Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 151, poz. 1257 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-17
Data wydania:2002-08-30
Data wejscia w życie:2002-10-02
Data obowiązywania:2002-09-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 151, poz. 1257 z 2002


1257

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby. Na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732 i Nr 113, poz. 984 i 985) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 października 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby (Dz. U. Nr 80, poz. 412 i z 2000 r. Nr 46, poz. 540) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1: a) w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) Biuro Ochrony Rządu.”, b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) na wniosek odpowiednio komendantów wojewódzkich Policji, komendantów oddziałów

Dziennik Ustaw Nr 151                — 9815 —                Poz. 1257


rych odrębne przepisy przewidują zwolnienie odpowiednio funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej lub Biura Ochrony Rządu ze służby kandydackiej.”;

Straży Granicznej lub Szefa Biura Ochrony Rządu, zwanych dalej „komendantami jednostek organizacyjnych formacji uzbrojonych“,”;

2) § 12 otrzymuje brzmienie: „§

12. Poborowi, którzy stawili się do służby w formacji uzbrojonej, pełnią tę służbę na zasadach określonych odpowiednio w odrębnych przepisach dotyczących funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej lub Biura Ochrony Rządu, z zastrzeżeniem § 14—16.”;

3) w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Poborowego zwalnia się ze służby w formacji uzbrojonej przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, również w przypadkach, w któ-

4) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W przypadkach określonych w § 14 ust. 2 poborowego zwalnia się ze służby w formacji uzbrojonej niezwłocznie po doręczeniu odpowiednio prawomocnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej, zaświadczenia właściwej komisji wyborczej lub prawomocnego orzeczenia sądu.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 151, poz. 1257 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 151, poz. 1262 z 20022002-09-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie udzielania przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej pomocy finansowej oraz trybu postępowania przy jej udzielaniu.

 • Dziennik Ustaw Nr 151, poz. 1261 z 20022002-09-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2002 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 151, poz. 1260 z 20022002-09-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2002 r. w sprawie warunków przejazdu funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu oraz członków jego rodziny na koszt Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 151, poz. 1259 z 20022002-09-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 151, poz. 1258 z 20022002-09-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji oraz oznakowania statków rybackich i narzędzi połowowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 151, poz. 1256 z 20022002-09-17

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

 • Dziennik Ustaw Nr 151, poz. 1255 z 20022002-09-17

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 151, poz. 1254 z 20022002-09-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2002 r. w sprawie opłat uiszczanych na podstawie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 151, poz. 1253 z 20022002-09-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 151, poz. 1252 z 20022002-09-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-03-29 poz. 376

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2006 r.

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-24 poz. 1567

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2007 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-22 poz. 53

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-08 poz. 1553

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2002 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2003 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej oraz służby w formacjach uzbrojonych, niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1745

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2002 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.