Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1297 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2002 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wobec osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-23
Data wydania:2002-09-09
Data wejscia w życie:2002-10-08
Data obowiązywania:2002-09-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1297 z 2002


1297

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 9 września 2002 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wobec osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 84, poz. 948 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 634 i Nr 111, poz. 1194) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa zakres zadań służby medycyny pracy wobec osób:

1) świadczących pracę w czasie: a) odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, b) przebywania w aresztach śledczych;

2) wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności. §

2. W stosunku do osób, o których mowa w § 1 pkt 1, służba medycyny pracy wykonuje zadania określone w art. 6 ust. 1 pkt 2—4 i 6—9 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy — zwanej dalej „ustawą”. §

3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wydane w trybie art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, zachowuje ważność także po przeniesieniu osadzonego do innego zakładu karnego lub aresztu śledczego, pod warunkiem występowania na tym stanowisku tych samych czynników szkodliwych lub uciążliwych. §

4. W stosunku do osób, o których mowa w § 1 pkt 2, służba medycyny pracy wykonuje zadania określone w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1297 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1299 z 20022002-09-23

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1298 z 20022002-09-23

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1296 z 20022002-09-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2002 r. w sprawie sposobu badania zwierząt rzeźnych i mięsa tych zwierząt oraz mięsa zwierząt łownych.

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1295 z 20022002-09-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2002 r. w sprawie sposobu uzdatnienia mięsa warunkowo zdatnego do spożycia oraz postępowania z mięsem niezdatnym do spożycia.

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1294 z 20022002-09-23

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 września 2002 r. w sprawie przechowywania i rejestrowania dokumentacji postępowań dyscyplinarnych oraz prowadzenia ewidencji ukarań żołnierzy.

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1293 z 20022002-09-23

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 września 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania dyscyplinarnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1292 z 20022002-09-23

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 września 2002 r. w sprawie wojskowych rzeczników dyscyplinarnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1291 z 20022002-09-23

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2002 r. w sprawie określenia wzoru karty drogowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1290 z 20022002-09-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1289 z 20022002-09-23

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1288 z 20022002-09-23

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1287 z 20022002-09-23

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1286 z 20022002-09-23

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy - Prawo o miarach.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-16 poz. 1013

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zakresu zadań służby medycyny pracy wobec osób pozbawionych wolności

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-31 poz. 1640

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości kosztów odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-16 poz. 54

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-29 poz. 669

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów.

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-16 poz. 998

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.