Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 165 z 2002 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-03-01
Data wydania:2002-02-05
Data wejscia w życie:2002-03-09
Data obowiązywania:2002-03-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 165 z 2002 - Strona 3


Strona 3 z 4

Dziennik Ustaw Nr 17                — 1097 —                Poz. 165


— w polu drugim — imiona, — w polu trzecim — numer PESEL.”;

11) w § 74 w ust. 2 skreśla się wyrazy „i w rubryce 2”;

12) w § 105 w pkt 3 w lit. c) wyrazy „w polu drugim” zastępuje się wyrazami „w polu trzecim”;

13) w § 108 w pkt 4 w lit. d) wyrazy „funkcję w oddziale” zastępuje się wyrazami „funkcję w głównym oddziale zagranicznego zakładu ubezpieczeń”;

14) w § 116: a) w pkt 7 skreśla się wyrazy „ , osób lub innych podmiotów zakładających organizację albo fundatorów”, b) skreśla się pkt 8, c) w pkt 9 wyrazy „w rubryce dziewiątej” zastępuje się wyrazami„w rubryce ósmej”;

15) w § 125 po pkt 1 dodaje się pkt 2 w brzmieniu: „2) w rubryce drugiej — organy nadzoru: a) w polu pierwszym — nazwę organu nadzoru, b) w podrubryce pierwszej — dane osób wchodzących w skład organu nadzoru: — w polu pierwszym — nazwisko,

16) po § 125 dodaje się § 1251 w brzmieniu: „§

1251. W przypadku gdy w rubryce drugiej lub podrubryce pierwszej rubryki drugiej zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.”;

17) w załączniku nr 1 do rozporządzenia: a) tablica znaków pisarskich otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia, b) skreśla się pkt 7;

18) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: B. Piwnik

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2002 r. (poz. 165)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

RODZAJE PODMIOTÓW WPISYWANYCH DO REJESTRU STOWARZYSZE¡, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI I PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

1) stowarzyszenia, co obejmuje także ich jednostki terenowe posiadające osobowość prawną,

2) związki stowarzyszeń,

3) fundacje,

4) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

5) kolumny transportu sanitarnego,

6) kółka rolnicze,

7) rolnicze zrzeszenia branżowe,

8) związki rolników, kółek i organizacji rolniczych,

9) związki rolniczych zrzeszeń branżowych,

10) związki zawodowe rolników indywidualnych,

11) cechy rzemieślnicze,

12) izby rzemieślnicze,

13) Związek Rzemiosła Polskiego,

14) zrzeszenia handlu i usług,

15) zrzeszenia transportu,

16) ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu i usług,

17) ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu,

18) inne organizacje przedsiębiorców, co obejmuje organizacje, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 35, poz. 194 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770),

19) izby gospodarcze, co obejmuje także Krajową Izbę Gospodarczą,

20) związki zawodowe, co obejmuje także ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 165 z 2002 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 167 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w latach 2002-2003.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 166 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu pełnienia służby kandydackiej w Biurze Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 164 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 163 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji odmian i udzielania ochrony wyłącznego prawa do odmiany oraz wytwarzania i kontroli materiału siewnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 162 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 161 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w związku z wypadkami żeglugowymi na śródlądowych drogach wodnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 160 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie trybu wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 159 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania regionalnych inspektoratów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 158 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania podatku.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 157 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie wojewódzkich komisji dialogu społecznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 156 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do udostępnienia funkcjonariuszowi Straży Granicznej danych osobowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 155 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 154 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu środków przymusu bezpośredniego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wymagania względem członków organów spółek

  W nowopowstającej spółce z o.o. wiceprezesem ma być osoba niepełnoletnia - za 2 miesiące kończy 18 lat. Osoba ta jest narodowości holenderskiej. Czy osoba taka może (...)

 • Założenie stowarzyszenia przez cudzoziemca

  Czy w skład komitetu założycielskiego stowarzyszeń mogą wchodzić cudzoziemcy i jaka jest wysokość wpisu od wniosku o wpisanie stowarzyszenia do Krajowego Rejestru (...)

 • Rejestr zastawów rejestrowych

  Z czego składa się numer pozycji rejestru zastawów i gdzie to znależć? Jak wygląda postanowienie Sądu Rejonowego Wydział Rejestru Zastawów o wpis do rejestru zastawów (...)

 • Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

  Musimy przekształcić spółkę cywilną w spółkę jawną. Jednocześnie do spółki będzie wstępował nowy wspólnik. Czy można to zrobić za jednym razem, to znaczy (...)

 • Data przystąpienia wspólnika do spółki

  Aktem notarialnym z dnia 7 maja przystąpił do spółki komandytowej trzeci wspólnik - komplementariusz. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił 21 czerwca. Data (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-12 poz. 423

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-25 poz. 200

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-22 poz. 1750

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-11 poz. 49

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-02 poz. 875

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.