Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1273 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-21
Data wydania:2002-09-03
Data wejscia w życie:2002-10-01
Data obowiązywania:2002-09-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1273 z 2002


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 154                — 9918 —                Poz. 1273


1273

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 3 września 2002 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych. Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo dewizowe;

2) krajach BIT — należy przez to rozumieć kraje trzecie, z którymi Rzeczpospolitą Polską wiążą umowy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji;

3) nierezydentach z krajów BIT — należy przez to rozumieć osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne podmioty, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w krajach BIT; przez nierezydentów z krajów BIT należy także rozumieć znajdujące się w tych krajach oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów lub nierezydentów z innych krajów. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu zezwala się na zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej, zezwala się także na dokonanie rozliczenia pieniężnego w wykonaniu takiej umowy lub czynności, z uwzględnieniem obowiązków i zasad postępowania określonych w ustawie, chyba że z rozporządzenia wynika co innego. Rozdział 2 Zezwolenia na odstępowanie od ograniczeń w dokonywaniu obrotu dewizowego z zagranicą §

3. Zezwala się na:

1) przekazywanie przez rezydentów do krajów BIT, za pośrednictwem uprawnionych banków, krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, z przeznaczeniem na podjęcie lub rozszerzenie działalności gospodarczej w tych krajach;

2) zbywanie w kraju przez nierezydentów z krajów trzecich: a) papierów wartościowych, z wyjątkiem papierów wartościowych dłużnych o terminie wykupu krótszym niż rok, b) jednostek uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania;

3) zbywanie w kraju przez nierezydentów z krajów trzecich, w ramach likwidacji mienia, dokonywanej w związku ze zmianą statusu dewizowego — papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania, wierzytelności i innych praw, których wykonywanie wiąże się z dokonywaniem rozliczeń pieniężnych, nabytych przez nich przed uzyskaniem statusu nierezydenta;

4) nabywanie w kraju przez nierezydentów z krajów trzecich: a) papierów wartościowych, z wyjątkiem papierów wartościowych dłużnych o terminie wykupu krótszym niż rok, b) jednostek uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania, c) praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Polskiej Giełdzie Finansowej S.A. w Warszawie, Centralnej Tabeli Ofert S.A. w Warszawie oraz na giełdach towarowych działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1099);

5) nabywanie przez rezydentów w krajach BIT: a) nieruchomości położonych w krajach BIT oraz praw na takich nieruchomościach na potrzeby działalności gospodarczej, podejmowanej lub prowadzonej w tych krajach, b) udziałów i akcji w spółkach mających siedzibę w krajach BIT, a także obejmowanie udziałów i akcji w takich spółkach, c) jednostek uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania, mających siedzibę w krajach BIT, d) dłużnych papierów wartościowych o rocznym lub dłuższym terminie wykupu, wyemitowanych bądź wystawionych przez nierezydentów z krajów BIT;

6) nabywanie przez rezydentów, do własnego użytku, nieruchomości położonych w krajach trzecich, o ile ich cena nie przekracza w każdym przypadku równowartości 50 000 euro;

7) nabywanie przez znajdujące się w krajach trzecich polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych własności i innych praw na nieruchomościach położonych w tych krajach;

8) nabywanie przez rezydentów w czasie pobytu w krajach trzecich walut obcych, będących prawnym środkiem płatniczym w tych krajach, za krajowe lub zagraniczne środki płatnicze wywiezione z kraju lub uzyskane za granicą z tytułów niezwiązanych z działalnością gospodarczą;

9) zbywanie przez rezydentów w krajach trzecich:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1273 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1285 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1284 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1283 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2002 r. w sprawie aplikacji sądowej i prokuratorskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1282 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1281 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1280 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1279 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1278 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia towarów rolno-spożywczych na potrzeby administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1277 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2002 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wywozu.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1276 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2002 r. w sprawie sposobu wysyłania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wysłania.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1275 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie trybu wykonywania przez Narodowy Bank Polski kontroli określonej w przepisach ustawy - Prawo dewizowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1274 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych prowadzenia działalności kantorowej, szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych oraz wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności kantorowej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2000 nr 11 poz. 232

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 11 kwietnia 2000 r. uchylająca uchwałę w sprawie dopuszczalnego przedziału wahań kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych w złotych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-21 poz. 1277

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2002 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wywozu.

 • Komunikat UE z 2006-11-18 nr 281 poz. 9

  Sprawa C-386/04: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 14 września 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-03 poz. 1321

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wysyłania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wysłania

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-21 poz. 1276

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2002 r. w sprawie sposobu wysyłania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wysłania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.