Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1363 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-10-07
Data wydania:2002-09-13
Data wejscia w życie:2002-10-22
Data obowiązywania:2002-10-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1363 z 2002


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 166                — 10590 —                Poz. 1363


1363

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy. Art. 1. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985 i Nr 156, poz. 1301) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 46 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Minister Obrony Narodowej może zarządzić, w drodze rozporządzenia, przeniesienie określonej części poborowych, w tym również absolwentów szkół wyższych, do rezerwy, przed ukończeniem wieku określonego w ust. 1 i 3, z uwzględnieniem potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących uzupełnień. Rozporządzenie w szczególności powinno określić grupę lub grupy poborowych podlegających przeniesieniu do rezerwy oraz termin tego przeniesienia.”;

2) w art. 82: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Zasadnicza służba wojskowa może być odbywana także w kilku okresach w ciągu trzech lat.”, b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, podział zasadniczej służby wojskowej na okresy oraz warunki umożliwiające przeznaczenie poborowych do zasadniczej służby wojskowej odbywanej w kilku okresach, uwzględniając jednostki wojskowe, w których żołnierze mogą odbywać tę służbę, potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące uzupełnień oraz proces szkolenia żołnierzy i gotowość bojową.”;

3) art. 91 otrzymuje brzmienie: „Art. 91. Ilekroć w ustawie jest mowa o „absolwentach szkół wyższych”, rozumie się przez to poborowych, którzy złożyli egzaminy wymagane planem studiów, w tym egzamin dyplomowy, i uzyskali uprawnienia do otrzymania dyplomu.”;

4) w art. 92 w ust. 1 wyrazy „art. 95 i 96” zastępuje się wyrazami „art. 93a i 95”;

5) w art. 93: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Przeszkolenie wojskowe absolwentów szkół wyższych odbywa się w jednostkach wojskowych w wymiarze do trzech miesięcy.

2. Poborowych powołuje się do odbycia przeszkolenia wojskowego nie później niż w ciągu osiemnastu miesięcy, licząc od dnia, w którym stali się absolwentami szkół wyższych.”, b) skreśla się ust. 5 i 6;

6) po art. 93 dodaje się art. 93a—93e w brzmieniu: „Art. 93a.

1. Studenci będący poborowymi, którzy zaliczyli drugi rok studiów wyższych zawodowych lub trzeci rok jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych, mogą odbywać przeszkolenie wojskowe w czasie tych studiów.

2. Przeszkolenie wojskowe studentów odbywa się w jednostkach wojskowych.

3. Czas trwania przeszkolenia wojskowego studentów wynosi do sześciu tygodni.

4. Przeszkolenie wojskowe studentów odbywa się w jednym nieprzerwanym okresie. Art. 93b.

1. Student może być powołany do odbycia przeszkolenia wojskowego, o którym mowa w art. 93a ust. 1, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) odbycie przez studenta przysposobienia obronnego, o którym mowa w art. 166a ust. 1, i zdanie egzaminu, o którym mowa w art. 166a ust. 3,

2) złożenie przez studenta, nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia zdania egzaminu, o którym mowa w pkt 1, udokumentowanego wniosku do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień o powołanie go do odbycia tego przeszkolenia,

3) przeznaczenie studenta przez wojskowego komendanta uzupełnień do odbycia przeszkolenia wojskowego,

4) potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Studentom, którzy zgłoszą się do pełnienia służby w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych, określonej w odrębnych przepisach, przysługuje pierwszeństwo odbycia przeszkolenia wojskowego, o którym mowa w art. 93a ust. 1, przed innymi studentami.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1363 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1371 z 20022002-10-07

  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1370 z 20022002-10-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 września 2002 r. w sprawie stawek i trybu wypłaty wynagrodzenia za czynności zlecone wykraczające poza obowiązki służbowe funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1369 z 20022002-10-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Agencji Programowo-Reklamowej "Gliwice Plus".

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1368 z 20022002-10-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1367 z 20022002-10-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1366 z 20022002-10-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1365 z 20022002-10-07

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1364 z 20022002-10-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. w sprawie 20 września 2002 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewnętrznego oraz działania Komisji Egzaminacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1362 z 20022002-10-07

  Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o napojach spirytusowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1361 z 20022002-10-07

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1360 z 20022002-10-07

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wezwanie pracownika na ćwiczenia wojskowe

  Pracownik otrzymał wezwanie na ćwiczenia wojskowe na okres 1 miesiąca. Kto wypłaci mu wynagrodzenie i w jakiej kwocie? Jakie przepisy to regulują?

 • Przeniesienie do rezerwy przez WKU

  W dniu 20 października 2005 roku rozpocząłem 29 rok życia, jednocześnie 1 października 1999 roku rozpocząłem studia, których nie przerywałem a jedynie miałem parę (...)

 • Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

  Czy Prezydent RP dysponuje możliwościami sprawowania władzy nad siłami zbrojnymi RP? Czy ma wpływ na działania prawne związane z siłami zbrojnymi RP? Czy jest osobą (...)

 • Zwolnienie od powołanie do wojska

  Czy to prawda, że tegoroczni absolwenci szkół wyższych są automatycznie przenoszeni do rezerwy jeżeli w terminie ukończą studia? Jak to wygląda dla rocznika 1978?

 • Ustawa o świadku koronnym

  Ustawa o świadku koronnym, jak wynika z przepisów końcowych , obowiązuje do 1 września 2006 roku. Czy oznacza to, że po 1 września nie maja już zastosowania te przepisy? (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.