Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1241 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać urzędowe rynki giełdowe oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tych rynkach.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-16
Data wydania:2002-09-03
Data wejscia w życie:2002-10-01
Data obowiązywania:2002-09-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1241 z 2002


1241

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać urzędowe rynki giełdowe oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tych rynkach. Na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać urzędowe rynki giełdowe oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tych rynkach (Dz. U. Nr 86, poz. 939) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie: „§

4. Do obrotu na urzędowym rynku giełdowym mogą być dopuszczone kwity depozytowe, jeżeli akcje, w związku z którymi kwity te zostały wystawione, zostały dopuszczone do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym.”;

2) § 9 —11 otrzymują brzmienie: „§

9. Spółka prowadząca urzędowy rynek giełdowy zapewnia upowszechnianie informacji dotyczących transakcji i obrotów na tym rynku, zawierających co najmniej następujące dane:

1) pięć najlepszych ofert kupna i ofert sprzedaży, z uwzględnieniem liczby zleceń oraz skumulowanego wolumenu zleceń przy danym poziomie cenowym — w stosunku do ofert zamieszczanych w arkuszu zleceń,

2) wielkość obrotów w ujęciu ilościowym oraz cenę i czas zawarcia transakcji — dla każdej transakcji zawartej na sesji giełdowej,

3) wielkość obrotów w ujęciu ilościowym oraz cenę zawarcia transakcji — dla każdej transakcji zawartej poza sesją giełdową (transakcji pakietowej),

4) kursy otwarcia i zamknięcia, kursy minimalny i maksymalny oraz wielkość obrotów w ujęciu wartościowym i ilościowym — dla papierów wartościowych notowanych w systemie notowań ciągłych,

5) kursy jednolite oraz wielkość obrotów w ujęciu wartościowym i ilościowym — dla papierów wartościowych notowanych w systemie notowań jednolitych,

6) wartość indeksów obliczanych przez spółkę, które są podstawą do określenia ceny (wartości) papierów wartościowych będących prawami pochodnymi,

7) dzienną i ostateczną cenę rozliczeniową — dla papierów wartościowych będących prawami pochodnymi. §

10. Upowszechnianie informacji, o których mowa w:

1) § 9 pkt 1 — następuje w czasie rzeczywistym,

2) § 9 pkt 2 — następuje niezwłocznie po zawarciu transakcji,

3) § 9 pkt 3 — następuje najpóźniej przed rozpoczęciem następnej sesji,

4) § 9 pkt 4, 5 i 7 — następuje niezwłocznie po zakończeniu sesji,

5) § 9 pkt 6 — następuje zgodnie z zasadami konstrukcji danego indeksu, jednak co najmniej raz dziennie — niezwłocznie po zakończeniu sesji. § 11.

1. Informacje, o których mowa w § 9, są upowszechniane w formie drukowanej lub elektronicznej, w tym przekazywane odpłatnie do agencji informacyjnej, o której mowa w art. 81 ust. 1a ustawy, na podstawie umowy zawartej między tą agencją a spółką prowadzącą urzędowy rynek giełdowy.

2. W przypadku upowszechniania informacji, o których mowa w § 9 pkt 4, 5 i 7, w formie elektronicznej na elektronicznych nośnikach informacji lub w sieciach teleinforma-

Dziennik Ustaw Nr 150                — 9782 —                Poz. 1241


mowa w art. 90 ust. 4 ustawy, zostały dopuszczone do obrotu na regulowanym rynku giełdowym, stają się, bez konieczności składania wniosku, przedmiotem obrotu na urzędowym rynku giełdowym, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym właściwy organ spółki prowadzącej urzędowy rynek giełdowy, w odniesieniu do tych papierów wartościowych i ich emitentów, stwierdził spełnienie kryteriów i warunków wynikających z przepisów niniejszego rozporządzenia lub, mimo ich braku, stwierdził istnienie przesłanek, o których mowa w § 2 ust. 4.”.

tycznych, spółka prowadząca urzędowy rynek giełdowy zapewnia zabezpieczenie publikowanych informacji w sposób uniemożliwiający dokonanie w nich zmian przez osoby nieuprawnione.

3. W przypadku stwierdzenia wprowadzenia przez osoby nieuprawnione zmian do udostępnionych w sieciach teleinformatycznych informacji, o których mowa w § 9 pkt 4, 5 i 7, spółka prowadząca urzędowy rynek giełdowy zapewnia dokonanie ich korekty z jednoczesnym wskazaniem, kiedy taka zmiana została wykryta, a także które informacje zostały zmienione oraz kiedy miała miejsce korekta.”;

3) § 16 otrzymuje brzmienie: „§

16. Papiery wartościowe, które, przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, o którym

§

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1241 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1251 z 20022002-09-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2002 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1250 z 20022002-09-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Węgorzewie.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1249 z 20022002-09-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łobzie.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1247 z 20022002-09-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1246 z 20022002-09-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarcza albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1245 z 20022002-09-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie zaświadczeń hodowlanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1244 z 20022002-09-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie ksiąg i rejestrów zwierząt hodowlanych oraz programu hodowlanego.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1243 z 20022002-09-16

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2002 r. w sprawie informacji istotnych dla bezpieczeństwa zewnętrznego i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1242 z 20022002-09-16

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2002 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1240 z 20022002-09-16

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1239 z 20022002-09-16

  Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o wyższych szkołach zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1238 z 20022002-09-16

  Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1237 z 20022002-09-16

  Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1248 z 20022001-09-16

  Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-17 poz. 939

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać urzędowe rynki giełdowe oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tych rynkach.

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-19 poz. 1127

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie zakresu informacji podawanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-30 poz. 946

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzaju, zakresu, terminów oraz częstotliwości przekazywania informacji przez spółkę prowadzącą giełdę

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-18 poz. 547

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-19 poz. 1128

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie zakresu dodatkowych informacji podawanych w sprawozdaniach finansowych banków oraz w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych banków będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.