Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 157 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie wojewódzkich komisji dialogu społecznego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-03-01
Data wydania:2002-02-22
Data wejscia w życie:2002-03-09
Data obowiązywania:2002-03-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 157 z 2002


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 17                — 1030 —                Poz. 157


157

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie wojewódzkich komisji dialogu społecznego. Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1793 i 1800 oraz z 2002 r. Nr 10, poz. 89) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb działania wojewódzkich komisji dialogu społecznego, ustalania ich składu, w tym powoływania i odwoływania członków komisji oraz ich uprawnienia związane z pracą w komisji. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego,

2) stronie rządowej — rozumie się przez to przedstawicieli wojewody,

3) stronie pracowników — rozumie się przez to przedstawicieli organizacji, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy,

4) stronie pracodawców — rozumie się przez to przedstawicieli organizacji, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy,

5) stronie samorządowej — rozumie się przez to przedstawicieli marszałka województwa. §

3. W wojewódzkiej komisji dialogu społecznego, zwanej dalej „komisją”, każdą z organizacji związkowych i organizacji pracodawców, o których mowa w art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy, oraz stronę rządową i stronę samorządową reprezentuje po trzech przedstawicieli. §

4. Komisja może zapraszać do udziału w posiedzeniach przedstawicieli powiatów i gmin z terenu województwa, w tym przedstawicieli administracji samorządowej, organizacji społecznych i zawodowych, związków zawodowych i organizacji związkowych niespełniających kryteriów określonych w art. 6 ust. 3 i 4 ustawy oraz organizacji pracodawców niespełniających kryteriów określonych w art. 7 ust. 3 i 4 ustawy. § 5.

1. Przedstawicieli każdej z organizacji związkowych i organizacji pracodawców, o których mowa w art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy, wojewoda powołuje i odwołuje na wniosek każdej z tych organizacji.

2. Przedstawicieli strony samorządowej wojewoda powołuje i odwołuje na wniosek marszałka województwa. §

6. Członkowie komisji uczestniczą osobiście w pracach komisji. § 7.

1. Komisja przyjmuje opinię w sprawach, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, jeżeli na posiedzeniu każda ze stron komisji jest reprezentowana co najmniej przez jednego przedstawiciela.

2. Przyjęcie opinii przez komisję wymaga zgody wszystkich biorących udział w posiedzeniu.

3. W razie braku zgody, o której mowa w ust. 2, każda ze stron komisji może przedstawić stanowisko w sprawie. § 8.

1. Komisja obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia komisji odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

3. W sprawach organizacyjnych komisja podejmuje uchwały. Przy podejmowaniu uchwał stosuje się przepisy § 7 ust. 1 i

2. § 9.

1. Komisja może, w drodze uchwały, powoływać stałe i doraźne zespoły robocze.

2. Uchwała o powołaniu zespołu roboczego, zwanego dalej „zespołem”, określa zadania zespołu oraz jego skład, z uwzględnieniem §

16. § 10.

1. Pracami komisji kieruje prezydium komisji, w skład którego wchodzą przewodniczący komisji i wiceprzewodniczący komisji.

2. Przedstawiciele każdej z organizacji, o których mowa w art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy, oraz przedstawiciele strony samorządowej wybierają po jednym wiceprzewodniczącym komisji.

3. Z ważnych powodów w posiedzeniach prezydium komisji może uczestniczyć, w zastępstwie członka prezydium komisji, inna pisemnie upoważniona przez niego osoba będąca członkiem komisji. § 11.

1. Do zadań prezydium komisji należy:

1) ustalanie programu działania i harmonogramu prac komisji, z uwzględnieniem pilności spraw będących przedmiotem jej działania,

2) ustalanie porządku posiedzenia komisji, z uwzględnieniem charakteru i rodzaju spraw przewidzianych do rozpatrzenia,

3) przedstawianie propozycji ustaleń w sprawach organizacyjnych,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 157 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 167 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w latach 2002-2003.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 166 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu pełnienia służby kandydackiej w Biurze Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 165 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 164 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 163 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji odmian i udzielania ochrony wyłącznego prawa do odmiany oraz wytwarzania i kontroli materiału siewnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 162 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 161 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w związku z wypadkami żeglugowymi na śródlądowych drogach wodnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 160 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie trybu wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 159 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania regionalnych inspektoratów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 158 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania podatku.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 156 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do udostępnienia funkcjonariuszowi Straży Granicznej danych osobowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 155 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 154 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu środków przymusu bezpośredniego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Reprezentatywność Związku

  Związek X o zasięgu ogólnopolskim stał się sygnatariuszem Forum Związków Zawodowych, który jest reprezentatywny w rozumieniu ustawy o Komisji Trójstronnej. Czy z (...)

 • Dodatkowe wynagrodzenie dla lekarza w PKL

  Lekarz publicznego ZOZ został oddelegowany do Powiatowej Komisji Lekarskiej obsługującej pobór do wojska. Zgodnie z zawartą w tej sprawie umową ze Starostą wszyscy (...)

 • Jawność prac komisji rewizyjnej

  W gminie x komisja rewizyjna zebrała się dla potrzeb rozpatrzenia zasadności skargi jednego z obywateli. Na posiedzenie przybyła osoba postronna z kamerą i dyktafonem. (...)

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Skład komisji egzaminacyjnej

  Organ prowadzący zarządzeniem powołał w skład komisji egzaminacyjnej na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego m.in. dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły poinformował, (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-08 poz. 89

  Ustawa z dnia 17 stycznia 2002 r. o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-29 poz. 286

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie regulaminu Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-31 poz. 2056

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społecznych-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.

 • Dziennik Ustaw z 2005-04-12 poz. 517

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 marca 2005 r. sygn. akt K 19/02

 • Monitor Polski 2012 poz. 590

  Zarządzenie Nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.