Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 171, poz. 1395 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakimi powinien odpowiadać lokal apteki.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-10-14
Data wydania:2002-09-30
Data wejscia w życie:2002-10-22
Data obowiązywania:2002-10-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 171, poz. 1395 z 2002


Strona 1 z 2
1395

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki. Na podstawie art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1381 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1181 i Nr 152, poz. 1265) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Lokal apteki musi spełniać wszystkie wymagania techniczne, sanitarnohigieniczne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy określone dla budynku użyteczności publicznej i pomieszczeń pracy określone w odrębnych przepisach, oraz szczegółowe wymogi określone w rozporządzeniu.

2. Liczba pomieszczeń apteki oraz ich powierzchnia, kształt i wyposażenie muszą gwarantować prawidłowe funkcjonowanie apteki. § 2.

1. Materiały budowlane i wykończeniowe zastosowane w lokalu apteki muszą spełniać wymagania obowiązujące w odniesieniu do lokalu zakładu opieki zdrowotnej.

2. Instalacje znajdujące się w aptece powinny być wykonane zgodnie z odrębnymi przepisami. § 3.

1. Apteka ogólnodostępna powinna być usytuowana na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Izba ekspedycyjna apteki ogólnodostępnej nie może stanowić pomieszczenia przechodniego i zawsze musi być usytuowana na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, pod warunkiem że poziom podłogi tego pomieszczenia znajduje się na poziomie lub powyżej poziomu urządzonego terenu budynku.

3. Dopuszcza się usytuowanie pozostałych pomieszczeń apteki na innych kondygnacjach, pod warunkiem że lokal apteki stanowić będzie organizacyjnie i funkcjonalnie wydzieloną całość, tak aby każde z pomieszczeń wchodzących w skład apteki było dostępne bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. § 4.

1. Aptekę szpitalną sytuuje się na terenie szpitala tak, aby zapewnić prawidłowe zaopatrzenie oddziałów w produkty lecznicze i wyroby medyczne.

2. Magazyny apteki szpitalnej przeznaczone do przechowywana materiałów łatwo palnych, płynów in-

Dziennik Ustaw Nr 171                — 10939 —                Poz. 1395


fuzyjnych, wyrobów medycznych, płynów żrących, opakowań szklanych oraz materiałów pomocniczych mogą być umieszczone w oddzielnej piwnicy lub suterenie, pod warunkiem że ich odległość od pozostałych pomieszczeń apteki nie jest znaczna. § 5.

1. Do apteki ogólnodostępnej muszą prowadzić co najmniej dwa odrębne wejścia:

1) dla osób korzystających z usług apteki;

2) dla personelu i dostaw towaru.

2. Do apteki szpitalnej muszą prowadzić co najmniej dwa odrębne wejścia:

1) dla personelu;

2) dla dostaw towaru.

3. Wejście dla osób korzystających z usług apteki ogólnodostępnej musi zapewniać:

1) nieograniczony dostęp do izby ekspedycyjnej w czasie godzin pracy apteki, w tym również dla osób niepełnosprawnych;

2) możliwość wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w porze nocnej. § 6.

1. Poszczególne pomieszczenia w aptece:

1) wyposaża się w odpowiednie urządzenia wentylacyjne zapewniające minimum 1,5-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny;

2) rozplanowuje się w sposób zapewniający prawidłową organizację pracy, bezpieczeństwo oraz bezkolizyjność komunikacyjną;

3) zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych.

2. Pomieszczenia apteki przeznaczone na izbę recepturową, izbę do sporządzania produktów homeopatycznych i zmywalnię muszą posiadać odpowiednie urządzenia wentylacyjne zapewniające minimum 2-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny.

3. Pomieszczenia apteki, w których są sporządzane, wydawane i przechowywane produkty lecznicze oraz wydawane i przechowywane wyroby medyczne, muszą być wyposażone w urządzenia eliminujące nadmierne nasłonecznienie.

