzonej w Warszawie dnia 3 października 2001 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-22 poz. 552

  Ustawa z dnia 14 marca 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości.

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-21 poz. 1498

  Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisaną w Warszawie dnia 23 marca 2004 r., podpisanej w Bratysławie dnia 12 maja 2010 r.

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-26 poz. 1247

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-19 poz. 1698

  Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 21 czerwca 2006 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.