Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1214 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-09
Data wydania:2002-08-14
Data wejscia w życie:2002-09-24
Data obowiązywania:2002-09-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1214 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 144                — 9262 —                Poz. 1214


1214

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej „ustawą”, kierującym podmiotami utworzonymi przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego albo przez niego nadzorowanymi lub jemu podległymi;

2) wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej kierownikom jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2 ustawy, utworzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego albo przez niego nadzorowanych lub jemu podległych. §

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) uprawniony — osobę, o której mowa w § 1 pkt 1;

2) podmiot — jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 1 pkt 1, 2, 9, 12 i 13 ustawy;

3) rok obrotowy — rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną. §

3. Nagroda roczna może być przyznawana za rok obrotowy, jeżeli w tym roku podmiot:

1) uzyskał dodatni wynik finansowy;

2) obniżył poziom kosztów działalności;

3) terminowo realizował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;

4) efektywnie realizował zadania i cele statutowe;

5) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy;

6) nie przekroczył maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 4 ust. 3a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 43, poz. 221, z 1997 r. § 9. Nagroda roczna w 2002 r. może być przyznana po dokonaniu przez właściwy organ oceny wyników działalności uprawnionego za rok obrotowy, który rozpoczął się w 2001 r., chyba że nagroda roczna za ten okres została wypłacona uprawnionemu na dotychczasowych zasadach. § 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Kultury: W. Dąbrowski Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 162, poz. 1112 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45 i Nr 100, poz. 1080). §

4. Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, który pełnił funkcję (zajmował stanowisko) przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych w sposób powodujący wymierzenie mu kary dyscyplinarnej, rozwiązanie umowy o pracę z jego winy lub rozwiązanie umowy o zarządzanie albo odwołanie go z funkcji lub ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. §

5. Nagroda roczna za rok obrotowy, w którym dokonano zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiotu, związanej w szczególności z komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego, łączeniem, podziałem lub zmianą formy zarządzania, może być przyznana, jeżeli uprawniony pełnił funkcję (zajmował stanowisko) zarówno przed, jak i po zmianie formy organizacyjno-prawnej podmiotu. § 6.

1. Nagrodę roczną kierownikom jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 pkt 1, 2, 9 i 12 ustawy, przyznaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Nagrodę roczną kierownikowi gospodarstwa pomocniczego urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przyznaje dyrektor generalny tego urzędu. §

7. Nagroda roczna kierownikom jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1 pkt 2, jest przyznawana na wniosek organu uprawnionego do wnioskowania o przyznanie tej nagrody złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. §

8. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w § 1 pkt 2, stanowi załącznik do rozporządzenia.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1214 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1216 z 20022002-09-09

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1215 z 20022002-09-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1213 z 20022002-09-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudniania i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1212 z 20022002-09-09

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia ekspertów i tworzenia funduszu nagród w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1211 z 20022002-09-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, sporządzonej w Warszawie dnia 3 października 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1210 z 20022002-09-09

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, sporządzona w Warszawie dnia 3 października 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1209 z 20022002-09-09

  Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1208 z 20022002-09-09

  Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1207 z 20022002-09-09

  Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o ratyfikacji Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1206 z 20022002-09-09

  Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, podpisanego w Warszawie dnia 24 stycznia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1205 z 20022002-09-09

  Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1204 z 20022002-09-09

  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

porady prawne online

Porady prawne

 • Roszczenie o wypłatę części nagrody jubileuszowej

  30.10.2000 r. pracodawca zawarł porozumienie z pracownikami dotyczące zmiany zasad wynagradzania. Na mocy tego porozumienia od 1.11.2000 zaprzestano wypłaty nagród jubileuszowych. (...)

 • Nagroda jubileuszowa dla pracownika

  Jak mam wyliczyć pracownikowi nagrodę jubileuszową? Czy podstawą nagrody jest wypłata za ostatni miesiąc, czy składniki zapisane w umowie?

 • Prawo do nagrody jubileuszowej

  Pracownica nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w czasie przebywania na urlopie wychowawczym, na którym przebywa od 21.04.2004 r. do 26.10.2007 r. Jednocześnie informujemy, (...)

 • Wynagrodzenie według ustawy "kominowej"

  Członkowie zarządu spółki akcyjnej są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę jako dyrektor i z-ca. Otrzymują 2 - składnikowe wynagrodzenie miesięczne : wynagrodzenie (...)

 • Zasady wypłaty nagrody jubileuszowej

  Jeżeli wewnętrzny regulamin firmy zapewnia wypłatę części nagrody jubileuszowej w przypadku zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy pracownika z uprawnieniami (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-29 poz. 485

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-12 poz. 1335

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-24 poz. 1164

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-07 poz. 464

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-27 poz. 1769


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.