Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 178 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie nadania statutu Funduszowi Rezerwy Demograficznej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-03-06
Data wydania:2002-02-15
Data wejscia w życie:2002-03-21
Data obowiązywania:2002-03-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 178 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 18                — 1136 —                Poz. 178


178

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie nadania statutu Funduszowi Rezerwy Demograficznej. Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792) zarządza się, co następuje: §

1. Funduszowi Rezerwy Demograficznej nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lutego 2002 r. (poz. 178)

STATUT FUNDUSZU REZERWY DEMOGRAFICZNEJ §

1. 1. Fundusz Rezerwy Demograficznej działa na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niniejszego statutu.

2. Siedzibą Funduszu Rezerwy Demograficznej jest miasto stołeczne Warszawa. §

2. Użyte w statucie określenia oznaczają:

1) ustawa — ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

2) FRD — Fundusz Rezerwy Demograficznej,

3) Zakład — Zakład Ubezpieczeń Społecznych. §

3. Organem FRD jest Zakład. §

4. Prezes Zakładu, Zarząd Zakładu oraz Rada Nadzorcza Zakładu realizują zadania wynikające z ustawy związane z FRD, stosując odpowiednio tryb określony w przepisach dotyczących Zakładu. § 5.

1. Prezes Zakładu, realizując zadania określone w ustawie, kieruje działalnością FRD i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Prezes Zakładu dla realizacji zadań z zakresu FRD może powierzać określone zadania wskazanym komórkom organizacyjnym Zakładu.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 178 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 184 z 20022002-03-06

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2002 r. sygn. akt K. 39/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 183 z 20022002-03-06

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie wysokości, warunków przyznawania i wstrzymywania oraz sposobu korzystania ze świadczeń przez cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 182 z 20022002-03-06

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 181 z 20022002-03-06

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Ludowy Uniwersytet Katolicki.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 180 z 20022002-03-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia pryszczycy.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 179 z 20022002-03-06

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie zakresu publikacji wieloletniej prognozy kroczącej dochodów i wydatków funduszu emerytalnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 177 z 20022002-03-06

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 176 z 20022002-03-06

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 175 z 20022002-03-06

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 174 z 20022002-03-06

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 173 z 20022002-03-06

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 172 z 20022002-03-06

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 171 z 20022002-03-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie wyodrębnienia akcji stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 170 z 20022002-03-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 169 z 20022002-03-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 168 z 20022002-03-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony.

porady prawne online

Porady prawne

 • Przeniesienie do rezerwy przez WKU

  W dniu 20 października 2005 roku rozpocząłem 29 rok życia, jednocześnie 1 października 1999 roku rozpocząłem studia, których nie przerywałem a jedynie miałem parę (...)

 • Zwolnienie od powołanie do wojska

  Czy to prawda, że tegoroczni absolwenci szkół wyższych są automatycznie przenoszeni do rezerwy jeżeli w terminie ukończą studia? Jak to wygląda dla rocznika 1978?

 • Przeniesienie do rezerwy po ukończeniu studiów

  Urodziłem się w roku 2.3.1980r. 18.6.1999 r. stawiłem się do poboru i otrzymałem książeczkę wojskową. Na pierwszej komisji otrzymałem kategorię B na 12 m-cy. (...)

 • Przeniesienie do rezerwy a zmiana ustawy

  Zostałem automatycznie przeniesiony do rezerwy zgodnie z obowiązująca ustawą o obronności. Czy mam czekać do 31 grudnia na informacje od WKU o przeniesieniu czy też (...)

 • Absolwent szkoły wyższej a służba wojskowa

  Otrzymałem z Wojskowej Komendy Uzupełnień wezwanie do przedstawienia dyplomu ukończenia studiów licencjackich. Czy po jego okazaniu zostanę automatycznie przeniesiony (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-25 poz. 1041

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie wykorzystania w 2011 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-22 poz. 950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie wykorzystania w 2012 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych

 • Dziennik Ustaw z 1999-12-29 poz. 1240

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-27 poz. 742

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykorzystania w 2013 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych

 • Monitor Polski 2012 poz. 444

  Zarządzenie Nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.