Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1497 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu używania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej krótkiej, amunicji oraz ręcznych miotaczy gazu w siedzibach Państwowej Straży Łowieckiej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-10-29
Data wydania:2002-10-14
Data wejscia w życie:2003-01-30
Data obowiązywania:2002-10-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1497 z 2002


Strona 1 z 2
1497

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu używania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej krótkiej, amunicji oraz ręcznych miotaczy gazu w siedzibach Państwowej Straży Łowieckiej. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. — Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372 i Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Państwowa Straż Łowiecka posiada broń palną krótką, zwaną dalej „bronią”, oraz amunicję, na podstawie pozwolenia na broń na okaziciela.

2. Pozwolenie na broń na okaziciela, o którym mowa w ust. 1, wydaje właściwy organ Policji w rozumieniu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549, z 2001 r. Nr 27, poz. 298 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007) na wniosek komendanta Państwowej Straży Łowieckiej.

Dziennik Ustaw Nr 179                — 11453 —                Poz. 1497


3. We wniosku, o którym mowa w ust. 2, określa się rodzaj broni oraz liczbę jej egzemplarzy. Dane te zamieszcza się w pozwoleniu na broń na okaziciela. § 2.

1. Broń, amunicja oraz ręczne miotacze gazu podlegają ewidencji w książce ewidencji broni, amunicji i ręcznych miotaczy gazu, której wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wydanie i przyjęcie broni, amunicji oraz ręcznych miotaczy gazu odnotowuje się w książce wydania i przyjęcia broni, amunicji i ręcznych miotaczy gazu, której wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Poszczególne karty książek, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być ponumerowane i przeszyte, a ostatnia strona opieczętowana pieczęcią Państwowej Straży Łowieckiej.

4. Książki, o których mowa w ust. 1 i 2, przechowuje się w magazynie broni. § 3.

1. Broń, amunicję i ręczne miotacze gazu przechowuje się w magazynie broni stanowiącym oddzielne pomieszczenie w budynku murowanym, w miejscu utrudniającym dokonanie włamania, w miarę możliwości na piętrze.

2. Magazyn broni, o którym mowa w ust. 1, powinien być objęty całodobową ochroną oraz posiadać następujące wyposażenie:

1) podręczny sprzęt gaśniczy, sygnalizację alarmową oraz apteczkę pierwszej pomocy zawierającą w szczególności krople do oczu na wypadek porażenia gazem;

2) szafy metalowe lub sejfy, zamykane na zamki atestowane i przystosowane do plombowania;

3) drzwi wejściowe metalowe lub obite blachą stalową o grubości nie mniejszej niż 2 mm, wyposażone w blokadę przeciwwyważeniową oraz zamknięcia w postaci co najmniej 2 zamków atestowanych i zasuwy drzwiowej zamykanej na kłódkę atestowaną i przystosowanej do plombowania;

4) okna osłonięte siatką stalową o wymiarach oczek nie większych niż 10 x 10 mm i średnicy drutu nie mniejszej niż 2,5 mm, zabezpieczone na stałe zamocowaną w murze kratą metalową wykonaną z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 mm albo płaskowników stalowych o wymiarach nie mniejszych niż 8 x 30 mm, przy czym odstęp pomiędzy prętami nie powinien przekraczać 120 mm w poziomie i w pionie, a pomiędzy płaskownikami — 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie.

3. Dopuszcza się montaż:

1) atestowanych drzwi antywłamaniowych — zamiast drzwi, o których mowa w ust. 2 pkt 3;

2) szyb atestowanych, odpornych na przebicie lub rozbicie, w szczególności kuloodpornych, w oknach mocowanych trwale w otworach okiennych, bez możliwości otwierania — zamiast siatki i kraty, o których mowa w ust. 2 pkt

4. 4. Protokolarnej oceny spełnienia przez magazyn broni wymogów, o których mowa w ust. 1—3, dokonu-

je komisja powołana przez wojewodę, w której skład wchodzi przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce położenia magazynu broni. § 4.

1. Warunki przechowywania broni, amunicji i ręcznych miotaczy gazu powinny odpowiadać wymaganiom ich producenta.

2. Broń i amunicję przechowuje się w zamkniętych i zaplombowanych szafach lub sejfach, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt

2.

