Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 174, poz. 1424 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-10-18
Data wydania:2002-10-16
Data wejscia w życie:2002-10-18
Data obowiązywania:2002-10-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 174, poz. 1424 z 2002


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 174                — 11152 —                Poz. 1424


1424

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Na podstawie art. 96 § 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1148) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 20, poz. 201, Nr 27, poz. 267 i Nr 148, poz. 1233) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Parametry techniczne odcinka A i B formularza, o którym mowa w ust. 2, określa Polska Norma PN-F-01101 „Bankowość i pokrewne usługi finansowe — Wzory formularzy bankowych — Wzór formularza polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej (W/P)”.”;

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Funkcjonariusz, nakładając na sprawcę wykroczenia mandat karny kredytowany, po oddzieleniu części A i B od części C—E:

1) na odcinku „A” formularza wpisuje wysokość nałożonej grzywny,

2) na odcinku „C” formularza: a) wpisuje wysokość nałożonej grzywny, b) oznacza rodzaj mandatu oraz wypełnia rubryki dotyczące ukaranego zgodnie z opisem; w razie niemożności stwierdzenia numeru PESEL wpisuje się datę urodzenia ukaranego, c) wpisuje rodzaj i charakter wykroczenia oraz kwalifikację prawną, d) w przypadku naruszenia przepisów o ruchu drogowym, wpisuje liczbę punktów przewidzianych za to naruszenie na podstawie odrębnych przepisów, e) wpisuje swój numer służbowy, datę nałożenia mandatu oraz składa swój podpis.”;

3) w załączniku do rozporządzenia odcinki A i B oraz odcinek C — strona 2 wzoru formularza mandatu karnego otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 174, poz. 1424 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 174, poz. 1432 z 20022002-10-18

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2002 r. w sprawie zakresu wykroczeń, za które uprawnieni pracownicy Lasów Państwowych, pracownicy parków narodowych oraz strażnicy łowieccy są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 174, poz. 1431 z 20022002-10-18

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

 • Dziennik Ustaw Nr 174, poz. 1430 z 20022002-10-18

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2002 r. w sprawie wykroczeń, za które policjanci są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 174, poz. 1429 z 20022002-10-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 października 2002 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które pracownicy organów administracji morskiej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

 • Dziennik Ustaw Nr 174, poz. 1428 z 20022002-10-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży.

 • Dziennik Ustaw Nr 174, poz. 1427 z 20022002-10-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Straży Granicznej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 174, poz. 1426 z 20022002-10-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 174, poz. 1425 z 20022002-10-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 174, poz. 1423 z 20022002-10-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 174, poz. 1422 z 20022002-10-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom Głównego Inspektoratu Kolejnictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 174, poz. 1421 z 20022002-10-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym na stanowiskach inspekcyjno-technicznych w okręgowych urzędach górniczych oraz specjalistycznych urzędach górniczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-26 poz. 267

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-08 poz. 521

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie nadania pracownikom Głównego Urzędu Miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-18 poz. 1422

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom Głównego Inspektoratu Kolejnictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-18 poz. 1423

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-06 poz. 635

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.