Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 176, poz. 1448 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-10-23
Data wydania:2002-10-11
Data wejscia w życie:2002-11-01
Data obowiązywania:2002-10-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 176, poz. 1448 z 2002


1448

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 11 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste. Na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 i Nr 125, poz. 1368 oraz z 2002 r. Nr 169, poz. 1387), a także art. 14 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste (Dz. U. z 2002 r. Nr 95, poz. 843) w § 2 w ust. 37 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie — pięć wydziałów ksiąg wieczystych obejmujących obszar właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi w Warszawie oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy-Âródmieścia w Warszawie: a) Wydział Ksiąg Wieczystych — dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Bemowo, Bielany, Ochota, Ursus, Włochy i ˚oliborz oraz gminy Izabelin, b) Wydział Ksiąg Wieczystych — dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Mokotów, Ursynów i Wilanów, c) Wydział Ksiąg Wieczystych — dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Białołęka, Praga-Północ, Praga-Południe, Rembertów, Targówek i Wawer, d) Wydział Ksiąg Wieczystych — dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Âródmieście i Wola, e) Wydział Ksiąg Wieczystych — dla gmin: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno i Prażmów,”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2002 r.

Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 176, poz. 1448 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 176, poz. 1457 z 20022002-10-23

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2002 r. sygn. akt K. 36/00.

 • Dziennik Ustaw Nr 176, poz. 1456 z 20022002-10-23

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2002 r. w sprawie składowisk odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów.

 • Dziennik Ustaw Nr 176, poz. 1455 z 20022002-10-23

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 176, poz. 1454 z 20022002-10-23

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać morskie wody wewnętrzne i wody przybrzeżne będące środowiskiem życia skorupiaków i mięczaków.

 • Dziennik Ustaw Nr 176, poz. 1453 z 20022002-10-23

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku.

 • Dziennik Ustaw Nr 176, poz. 1452 z 20022002-10-23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2002 r. w sprawie warunków i trybu wypłacania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu zryczałtowanego równoważnika pieniężnego za niewykorzystany przejazd na koszt Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 176, poz. 1451 z 20022002-10-23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów.

 • Dziennik Ustaw Nr 176, poz. 1450 z 20022002-10-23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 października 2002 r. w sprawie dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 176, poz. 1449 z 20022002-10-23

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz szczegółowych zasad odbywania stażu urzędniczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 176, poz. 1447 z 20022002-10-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Weterynarii.

 • Dziennik Ustaw Nr 176, poz. 1446 z 20022002-10-23

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 176, poz. 1445 z 20022002-10-23

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2002 r. w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 176, poz. 1444 z 20022002-10-23

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 września 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw Nr 176, poz. 1443 z 20022002-10-23

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka.

 • Dziennik Ustaw Nr 176, poz. 1442 z 20022002-10-23

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2002 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz sposobu ich oznakowania.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-30 poz. 135

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-29 poz. 1560

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-12 poz. 372

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-21 poz. 1624

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-22 poz. 1751

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.