3. Broń przechowywaną w magazynie broni wyjmuje się z futerału, rozładowuje i zabezpiecza. Broń ta powinna być kompletna, czysta i zakonserwowana, a także mieć zwolniony kurek i odłączony magazynek.

4. Amunicję przechowywaną w magazynie broni umieszcza się w opakowaniach lub pojemnikach, w sposób uniemożliwiający uderzenie w spłonkę naboju. § 5.

1. Prawo wstępu do magazynu broni mają:

1) osoba prowadząca magazyn broni, zwana dalej „magazynierem”;

2) w obecności magazyniera — przedstawiciel wojewody będącego zwierzchnikiem Państwowej Straży Łowieckiej, przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce położenia magazynu broni oraz komendant Państwowej Straży Łowieckiej.

2. W czasie nieobecności magazyniera sygnalizacja alarmowa powinna być włączona, a drzwi do magazynu broni powinny być zamknięte i zaplombowane. § 6.

1. Strażnik Państwowej Straży Łowieckiej po zakończeniu pracy zdaje do magazynu broni wydaną broń, amunicję i ręczne miotacze gazu.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą komendanta Państwowej Straży Łowieckiej, broń, amunicja i ręczne miotacze gazu wydane strażnikowi Państwowej Straży Łowieckiej mogą być przechowywane w mieszkaniu tego strażnika, przy zachowaniu wymagań określonych w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. Przepis art. 27 ust. 1 tej ustawy stosuje się odpowiednio. §

7. Traci moc rozporządzenie Ministra Ochrony Ârodowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad posiadania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej, amunicji oraz ręcznych miotaczy gazu w siedzibach Państwowej Straży Łowieckiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 73, poz. 461). §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski

————— 1)

Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 85, poz. 766).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1497 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1499 z 20022002-10-29

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1498 z 20022002-10-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem.

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1496 z 20022002-10-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich.

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1495 z 20022002-10-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1494 z 20022002-10-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania.

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1493 z 20022002-10-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 października 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów).

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1492 z 20022002-10-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2002 r. w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postępowania antysubsydyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1491 z 20022002-10-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia składu i zadań Rady do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu jej działania.

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1490 z 20022002-10-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1489 z 20022002-10-29

  Oświadczenie rządowe z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 listopada 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1488 z 20022002-10-29

  Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji, sporządzona w Warszawie dnia 7 listopada 2001 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Broń palna w rozumieniu ustawy o broni i amunicji

  Jaką broń można uznać za broń palną w rozumieniu ustawy o broni i amunicji?

 • Użytkowanie i przechowywanie broni pneumatycznej

  Chciałbym kupić broń pneumatyczną (np. wiatrówkę lub pistolet na śrut) do celów rekreacyjnych. Chodzi o taką broń, co do której nie jest wymagane pozwolenie na (...)

 • Utrata broni gazowej

  Znajomy zakupił broń gazową legalnie ponad 10 lat temu. Jednakże broń ta wraz z dokumentem kilka lat temu zaginęła. Co powinien zrobić i co mu za to grozi?

 • Zasady przechowywania i użycia broni palnej

  Witam serdecznie! Dostałem jakiś czas temu w prezencie od mego stryjecznego brata replikę czarnoprochowego rewolweru \"Colt pocket 1849\". Od tej chwili często noszę (...)

 • Podstawy użycia broni palnej

  Jestem żołnierzem zawodowym i moje pytanie dotyczy służby pełnionej na terenie jednostki wojskowej z bronią. Ustawa ściśle precyzuje kto jest uznawany za organ porządkowy, (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-27 poz. 1138

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i w nadleśnictwie broni, amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-29 poz. 841

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej

 • Dziennik Ustaw z 2004-09-06 poz. 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej bojowej i amunicji przez straże gminne (miejskie)

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-01 poz. 516

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni.

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-15 poz. 656

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego i użycia broni palnej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego, a także zasad użycia broni palnej przez pododdziały odwodowe Straży Granicznej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.