Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1367 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-10-07
Data wydania:2002-09-12
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-10-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1367 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 166                — 10601 —                Poz. 1367


1367

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika. Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996 i Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje: §

1. Policjant, któremu rodzaj i warunki pełnienia służby lub względy techniczno-organizacyjne uniemożliwiają korzystanie z wyżywienia przysługującego w naturze, otrzymuje w zamian za wyżywienie równoważnik pieniężny w wysokości równej wartości pieniężnej przysługującej mu normy wyżywienia. §

2. Wartości pieniężne norm wyżywienia są równe aktualnym wartościom pieniężnym produktów żywnościowych wchodzących w skład normy zasadniczej i uzupełniającej, określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1366). §

3. Wysokość równoważnika pieniężnego wynosi:

1) za zasadniczą normę wyżywienia: a) szkolną SZ — 10,97 zł, b) lotniczą LOT — 13,00 zł;

2) za dodatkową normę wyżywienia: a) uzupełniającą DU — 5,48 zł, b) 125% DU — 6,85 zł, c) 70% DU — 3,83 zł, d) 50% DU — 2,74 zł, e) 45% DU — 2,46 zł, f) 35% DU — 1,92 zł. § 4.

1. Policjant zaliczony do personelu latającego, przeniesiony służbowo na inne stanowisko wymagające kwalifikacji lotniczych, niezwiązane ze służbą w powietrzu (niewykonujący lotów), otrzymuje równoważnik pieniężny w wysokości odpowiedniej części (nie większej niż 100%) wartości pieniężnej lotniczej normy wyżywienia LOT w zależności od dotychczasowego okresu wykonywania lotów.

2. Równoważnik pieniężny, o którym mowa w ust. 1, przysługuje za każdy rok wykonywania lotów, w zależności od rodzaju samolotów, na których są wykonywane, w wysokości:

1) 7% wartości pieniężnej normy, o której mowa w ust. 1, na samolotach naddźwiękowych;

2) 5% wartości pieniężnej normy, o której mowa w ust. 1, na samolotach dodźwiękowych;

3) 4% wartości pieniężnej normy, o której mowa w ust. 1, na samolotach tłokowych i śmigłowcach.

3. Przy obliczaniu lat wykonywania lotów nie uwzględnia się okresu krótszego niż 6 miesięcy, a okres powyżej 6 miesięcy liczy się jako pełny rok.

4. Wysokość równoważnika ustala się w wysokości równej wartości pieniężnej normy wyżywienia lotniczej LOT, obowiązującej w dniu przeniesienia służbowego.

5. Równoważnika pieniężnego lotniczej normy wyżywienia LOT nie otrzymuje policjant, o którym mowa w ust. 1, przeniesiony na inne stanowisko służbowe:

1) na własną prośbę;

2) w przypadku wymierzenia kary dyscyplinarnej. § 5.

1. Policjant, który jest słuchaczem Wyższej Szkoły Policji, szkoły policyjnej lub ośrodka szkolenia na kursie stacjonarnym, oraz policjant w służbie kandydackiej otrzymują równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie powiększony o 100%, jeżeli nie można zapewnić im wyżywienia w naturze w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych albo zlecić tego wyżywienia w innych placówkach gastronomicznych.

2. Policjant zaliczony do personelu latającego, skierowany do wykonywania zadań (lotów) poza miejsce stałej dyslokacji na czas powyżej 8 godzin, otrzymuje równoważnik pieniężny normy wyżywienia lotniczej LOT powiększony o 100%. §

6. Równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie wypłaca jednostka organizacyjna Policji właściwa dla miejsca pełnienia służby policjanta. §

7. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie określenia przypadków otrzymywania przez policjantów równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika (Dz. U. z 1999 r. Nr 99, poz. 1166). §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

———————

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1367 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1371 z 20022002-10-07

  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1370 z 20022002-10-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 września 2002 r. w sprawie stawek i trybu wypłaty wynagrodzenia za czynności zlecone wykraczające poza obowiązki służbowe funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1369 z 20022002-10-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Agencji Programowo-Reklamowej "Gliwice Plus".

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1368 z 20022002-10-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1366 z 20022002-10-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1365 z 20022002-10-07

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1364 z 20022002-10-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. w sprawie 20 września 2002 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewnętrznego oraz działania Komisji Egzaminacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1363 z 20022002-10-07

  Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1362 z 20022002-10-07

  Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o napojach spirytusowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1361 z 20022002-10-07

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1360 z 20022002-10-07

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

porady prawne online

Porady prawne

 • Równoważnik za nieodebrany mundur

  Czy żołnierzowi zawodowemu, w związku z przebywaniem na zasiłku chorobowym (ciężki wypadek przy pracy) należy się ekwiwalent za nieodebrany mundur w razie zwolnienia (...)

 • Otrzymywanie przez policjanta wyżywienia

  Czy policjantowi przysługuje posiłek regeneracyjny jeśli przed upływem czterogodzinnego okresu służby na wolnym powietrzu odbywał on uzasadnioną przerwę np. w budynku (...)

 • Równoważnik dla funkcjonariusza Służby Granicznej

  W związku ze zmianą ustawy o Straży Granicznej zostało wszczęte postępowanie administracyjne z urzędu w celu ustalenia mojego prawa do pobierania równoważnika za (...)

 • Hotel i wyżywienie podczas szkolenia

  Spółka z o.o. organizuje odpłatnie kursy języka angielskiego. Uczniowie mieszkają w tym czasie w hotelu gdzie zorganizowane jest również wyżywienie dla nich - usługi (...)

 • Równoważnik dla strażaka za brak lokalu

  Jestem pracownikiem Państwowej Straży Pożarnej, do niedawna otrzymywałem ekwiwalent za brak mieszkania, które należy się każdemu funkcjonariuszowi (mieszkań tych (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-09 poz. 1215

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika.

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-18 poz. 351

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-11 poz. 39

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego przez funkcjonariusza Służby Więziennej w zamian za wyżywienie

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-19 poz. 251

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-17 poz. 868

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.