Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 165 z 2002 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-03-01
Data wydania:2002-02-05
Data wejscia w życie:2002-03-09
Data obowiązywania:2002-03-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 165 z 2002 - Strona 2


Strona 2 z 4

Dziennik Ustaw Nr 17                — 1096 —                Poz. 165


— lit. f) i g) otrzymują brzmienie: „f) zmiana danych w rejestrze, w miarę potrzeby określona jako: — sprostowanie wpisu, — uzupełnienie wpisu, — wpis dokonany w wyniku rozpoznania środków zaskarżania, — wpis z urzędu na podstawie art. 12 ust. 3 i art. 24 ust. 3 i 4 ustawy, g) uchylenie wpisu wykreślającego podmiot,” — skreśla się lit. h)—j);

6. Jako siedzibę przedsiębiorcy — osoby fizycznej w rejestrze należy rozumieć miejsce jego zamieszkania, chyba że wskazał inne miejsce, z którego zarządza działalnością swoich przedsiębiorstw.”;

2) w § 9 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Sąd bada merytoryczną zgodność przedmiotu działalności zawartego w umowie lub statucie z przedmiotem działalności zgłoszonym we wniosku o wpis. Opis słowny przedmiotu działalności podmiotu wskazany we wniosku nie musi pokrywać się z opisem przedmiotu w Polskiej Klasyfikacji Działalności.”;

3) w § 13 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: „3. W przypadku późniejszej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców podmiotu zarejestrowanego w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, do rejestru przedsiębiorców wpisywane są aktualne dane z właściwego rejestru.

4. W przypadku uchylenia wpisu obejmującego wykreślenie z rejestru przedsiębiorców przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 36 pkt 13 ustawy, w rejestrze przedsiębiorców ujawnia się aktualne dane tego podmiotu.”;

4) w § 14 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: „2. W przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową, w dziale pierwszym w rubryce szóstej dla spółki powstałej w wyniku przekształcenia nie wypełnia się podrubryki pierwszej.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, w dziale pierwszym w rubryce szóstej pole drugie powinno zawierać wskazanie przyczyny przekształcenia, z zaznaczeniem, czy wpis nastąpił na podstawie art. 26 § 4 albo art. 551 § 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz wskazanie wszystkich wspólników przekształcanej spółki cywilnej wraz z podaniem nazwy, pod którą wykonują działalność gospodarczą, i numerów, pod którymi wpisani są w Krajowym Rejestrze Sądowym albo innych rejestrach lub ewidencjach.”;

5) w § 19 wprowadza się następujące zmiany: a) w pkt 5 przed wyrazami „datę złożenia wniosku o wpis” dodaje się wyrazy „dla wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych”, b) w pkt 6: — lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, co obejmuje rejestrację w rejestrze przedsiębiorców, rejestrację w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, lub w rejestrze przedsiębiorców i w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej,”

6) w § 20 po wyrazach „z chwilą ich wydania” dodaje się wyrazy „oraz dla wpisów, o których mowa w art. 20 ust. 2a ustawy,”

7) w § 42 w pkt 8 w lit. e) skreśla się wyrazy „przed zarejestrowaniem”;

8) w § 50 w pkt 8 w ppkt 2 w lit. f) skreśla się wyrazy „przed zarejestrowaniem”;

9) § 64 otrzymuje brzmienie: „§

64. W dziale drugim rejestru przedsiębiorców dla spółdzielni wpisuje się:

1) w rubryce pierwszej — organ uprawniony do reprezentacji podmiotu: a) w polu pierwszym — nazwę organu uprawnionego do reprezentowania spółdzielni — «zarząd», b) w polu drugim — sposób reprezentacji spółdzielni, c) w podrubryce pierwszej — dane osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania spółdzielni: — w polu pierwszym — nazwisko, — w polu drugim — imiona, — w polu trzecim — numer PESEL, — w polu czwartym — funkcję w organie reprezentującym, — w polu piątym — informację, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach, — w polu szóstym — datę, do jakiej została zawieszona,

2) w rubryce drugiej — organy nadzoru: a) w polu pierwszym — nazwę organu nadzoru spółdzielni, b) w podrubryce pierwszej — dane osób wchodzących w skład organu nadzoru: — w polu pierwszym — nazwisko, — w polu drugim — imiona, — w polu trzecim — numer PESEL.”;

10) § 65 otrzymuje brzmienie: „§

65. W przypadku gdy w rubryce drugiej lub podrubryce pierwszej rubryki pierwszej lub drugiej zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.”;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 165 z 2002 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 167 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w latach 2002-2003.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 166 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu pełnienia służby kandydackiej w Biurze Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 164 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 163 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji odmian i udzielania ochrony wyłącznego prawa do odmiany oraz wytwarzania i kontroli materiału siewnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 162 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 161 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w związku z wypadkami żeglugowymi na śródlądowych drogach wodnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 160 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie trybu wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 159 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania regionalnych inspektoratów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 158 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania podatku.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 157 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie wojewódzkich komisji dialogu społecznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 156 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do udostępnienia funkcjonariuszowi Straży Granicznej danych osobowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 155 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 154 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu środków przymusu bezpośredniego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wymagania względem członków organów spółek

  W nowopowstającej spółce z o.o. wiceprezesem ma być osoba niepełnoletnia - za 2 miesiące kończy 18 lat. Osoba ta jest narodowości holenderskiej. Czy osoba taka może (...)

 • Założenie stowarzyszenia przez cudzoziemca

  Czy w skład komitetu założycielskiego stowarzyszeń mogą wchodzić cudzoziemcy i jaka jest wysokość wpisu od wniosku o wpisanie stowarzyszenia do Krajowego Rejestru (...)

 • Rejestr zastawów rejestrowych

  Z czego składa się numer pozycji rejestru zastawów i gdzie to znależć? Jak wygląda postanowienie Sądu Rejonowego Wydział Rejestru Zastawów o wpis do rejestru zastawów (...)

 • Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

  Musimy przekształcić spółkę cywilną w spółkę jawną. Jednocześnie do spółki będzie wstępował nowy wspólnik. Czy można to zrobić za jednym razem, to znaczy (...)

 • Data przystąpienia wspólnika do spółki

  Aktem notarialnym z dnia 7 maja przystąpił do spółki komandytowej trzeci wspólnik - komplementariusz. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił 21 czerwca. Data (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-12 poz. 423

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-25 poz. 200

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-22 poz. 1750

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-11 poz. 49

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-02 poz. 875

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.