Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1212 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia ekspertów i tworzenia funduszu nagród w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-09
Data wydania:2002-08-26
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-09-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1212 z 2002


Strona 1 z 2
1212

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia ekspertów i tworzenia funduszu nagród w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 271 ust. 5 i art. 268 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 108, poz. 945 i Nr 113, poz. 983) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowisku eksperta lub asesora w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej:

1) mnożniki kwoty bazowej jako podstawy do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego;

2) mnożniki kwoty bazowej jako podstawy do ustalenia stawek dodatków za wieloletnią pracę oraz funkcyjnego;

3) zasady tworzenia funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy oraz wielkości odpisu na ten fundusz z planowanych wynagrodzeń osobowych. § 2.

1. Wynagrodzenie zasadnicze osób wymienionych w § 1 ustala się przy zastosowaniu następujących mnożników kwoty bazowej, której wysokość określa ustawa budżetowa dla członków korpusu służby cywilnej, zwanej dalej „kwotą bazową”:

Kategoria wynagrodzenia zasadniczego 1 2 3 4

Stanowisko Ekspert uprawniony do udzielania patentów lub praw ochronnych albo do orzekania w sprawach spornych Ekspert uprawniony do udzielania praw z rejestracji Asesor uprawniony do udzielania patentów lub praw ochronnych albo do orzekania w sprawach spornych Asesor uprawniony do udzielania praw z rejestracji

Mnożnik kwoty bazowej 3,1 2,6 2,1 1,8

Dziennik Ustaw Nr 144                — 9255 —                Poz. 1212


2. W razie zbiegu uprawnień do wynagrodzenia zasadniczego według różnych kategorii, przysługuje wynagrodzenie według kategorii wyższej.

3. Ekspertowi i asesorowi orzekającemu w sprawach innych niż wymienione w ust. 1 przysługuje wynagrodzenie zasadnicze odpowiednio według kategorii 2 lub 4.

§ 3.

1. Osobie, której powierzono pełnienie funkcji kierowniczej, koordynacyjnej lub kontrolnej albo funkcji edukacyjnej w stosunku do asesorów i aplikantów przysługuje dodatek funkcyjny, na czas jej sprawowania.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się przy zastosowaniu następujących mnożników kwoty bazowej:

Stawka

Stanowisko Przewodniczący zespołu Przewodniczący Wydziału Spraw Spornych Przewodniczący Izby Odwoławczej Przewodniczący kolegium w Wydziale Spraw Spornych Koordynator Opiekun aplikacji lub asesury

Mnożniki kwoty bazowej

1

0,6—1,2

2 3

0,4—0,9 0,1—0,3

§

4. Stawkę dodatku funkcyjnego przyznaje Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. § 5.

1. Rzecznikowi dyscyplinarnemu przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 0,4 kwoty bazowej.

2. Członkowi Komisji Dyscyplinarnej Ekspertów lub Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Ekspertów, a także zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 0,1 kwoty bazowej.

3. Przewodniczącemu Komisji Dyscyplinarnej Ekspertów lub Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Ekspertów przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 0,15 kwoty bazowej.

4. Dodatek funkcyjny dla członków Komisji Dyscyplinarnych przysługuje za miesiące, w których odbyło się przynajmniej jedno posiedzenie, i obejmuje członków składu orzekającego. Dodatek ten wypłaca się w miesiącu następującym po odbytym posiedzeniu. §

6. W razie zbiegu uprawnień do dodatków funkcyjnych, przysługuje jeden dodatek ustalony na podstawie wyższego mnożnika. §

7. Kwoty wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego zaokrągla się do 10 groszy w górę. § 8.

1. Ekspertom zatrudnionym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje dodatek za wieloletnią pracę na tym stanowisku w wysokości:

1) 0,155 kwoty bazowej dla 1 kategorii wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie;

2) 0,13 kwoty bazowej dla 2 kategorii wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie.

2. Dodatek przysługuje po upływie pięciu lat od dnia powołania na stanowisko eksperta.

3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, wzrasta o:

1) 0,031 kwoty bazowej dla 1 kategorii wynagrodzenia zasadniczego, za każdy kolejny rok pracy na stanowisku eksperta, aż do osiągnięcia 0,62 kwoty bazowej;

2) 0,026 kwoty bazowej dla 2 kategorii wynagrodzenia zasadniczego, za każdy kolejny rok pracy na stanowisku eksperta, aż do osiągnięcia 0,52 kwoty bazowej.

4. W przypadku zmiany kategorii wynagrodzenia zasadniczego na wyższą, dodatek za wieloletnią pracę na stanowisku przysługuje według stawki odpowiedniej do nowej kategorii, sumując lata pracy na obydwu stanowiskach. §

9. Osobie powołanej na stanowisko eksperta lub asesora przysługuje wynagrodzenie, określone w rozporządzeniu, z dniem objęcia stanowiska. § 10.1. Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej może tworzyć fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w pracy ekspertów i asesorów.

2. Wielkość odpisu na fundusz nagród wynosi 3% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe ekspertów i asesorów i może być podwyższony przez Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w ramach posiadanych środków na ich wynagrodzenia.

3. Dysponentem funduszu nagród jest Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1212 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1216 z 20022002-09-09

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1215 z 20022002-09-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1214 z 20022002-09-09

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1213 z 20022002-09-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudniania i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1211 z 20022002-09-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, sporządzonej w Warszawie dnia 3 października 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1210 z 20022002-09-09

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, sporządzona w Warszawie dnia 3 października 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1209 z 20022002-09-09

  Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1208 z 20022002-09-09

  Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1207 z 20022002-09-09

  Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o ratyfikacji Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1206 z 20022002-09-09

  Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, podpisanego w Warszawie dnia 24 stycznia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1205 z 20022002-09-09

  Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1204 z 20022002-09-09

  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

porady prawne online

Porady prawne

 • Sprzedaż znaku towarowego

  Spółka z o.o. ma zarejestrowany znak towarowy w Urzędzie patentowym. Znak został stworzony i przez właściciela spółki i jej Prezesa. Spółka nie prowadzi działalności (...)

 • Wynagrodzenia lekarza stażysty

  Czy Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 24.03.2004 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 57 poz. 553) reguluje wynagrodzenie lekarza stażysty? Jaka jest podstawa prawna wynagrodzenia (...)

 • Oprocentowanie pożyczki z ZFŚS

  Jakie powinno być oprocentowanie pożyczek udzielanych z funduszu socjalnego?

 • Używanie obcej nazwy produktu

  Czy używanie nazwy \"type Gabriela Sabatini\" na perfumach własnej produkcji (podobnych zapachowo do oryginalnych) jest zgodne z prawem?

 • Zasady tworzenia ZFŚS i rezygnacji z niego

  Otrzymałem od was odpowiedź w sprawie ZFSS, że wystarczy zapis w regulaminie pracy o odstąpieniu od tworzenia funduszu. Państwowy Inspektor Pracy twierdzi natomiast, (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-09-14 poz. 1204

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mnożników stosowanych do ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich oraz stawek dodatków w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 1999 nr 26 poz. 392

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 1999 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1998 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów.

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-06 poz. 943

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-19 poz. 1484

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2012 poz. 42

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.