Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 182 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-03-06
Data wydania:2002-02-15
Data wejscia w życie:2002-03-21
Data obowiązywania:2002-03-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 182 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 18                — 1138 —                Poz. 182


182

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251, z 1995 r. Nr 95, poz. 471, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 110, poz. 1166) zarządza się, co następuje: §

1. Wprowadza się obowiązek stosowania Polskich Norm (PN) wymienionych w załączniku do rozporządzenia. §

2. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących amunicji oraz ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 38, poz. 457). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. (poz. 182)

WYKAZ POLSKICH NORM DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA Lp. Nr normy PN Tytuł normy PN Zakres obowiązku stosowania normy

1

PN-82/B-02857

Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarocałość normy we zbiorniki wodne. Wymagania ogólne Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa — całość normy wraz ze zmianą PN-B-02863:1997/Az1:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na całość normy wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru — wraz ze zmianą PN-B-02864:1997/Az1:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożaro- całość normy wa — wraz ze zmianą PN-B-02865:1997/Ap1:1999 Stałe urządzenia gaśnicze. Urządzenia na dwutlenek węgla. obowiązujące Zasady projektowania i instalowania pkt 5, 6, 8, 10 i 11

2

PN-B-02863:1997

3

PN-B-02864:1997

4

PN-B-02865:1997

5

PN-93/M-51250.01

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 182 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 184 z 20022002-03-06

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2002 r. sygn. akt K. 39/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 183 z 20022002-03-06

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie wysokości, warunków przyznawania i wstrzymywania oraz sposobu korzystania ze świadczeń przez cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 181 z 20022002-03-06

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Ludowy Uniwersytet Katolicki.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 180 z 20022002-03-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia pryszczycy.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 179 z 20022002-03-06

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie zakresu publikacji wieloletniej prognozy kroczącej dochodów i wydatków funduszu emerytalnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 178 z 20022002-03-06

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie nadania statutu Funduszowi Rezerwy Demograficznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 177 z 20022002-03-06

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 176 z 20022002-03-06

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 175 z 20022002-03-06

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 174 z 20022002-03-06

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 173 z 20022002-03-06

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 172 z 20022002-03-06

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 171 z 20022002-03-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie wyodrębnienia akcji stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 170 z 20022002-03-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 169 z 20022002-03-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 168 z 20022002-03-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony.

porady prawne online

Porady prawne

 • Przeprowadzanie przeglądu gaśnic

  W trakcie kontroli terminu przeglądu gaśnic przeciwpożarowych w budynku użyteczności publicznej kontrolujący zarzucił mi, że przeglądy gaśnic w takich obiektach (...)

 • Obowiązek stosowania Polskich Norm

  Wykonując usługi projektowania budowlanego spotykamy się z dwoma interpretacjami dotyczącymi obowiązku stosowania się w projektach do Polskich Norm. Według pierwszego (...)

 • Dostępność Polskich Norm

  Chciałbym pozyskać pewne Polskie Normy dotyczące wózków jezdniowych. Poszukiwałem ich w internecie, lecz są wszędzie płatne. Czy nie powinny być bezpłatnie udostępniane?

 • Pracownik wskazany do udzielania pierwszej pomocy

  Czy pracodawca w świetle najnowszej nowelizacji Kodeksu pracy może zlecić wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników osobie z (...)

 • Stawka VAT na samochody pożarnicze

  Przy sprzedaży używanych samochodów pożarniczych stosowana jest obniżona stawka VAT 7% dla kupujących ochotniczych straży pożarnych oraz gmin. Stawkę tę stosujemy (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-16 poz. 913

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i Leśnictwa

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-15 poz. 516

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-28 poz. 1297

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-15 poz. 457

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących amunicji oraz ochrony przeciwpożarowej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-22 poz. 1625

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2002 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.