Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 166 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu pełnienia służby kandydackiej w Biurze Ochrony Rządu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-03-01
Data wydania:2002-02-22
Data wejscia w życie:2002-03-16
Data obowiązywania:2002-03-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 166 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 17                — 1098 —                Poz. 166


166

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu pełnienia służby kandydackiej w Biurze Ochrony Rządu. Na podstawie art. 140 ust. 4 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 27, poz. 298 i Nr 106, poz. 1149) zarządza się, co następuje: §

1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) funkcjonariusz — funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu w służbie kandydackiej,

2) komórka organizacyjna — oddział, wydział, grupę, sekcję, batalion, kompanię, pluton i drużynę,

3) wyższy przełożony — Szefa Biura Ochrony Rządu oraz jego zastępców,

4) szef komórki organizacyjnej — szefa oddziału, wydziału, grupy, sekcji, batalionu, kompanii, plutonu i drużyny,

5) czas służby — czas, w którym funkcjonariusz uczestniczy w zajęciach służbowych lub wykonuje powierzone obowiązki służbowe,

6) czas pozasłużbowy — czas wolny od zajęć służbowych lub obowiązków służbowych pozostawiony do dyspozycji funkcjonariusza,

7) dni wolne od zajęć służbowych — dni świąteczne, niedziele i dni wolne od zajęć ustanowione na podstawie odrębnych przepisów. § 2.

1. Funkcjonariusz pełni służbę przez całą dobę w systemie skoszarowanym.

2. Organizację służby w systemie skoszarowanym ustala Szef Biura Ochrony Rządu i ujmuje ją w porządku dnia, określając miejsce zakwaterowania i przebywania funkcjonariusza. § 3.

1. Szef, określając porządek dnia, kieruje się zadaniami stojącymi przed komórką, warunkami zakwaterowania, możliwościami bazy szkoleniowo-rekreacyjnej, zasadami sprawnego działania oraz ustaleniami zawartymi w obowiązujących programach szkolenia.

2. W porządku dnia określa się w szczególności godziny:

1) pobudki i capstrzyku,

2) przerw na posiłki,

3) apeli,

4) szkoleń programowych,

5) obsługi uzbrojenia i sprzętu,

6) prac porządkowo-gospodarczych,

7) instruktaży i odpraw do służb,

8) czasu pozasłużbowego.

3. W porządku dnia uwzględnia się:

1) 8-godzinny czas snu,

2) organizację żywienia z przerwami między posiłkami do 6 godzin,

3) czas pozasłużbowy w dni powszechne w wymiarze od 2 do 4 godzin.

4. Funkcjonariusz pełni służbę zgodnie z porządkiem dnia.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach szef oddziału za zgodą Szefa Biura Ochrony Rządu lub jego zastępców może zarządzić wprowadzenie zmian do obowiązującego porządku dnia. § 4.

1. Szef komórki organizacyjnej może zorganizować w czasie pozasłużbowym dodatkowe zajęcia (prace, treningi, konsultacje) dla funkcjonariuszy uzyskujących niezadowalające wyniki w szkoleniu, dopuszczających się zaniedbań w utrzymywaniu uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia.

2. Czas zajęć, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać jednorazowo więcej niż połowę czasu pozasłużbowego.

3. W czasie pozasłużbowym funkcjonariusz jest obowiązany przebywać w rejonie zakwaterowania lub w innych miejscach, na terenie komórek organizacyjnych, po uzyskaniu zgody przełożonych, a w czasie ich nieobecności — po uzyskaniu zgody służby dyżurnej.

4. O wyjściu do innego miejsca na terenie komórki organizacyjnej funkcjonariusz jest obowiązany powiadomić służbę dyżurną. § 5.

1. W dni wolne od zajęć służbowych:

1) nie prowadzi się szkolenia programowego; w uzasadnionych przypadkach można zarządzić prowadzenie szkolenia dodatkowego,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 166 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 167 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w latach 2002-2003.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 165 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 164 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 163 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji odmian i udzielania ochrony wyłącznego prawa do odmiany oraz wytwarzania i kontroli materiału siewnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 162 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 161 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w związku z wypadkami żeglugowymi na śródlądowych drogach wodnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 160 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie trybu wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 159 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania regionalnych inspektoratów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 158 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania podatku.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 157 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie wojewódzkich komisji dialogu społecznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 156 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do udostępnienia funkcjonariuszowi Straży Granicznej danych osobowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 155 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 154 z 20022002-03-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu środków przymusu bezpośredniego.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-09 poz. 1215

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-12 poz. 352

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie przypadków, w których funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu przeniesionemu na inne stanowisko służbowe może być zachowane uposażenie według grupy przysługującej na poprzednio zajmowanym stanowisku służbowym.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-09 poz. 338

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego do służby przygotowawczej oraz do służby kandydackiej w Biurze Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-09 poz. 1738

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Biurze Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-20 poz. 729

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.