Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1387 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-10-11
Data wydania:2002-09-12
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-10-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1387 z 2002


Strona 1 z 44
1387

U S TA W A z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz.1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2: a) w § 1: — w pkt 1 skreśla się wyraz „innych”, — w pkt 4 skreśla się wyrazy „i 2”, b) w § 2 skreśla się wyraz „innych”;

2) w art. 3: a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1) ustawach podatkowych — rozumie się przez to ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich,

2) przepisach prawa podatkowego — rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych oraz przepisy wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych,”, b) w pkt 3 w lit. c) skreśla się wyraz „inne”, c) w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z wyjątkiem obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, oraz innych odliczeń stanowiących element konstrukcji tego podatku,”, d) dodaje pkt 7—9 w brzmieniu: „7) zwrocie podatku — rozumie się przez to zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, a także inne formy zwrotu podatku przewidziane w przepisach prawa podatkowego,

8) niepodatkowych należnościach budżetowych — rozumie się przez to niebędące podatkami i opłatami należności stanowiące dochód budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające ze stosunków publicznoprawnych,

9) działalności gospodarczej — rozumie się przez to każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do dzia-

Dziennik Ustaw Nr 169                — 10824 —                Poz. 1387


§

6. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

1) wysłane w formie elektronicznej, za poświadczeniem przedłożenia, do organu podatkowego lub do jednostki informatycznej obsługi administracji podatkowej,

2) nadane w polskiej placówce pocztowej albo złożone w polskim urzędzie konsularnym,

3) złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku,

4) złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego,

5) złożone przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego. Art. 13. §

1. Organem podatkowym, stosownie do swojej właściwości, jest:

1) urząd skarbowy, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa — jako organ pierwszej instancji,

2) izba skarbowa — jako: a) organ odwoławczy od decyzji urzędu skarbowego, b) organ pierwszej instancji, na podstawie odrębnych przepisów, c) organ odwoławczy od decyzji wydanej przez tę izbę w pierwszej instancji,

3) samorządowe kolegium odwoławcze — jako organ odwoławczy od decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa. §

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest organem podatkowym — jako:

1) organ pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji, wznowienia postępowania, zmiany lub uchylenia decyzji, lub stwierdzenia jej wygaśnięcia — z urzędu,

2) organ odwoławczy od decyzji wydanych w sprawach, o których mowa w pkt

1. §

3. Organami podatkowymi wyższego stopnia są organy odwoławcze. Art. 14. §

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych:

1) sprawuje ogólny nadzór w sprawach podatkowych,

łalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność — do przedsiębiorców.”;

3) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: „Art. 3a. §

1. Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracje mogą być składane w formie elektronicznej. §

2. Deklaracja składana w formie elektronicznej powinna zawierać dane w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we wzorze deklaracji określonym w odrębnych przepisach, oraz powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz z oznakowaniem przez wystawcę certyfikatu czasu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym.”;

4) art. 4 otrzymuje brzmienie: „Art. 4. Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach.”;

5) art. 12—14 otrzymują brzmienie: „Art. 12. §

1. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. §

2. Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu. §

3. Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było — w ostatnim dniu tego miesiąca. §

4. Terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było — w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień. §

5. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1387 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1392 z 20022002-10-11

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody.

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1391 z 20022002-10-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1390 z 20022002-10-11

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze.

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1389 z 20022002-10-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i metod prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów hodowlanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1388 z 20022002-10-11

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy przeprowadzaniu przeglądów, prób i uznawaniu kontenerów oraz organów uprawnionych do dokonania tych czynności oraz do kontroli stanu kontenerów.

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1386 z 20022002-10-11

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1385 z 20022002-10-11

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1384 z 20022002-10-11

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-27 poz. 1145

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-27 poz. 1250

 • Dziennik Ustaw z 1993-12-02 poz. 583

  Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-28 poz. 1954

  Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. zmieniająca ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1923

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw oraz o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.