Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 161 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w związku z wypadkami żeglugowymi na śródlądowych drogach wodnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-03-01
Data wydania:2002-01-22
Data wejscia w życie:2002-04-01
Data obowiązywania:2002-03-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 161 z 2002


Strona 1 z 10

Dziennik Ustaw Nr 17                — 1043 —                Poz. 161


161

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w związku z wypadkami żeglugowymi na śródlądowych drogach wodnych. Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43 i Nr 100, poz. 1085) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. 1. Przepisy rozporządzenia określają szczegółowy tryb postępowania w związku z wypadkami żeglugowymi, uwzględniający kwalifikację wypadków, obowiązki kierownika statku po zaistnieniu wypadku żeglugowego, a także sposób prowadzenia postępowania przez dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej w celu ustalenia okoliczności, przyczyn, rozmiarów szkody i winnych spowodowania wypadku.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o sygnałach i znakach żeglugowych, należy przez to rozumieć odpowiednie znaki i sygnały, określone w przepisach żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych.

3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do wypadków, którym uległy wyłącznie jednostki pływające Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Straży Granicznej lub Policji. §

2. Dla celów prowadzenia postępowania w związku z wypadkami żeglugowymi przyjmuje się następującą kwalifikację wypadków:

1) zatonięcie statku,

2) zderzenie się statków,

3) zdarzenie związane z ruchem lub postojem statku, którego następstwem jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka,

4) spowodowanie przez statek poważnej awarii w rozumieniu przepisów Prawa ochrony środowiska,

5) uszkodzenie przez statek budowli lub urządzeń hydrotechnicznych albo budowli lub linii przesyłowych krzyżujących się z drogą wodną,

6) uszkodzenie statku w wyniku najechania na mieliznę lub przeszkodę podwodną, budowlę lub urządzenie hydrotechniczne albo budowlę lub linię przesyłową krzyżującą się z drogą wodną,

7) pożar lub wybuch na statku,

8) zgubienie przez statek kotwicy lub innych elementów wyposażenia bądź części ładunku, powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa przepływających statków,

9) zatarasowanie szlaku żeglownego w wyniku najechania przez statek na mieliznę lub przeszkodę podwodną. Rozdział 2 Obowiązki kierownika statku po zaistnieniu wypadku żeglugowego § 3.

1. Jeżeli w wyniku wypadku żeglugowego statek utracił właściwości manewrowe lub grozi mu zatonięcie, kierownik tego statku podejmuje działania zmierzające do usunięcia statku ze szlaku żeglownego na płytkie i bezpieczne miejsce.

2. Podejmując działania, o których mowa w ust. 1, kierownik statku informuje znajdujące się w pobliżu statki o utracie przez jego statek właściwości manewrowych, używając, w zależności od okoliczności, sygnałów wzrokowych, dźwiękowych lub świetlnych. §

4. Jeżeli w wyniku wypadku żeglugowego nastąpiło całkowite lub częściowe zatarasowanie przez statek szlaku żeglownego, kierownik statku niezwłocznie oznakowuje miejsce wypadku znakami żeglugowymi, sygnalizującymi zamknięcie lub ograniczenie przejazdu dla innych statków. § 5.

1. Jeżeli kierownik statku napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody w zawiadomieniu o wypadku żeglugowym właściwego terytorialnie dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej, może to uczynić za pośrednictwem innego statku, z którym nawiązał łączność. Fakt pośrednictwa w powiadomieniu o wypadku kierownik statku odnotowuje w dzienniku pokładowym z podaniem daty i godziny oraz nazwy statku i nazwiska kierownika statku pośredniczącego.

2. Kierownik statku pośredniczącego, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do natychmiastowego przekazania otrzymanej informacji dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej, a kierownikowi statku, który uległ wypadkowi — poleceń dyrektora urzędu co do sposobu dalszego postępowania. § 6.

1. Po zawiadomieniu dyrektora właściwego terytorialnie urzędu żeglugi śródlądowej o zaistnieniu wypadku żeglugowego i niezwłocznie po zakończeniu akcji ratowniczej, kierownik statku — niezależnie od odnotowania faktu zaistnienia wypadku żeglugowego w dzienniku pokładowym:

1) sporządza meldunek o wypadku żeglugowym,

2) zabezpiecza ślady i dowody w sprawie.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 161 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 167 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w latach 2002-2003.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 166 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu pełnienia służby kandydackiej w Biurze Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 165 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 164 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 163 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji odmian i udzielania ochrony wyłącznego prawa do odmiany oraz wytwarzania i kontroli materiału siewnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 162 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 160 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie trybu wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 159 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania regionalnych inspektoratów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 158 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania podatku.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 157 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie wojewódzkich komisji dialogu społecznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 156 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do udostępnienia funkcjonariuszowi Straży Granicznej danych osobowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 155 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 154 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu środków przymusu bezpośredniego.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.