4. Pomieszczenia, w których są przechowywane leki cytostatyczne, muszą spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy określone w odrębnych przepisach dla zakładów opieki zdrowotnej. §

7. Apteka musi być wyposażona:

1) w urządzenia umożliwiające sporządzanie leków w postaciach farmaceutycznych wykonywanych w aptekach;

2) w urządzenia umożliwiające prawidłowe przechowywanie produktów leczniczych i wyrobów me-

dycznych w sposób zabezpieczający je przed zakurzeniem i zabrudzeniem. § 8.

1. Podstawowe wyposażenie apteki ogólnodostępnej stanowią:

1) stół ekspedycyjny, który może być osłonięty w sposób uniemożliwiający dostęp do niego osobom niezatrudnionym w aptece, wyposażony w szuflady do przechowywania wyodrębnionych asortymentowo produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

2) szafy ekspedycyjne zamykane do wysokości co najmniej 60 cm od podłogi;

3) szafy magazynowe zamykane lub regały oraz łatwo zmywalne podesty;

4) szafy lub kasety przeznaczone do przechowywania środków odurzających i substancji psychotropowych zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) lodówka lub szafa chłodnicza z urządzeniem do pomiaru temperatury, przeznaczona wyłącznie do przechowywania leków;

6) termometry i higrometry we wszystkich pomieszczeniach, w których przechowuje się lub sporządza produkty lecznicze oraz przechowuje się wyroby medyczne;

7) loża recepturowa kryta tworzywem łatwo zmywalnym, odpornym na chemikalia;

8) wagi wielozakresowe, których parametry określają odrębne przepisy;

9) stół kryty tworzywem łatwo zmywalnym, odpornym na chemikalia;

10) aparat do otrzymywania wody oczyszczonej z odpowiednio zabezpieczonym odbieralnikiem, jeżeli apteka wytwarza wodę oczyszczoną;

11) szkło do przygotowywania leków recepturowych;

12) naczynia i utensylia recepturowe, odpowiednio oznakowane, do przygotowywania leków recepturowych, z wydzieleniem naczyń i utensyliów dla środków z grupy bardzo silnie działających.

2. Jeżeli apteka sporządza leki w warunkach aseptycznych, to podstawowe jej wyposażenie stanowią ponadto:

1) loża z nawiewem laminarnym do przygotowywania leków w warunkach aseptycznych, umieszczona w oddzielnym pomieszczeniu lub izbie recepturowej;

2) sterylizator.

3. Aptekę, w której są sporządzane produkty homeopatyczne, wyposaża się ponadto w aparaturę

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 171, poz. 1395 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 171, poz. 1400 z 20022002-10-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2002 r. sygn. akt K. 41/01

 • Dziennik Ustaw Nr 171, poz. 1399 z 20022002-10-14

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 171, poz. 1398 z 20022002-10-14

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin uprawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 171, poz. 1397 z 20022002-10-14

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 171, poz. 1396 z 20022002-10-14

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 • Dziennik Ustaw Nr 171, poz. 1394 z 20022002-10-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2002 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zezwolenie w wpis do ewidencji działalności

  Wnosząc o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dotyczącego działalności koncesjonowanej (apteka), należy najpierw zaopatrzyć sie w stosowne pozwolenia (...)

 • Zezwolenie na prowadzenie apteki

  Jestem mgr farmacji i zaproponowano mi 1/3 udziałów w aptece stanowiącej spółkę cywilną składającej sie z dwóch osób. Została ona założona w 1996 r. Zezwolenie (...)

 • Zakup ciśnieniomierza do apteki

  Prowadząc aptekę chciałbym kupić urządzenie do pomiaru ciśnienia (ciśnieniomierz) koszt 8000 brutto. Urządzenie będzie stać w aptece na powierzchni przeznaczonej (...)

 • Wymagania dla kierowników aptek

  Jakie kwalifikacje musi posiadać kierownik apteki?

 • Lokal socjalny a tytuł prawny do innego mieszkania

  Jestem głównym najemcą lokalu komunalnego, a moja mama chciała by przepisać na mnie swoje własnościowe mieszkanie spółdzielcze. Czy stając się właścicielem drugiego (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-16 poz. 609

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal apteki zakładowej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-12 poz. 1770

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać lokale aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-31 poz. 888

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-10 poz. 118

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-05 poz. 678

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków konsula w zakresie ochrony lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.