Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1277 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2002 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wywozu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-21
Data wydania:2002-09-16
Data wejscia w życie:2002-10-01
Data obowiązywania:2002-09-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1277 z 2002


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 154                — 9930 —                Poz. 1277


1277

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 września 2002 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wywozu. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) sposób dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych;

2) wykaz dokumentów potwierdzających uprawnienie do wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz ich wzory. §

2. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do wywozu za granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej, a także krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, których wartość przekracza łącznie równowartość 10 000 euro, są:

1) pisemne zgłoszenie przywozu do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia, potwierdzone przez urząd celny lub graniczną placówkę kontrolną Straży Granicznej — w razie powrotnego ich wywozu za granicę;

2) zaświadczenie banku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) dokumenty, od których posiadania, stosownie do warunków określonych w zezwoleniu dewizowym, uzależniony jest wywóz za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych;

4) pisemne zgłoszenie przywozu do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych znajdujących się w kasie statku, dokonane przez kapitana statku na formularzu określonym odrębnymi przepisami i potwierdzone przez urząd celny lub graniczną placówkę kontrolną Straży Granicznej — w razie powrotnego ich wywozu za granicę. —————————

1)

§ 3.

1. Potwierdzenie przywozu do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych następuje przez odciśnięcie pieczęci urzędu celnego lub stempla granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej i datownika na pisemnym zgłoszeniu, o którym mowa w § 2 pkt 1 i 4, oraz zamieszczenie na nim podpisu pracownika kontrolującego lub funkcjonariusza Straży Granicznej.

2. Dokumenty wymagane przy wywozie za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych urząd celny lub graniczna placówka kontrolna Straży Granicznej oznacza odpowiednio adnotacją — „wywieziono” i potwierdza w sposób określony w ust.

1. §

4. Dokumenty, o których mowa w § 2, po zamieszczeniu na nich przewidzianych w rozporządzeniu adnotacji, podlegają zwrotowi osobom, które przedstawiły je do kontroli; dokumenty te mogą być uznawane tylko w okresie ich ważności, który wynosi 3 miesiące od dnia ich wystawienia. §

5. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1999 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu granicznej oraz pocztowej kontroli dewizowej oraz rodzajów dokumentów stwierdzających uprawnienie do wywozu, wysyłania lub przekazywania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, a także przypadków, w których dokumenty takie nie są wymagane (Dz. U. Nr 3, poz. 11). §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2002 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1277 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1285 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1284 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1283 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2002 r. w sprawie aplikacji sądowej i prokuratorskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1282 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1281 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1280 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1279 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1278 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia towarów rolno-spożywczych na potrzeby administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1276 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2002 r. w sprawie sposobu wysyłania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wysłania.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1275 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie trybu wykonywania przez Narodowy Bank Polski kontroli określonej w przepisach ustawy - Prawo dewizowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1274 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych prowadzenia działalności kantorowej, szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych oraz wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności kantorowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1273 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Brak zgłoszenia przywozu pieniędzy do Polski

  Przywoziłam z zagranicy do Polski większą sumę obcej waluty. Czy przy przywozie dużej ilości obcej waluty do Polski nierezydent ma obowiązek zgłosić ten fakt? Jeśli (...)

 • Przywóz dewiz do Polski

  Ile pieniędzy gotówką może wwieść do Polski Polak zamieszkały na stałe za granicą i czy wymagane są do tego jakieś dokumenty, jeśli suma będzie większa, np. (...)

 • Usługi budowlane w UE

  Firma polska świadczy usługi budowlane również w Danii. W Polsce kupuje materiały budowlane, które następnie wywozi do Danii i tam zużywa w trakcie świadczenia usług (...)

 • Stawka VAT na refakturze

  Zawarto umowę najmu lokalu użytkowego, w której jest zapis, że wynajmujący będzie fakturował na najemcę koszty m.in. wywozu śmieci. Jaką stawkę należy zastosować (...)

 • Działalność kantorowa w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe

  Jakie czynności uznać należy za działalność kantorową w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-03 poz. 1321

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wysyłania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wysłania

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-03 poz. 1322

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wywozu

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-21 poz. 1276

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2002 r. w sprawie sposobu wysyłania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wysłania.

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-16 poz. 1084

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-10 poz. 952

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów potwierdzających dokonanie wwozu towaru do kraju przeznaczenia oraz wzoru formularza, na którym składa się oświadczenie o wywozie danego towaru w określonej ilości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.