Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1314 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-26
Data wydania:2002-09-20
Data wejscia w życie:2002-09-30
Data obowiązywania:2002-09-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1314 z 2002


1314

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków. Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1673) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 25: a) w ust. 2 w pkt 1 w lit. a po wyrazach „jako normalne” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 3,”,

Dziennik Ustaw Nr 157                — 10137 —                Poz. 1314


niem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości,

6) aktywa finansowe, których wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić, wycenia się według zamortyzowanego kosztu,

7) aktywa przejęte za długi wycenia się według wartości godziwej. Na różnicę pomiędzy kwotą długu a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów tworzy się rezerwę celową lub dokonuje się odpisu aktualizującego wartość tych aktywów. W przypadku gdy wartość godziwa przejętych aktywów jest wyższa od kwoty długu, różnica stanowi zobowiązanie wobec kredytobiorcy,

8) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne będące zobowiązaniami, wycenia się według wartości godziwej, z tym że zobowiązanie, które ma zostać rozliczone poprzez przekazanie instrumentu kapitałowego, którego wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić, należy wycenić w wysokości zamortyzowanego kosztu. Skutki zmiany wartości godziwej zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu odnosi się odpowiednio do przychodów lub kosztów z operacji finansowych,

9) zobowiązania finansowe nieprzeznaczone do obrotu i niebędące instrumentami pochodnymi wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, która obejmuje również odsetki od zobowiązań. § 32b.

1. Zyski lub straty, wynikające z zastosowania po raz pierwszy zasad wyceny aktywów i zobowiązań finansowych ustalonych na dzień 1 stycznia 2002 r., odnosi się na zysk (stratę) z lat ubiegłych, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Zyski lub straty, wynikające z zastosowania po raz pierwszy zasad wyceny aktywów i zobowiązań finansowych ustalonych na dzień 1 stycznia 2002 r., odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny, jeśli skutki wyceny tych aktywów i zobowiązań odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny.”.

b) w ust. 3 w pkt 1 po wyrazach „w tym” dodaje się wyrazy „dyskonta oraz”;

2) w § 26 w ust. 1: a) w zdaniu wstępnym po wyrazach „dokonywana jest” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem § 32a,”, b) w pkt 4 wyrazy „odpowiednio do przychodów lub kosztów z operacji finansowych” zastępuje się wyrazami „na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny”, c) w pkt 9 po wyrazach „zamortyzowanego kosztu” dodaje się wyrazy „ , z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej”;

3) tytuł rozdziału 7 otrzymuje brzmienie „Przepisy przejściowe i końcowe”;

4) w rozdziale 7 dodaje się § 32a i 32b w brzmieniu: „§ 32a. Do dnia 31 grudnia 2003 r. wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy może być dokonywana według zasad określonych w ustawie, z uwzględnieniem odpowiednio przepisów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, przepisów rachunkowości zabezpieczeń, o których mowa w rozdziale 5, oraz następujących zasad:

1) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości rynkowej, a aktywa finansowe, dla których nie istnieje aktywny rynek — według określonej w inny sposób wartości godziwej. Różnicę wartości rynkowej lub wartości godziwej zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów z operacji finansowych,

2) aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności wycenia się według ceny nabycia skorygowanej o naliczone odsetki, dyskonto i premię, z uwzględnieniem odpisów z tytułu rezerw celowych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości,

3) udzielone kredyty i pożyczki oraz inne należności własne banku, które nie są przeznaczone do obrotu, wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, która obejmuje również odsetki od należności,

4) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się według wartości godziwej, a skutki zmiany wartości godziwej odnosi się odpowiednio na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny,

5) akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się metodą praw własności, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 63 ustawy, natomiast pozostałe akcje i udziały zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia, z uwzględnie-

§

2. Sprawozdania finansowe sporządzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z § 32a i 32b rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, uznaje się za sporządzone prawidłowo. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2002 r. Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1314 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1318 z 20022002-09-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 września 2002 r. sygn. akt SK. 35/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1317 z 20022002-09-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1316 z 20022002-09-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1315 z 20022002-09-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie "Elektromontaż" w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1313 z 20022002-09-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących.

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1312 z 20022002-09-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku.

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1311 z 20022002-09-26

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2002 r. w sprawie określenia gmin miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez żywioły.

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1310 z 20022002-09-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz pszenicy pochodzącej z państw członkowskich Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1309 z 20022002-09-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1308 z 20022002-09-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1307 z 20022002-09-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu znakowania zabawek.

porady prawne online

Porady prawne

 • Rezygnacja z pełnej księgowości

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zgłosiła przed rozpoczęciem roku obrotowego zamiar prowadzenia pełnej księgowości, w związku z przesłanką z (...)

 • Wykaz zawodów w szczególnym charakterze

  Gdzie znajdę wykaz zawodów wykonywanych w szczególnych warunkach, które uprawniają do wcześniejszej emerytury?

 • Pełnomocnictwo do rachunku bankowego

  Czy osoba upoważniona do korzystania z konta bankowego posiada takie same prawo do korzystania z niego, jak właściciel? Czy prawo to jest ograniczone odrębnymi przepisami?

 • Główna księgowa jako prezes zarządu

  Czy główna księgowa może być jednocześnie Prezesem Zarządu w spółce z o. o.? Co mówi na to KSH oraz ustawa o rachunkowości? Jakie są konsekwencje jeśli ten stan (...)

 • Częstotliwość badań sprawozdań finansowych

  Jak często należy przeprowadzać badanie sprawozdania finansowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie spełniającej kryteriów określonych w art. 64 ust. (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-29 poz. 117

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-13 poz. 265

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-19 poz. 57

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-19 poz. 1128

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie zakresu dodatkowych informacji podawanych w sprawozdaniach finansowych banków oraz w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych banków będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-13 poz. 267

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.