Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1374 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2002 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-10-09
Data wydania:2002-09-25
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-10-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1374 z 2002


Strona 1 z 2
1374

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 25 września 2002 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146 i Nr 141, poz. 1182) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2003 r., stanowiące załącznik do rozporządzenia. §

2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1540). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

—————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. z 2002 r. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

Dziennik Ustaw Nr 167                — 10613 —                Poz. 1374


Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 września 2002 r. (poz. 1374)

TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1374 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1379 z 20022002-10-09

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2002 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1378 z 20022002-10-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2002 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Biurze Ochrony Rządu, a także trybu orzekania o tej zdolności oraz właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1377 z 20022002-10-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2002 r. w sprawie okoliczności, w jakich są używane pojazdy uprzywilejowane w kolumnach.

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1376 z 20022002-10-09

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1375 z 20022002-10-09

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1373 z 20022002-10-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1372 z 20022002-10-09

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.