Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1370 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 września 2002 r. w sprawie stawek i trybu wypłaty wynagrodzenia za czynności zlecone wykraczające poza obowiązki służbowe funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-10-07
Data wydania:2002-09-18
Data wejscia w życie:2002-10-22
Data obowiązywania:2002-10-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1370 z 2002


1370

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 18 września 2002 r. w sprawie stawek i trybu wypłaty wynagrodzenia za czynności zlecone wykraczające poza obowiązki służbowe funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2001 r. Nr 27, poz. 298 i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje:

Dziennik Ustaw Nr 166 §

1. Rozporządzenie określa:                — 10603 —                Poz. 1370


1) stawki odrębnego wynagrodzenia, zwanego dalej „wynagrodzeniem”;

2) szczegółowy tryb wypłaty wynagrodzenia — za czynności zlecone funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu, wykraczające poza zwykłe obowiązki służbowe. §

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) funkcjonariusz — funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu;

2) czynności — czynności zlecone wykraczające poza zwykłe obowiązki służbowe funkcjonariusza, uprawniające do dodatkowego wynagrodzenia;

3) uposażenie bazowe — miesięczne uposażenie zasadnicze funkcjonariusza w stopniu plutonowego z wysługą do 2 lat, według stawki przewidzianej dla 29 grupy uposażenia. §

3. Do czynności zalicza się:

1) prowadzenie szkoleń;

2) sporządzanie programów szkoleń;

3) uczestniczenie w opracowywaniu skryptów lub podręczników. §

4. Uprawnionym do zlecania czynności funkcjonariuszowi jest Szef Biura Ochrony Rządu lub upoważniona przez niego osoba, zwani dalej „osobami uprawnionymi”. § 5.

1. Maksymalne stawki wynagrodzenia za wykonane czynności określa się procentowo w stosunku do uposażenia bazowego.

2. Stawki, o których mowa w ust. 1, ustala się odrębnie dla funkcjonariuszy objętych i nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, na podstawie stawek uposażenia odpowiednich dla danej grupy funkcjonariuszy.

3. Stawki wynagrodzenia określa załącznik do rozporządzenia. §

6. Wynagrodzenie za wykonane czynności:

1) ustala się w zależności od stopnia trudności, złożoności i stopnia wykonania zadania oraz kwalifikacji i doświadczenia funkcjonariusza;

2) przyznaje osoba uprawniona po potwierdzeniu ich wykonania;

3) wypłaca się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

———————

1) Minister Spraw

Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 września 2002 r. (poz. 1370)

STAWKI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANE CZYNNOÂCI WYKRACZAJĄCE POZA ZWYKŁE OBOWIĄZKI SŁU˚BOWE FUNKCJONARIUSZA Stawka wynagrodzenia w % uposażenia bazowego

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

1

Prowadzenie szkoleń

godzina zajęć — 45 minut

0,3—2,0

2

Sporządzanie programu szkolenia Uczestniczenie w opracowywaniu skryptów lub podręczników

jeden program

5,0—10,0

3

jeden skrypt lub podręcznik

10,0—50,0

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1370 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1371 z 20022002-10-07

  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1369 z 20022002-10-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Agencji Programowo-Reklamowej "Gliwice Plus".

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1368 z 20022002-10-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1367 z 20022002-10-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1366 z 20022002-10-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1365 z 20022002-10-07

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1364 z 20022002-10-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. w sprawie 20 września 2002 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewnętrznego oraz działania Komisji Egzaminacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1363 z 20022002-10-07

  Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1362 z 20022002-10-07

  Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o napojach spirytusowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1361 z 20022002-10-07

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1360 z 20022002-10-07

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

porady prawne online

Porady prawne

 • Służba w Policji a Kodeks pracy

  Czy do stosunku służbowego funkcjonariuszy Policji stosuje się Kodeks pracy?

 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe ryczałtem

  Czy pracodawca może wypłacać pracownikom biurowym za godziny nadliczbowe wynagrodzenie w formie ryczałtowej?

 • Wprowadzanie w błąd instytucji

  31 stycznia br. zostałem w dość zły sposób potraktowany przez funkcjonariuszy SOK, całość zdarzenia polegała na tym: rozmawiając z osobami bezdomnymi koczującymi (...)

 • Zadania zlecone gminie

  Jaki organ rozpoznaje odwołania od decyzji samorządu wydanych w ramach kompetencji zleconych?

 • Kurator absentis-koszty

  Sprawa jest o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Nieznane jest miejsce pobytu jednego z właścicieli działek, po których ma być szlak drogi. Dane z CBA. Wnioskodawców (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-30 poz. 1191

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-08 poz. 6

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie równorzędności stopni wojskowych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa oraz uzyskanych w Państwowej Straży Pożarnej ze stopniami funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-18 poz. 701

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia i wysokości oraz sposobu podziału funduszu na nagrody roczne i zapomogi dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-11 poz. 187

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-16 poz. 232

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych należności pieniężnych funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.