Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1267 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ustawę o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw oraz ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-18
Data wydania:2002-09-12
Data wejscia w życie:2002-10-01
Data obowiązywania:2002-09-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1267 z 2002


1267

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ustawę o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw oraz ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Art. 1. W ustawie z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1794 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 30 września 2002 r. dla: a) nauczyciela kontraktowego — 123%, b) nauczyciela mianowanego — 161%, c) nauczyciela dyplomowanego - 184% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.”;

2) w art. 18 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) art. 1 pkt 24 w zakresie dotyczącym art. 30 ust. 4, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2002 r.,”. Art. 2. W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) w art. 29c ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Podstawę, o której mowa w ust. 1, dla nauczycieli ustala się z uwzględnieniem:

1) zwiększenia wynagrodzeń wynikających z uzyskania kolejnych stopni awansu zawodowego, określonych w art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 32 i Nr 113, poz. 984),

2) zwiększenia z dniem 1 października 2002 r. średniego wynagrodzenia nauczycieli do wysokości, o której mowa w art. 30 ust. 4 ustawy wymienionej w pkt 1.”. Art. 3. W ustawie z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1799) w art. 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) samorządowych jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych oraz gospodarstwach pomocniczych samorządowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem wynagrodzeń nauczycieli w związku:

Dziennik Ustaw Nr 152                — 9863 —                Poz. 1267


a) z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy — Karta Nauczyciela, b) ze zwiększeniem z dniem 1 października 2002 r. średniego wynagrodzenia nauczycieli do wysokości, o której mowa w art. 30 ust. 4 ustawy wymienionej w lit. a)”.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2002 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1267 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1268 z 20022002-09-18

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 września 2002 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii imienia Generała Karola Kaczkowskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1266 z 20022002-09-18

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz ustawy o zawodzie lekarza.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1265 z 20022002-09-18

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1264 z 20022002-09-18

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1263 z 20022002-09-18

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wynagrodzenie ławników

  Jaki zwrot kosztów przysługuje ławnikowi sądowemu za sesję 7 godzinną jeśli na co dzień ławnik prowadzi własną działalność gospodarczą?

 • Fundusz socjalny nauczycieli i pracowników szkoły

  Wysokość i zasady naliczania odpisów na fundusz socjalny dla emerytów-nauczycieli określa Karta Nauczyciela. Jakie są zasady tworzenia odpisów dla emerytów-pracowników (...)

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

 • Najem a wykup mieszkania w spółdzielni

  W marcu 1981 r. mąż został członkiem spółdzielni mieszkaniowej i przydział ma mieszkanie. W 1990 r. w całości spłaciliśmy kredyt przypadający na ten lokal. W wyniku (...)

 • Podstawa wyliczenia emerytury

  Emeryt zawiesza pobieranie emerytury wykonując pracę zarobkową, uzyskuje większe dochody niżby otrzymywał z emerytury. Są pogłoski o zmianie ustawy o zaopatrzeniu (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.