Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1527 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2002 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami i rozdziałami w części 29 budżetu państwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-05
Data wydania:2002-10-28
Data wejscia w życie:2002-11-05
Data obowiązywania:2002-11-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1527 z 2002


Strona 1 z 2
1527

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 października 2002 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami i rozdziałami w części 29 budżetu państwa. Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Dz. U. Nr 141, poz. 1184) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami i rozdziałami w części 29 budżetu państwa oraz zwiększenia limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń dla wojskowych jednostek budżetowych. ———————

1)

§ 2.

1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe między działami i rozdziałami części 29 budżetu państwa w kwocie 4 868 tys. zł.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. §

3. Zwiększa się limity zatrudnienia i kwoty wynagrodzeń osobowych (uposażeń) dla wojskowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 października 2002 r. Minister Finansów: w z. H. Wasilewska-Trenkner

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

Dziennik Ustaw Nr 183                — 11685 —                Poz. 1527


Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 października 2002 r. (poz. 1527)

Załącznik nr 1

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUD˚ETOWYCH W CZ¢ÂCI 29 — OBRONA NARODOWA Kwota w tys. złotych Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie zmniejszenia 6 4 868,0 153,5 396,0 715,0 15,0 101,1 6,5 61,0 197,0 2,0 97,0 35,0 6,0 zwiększenia 7

1 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

2 803 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801

3 80302 80142 80142 80142 80142 80142 80142 80142 80142 80142 80142 80142 80142

4 2520 3020 4010 4050 4060 4110 4120 4210 4220 4230 4260 4270 4290

5 dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności zakup leków i materiałów medycznych zakup energii zakup usług remontowych zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki zakup usług pozostałych uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy składki na ubezpieczenia społeczne Razem

29 29 29 29 29 29

801 801 801 752 752 752

80142 80142 80142 75201 75211 75211

4300 4410 4430 4300 4050 4110

20,0 21,0 3,0 787,9 2 230,0 21,0 4 868,0 4 868,0

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1527 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1531 z 20022002-11-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1530 z 20022002-11-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1529 z 20022002-11-05

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 2002 r. w sprawie warunków tworzenia wojskowych aresztów dyscyplinarnych oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ich pomieszczenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1528 z 20022002-11-05

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 2002 r. w sprawie regulaminu wykonywania i odbywania kar i środków dyscyplinarnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1526 z 20022002-11-05

  Ustawa z dnia 26 września 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych, podpisanej w Berlinie dnia 18 lutego 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1525 z 20022002-11-05

  Ustawa z dnia 26 września 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych, w Republice Federalnej Niemiec w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, podpisanej dnia 21 listopada 2000 r. we Frankfurcie nad Odrą.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1524 z 20022002-11-05

  Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1523 z 20022002-11-05

  Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o ratyfikacji Europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1522 z 20022002-11-05

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1521 z 20022002-11-05

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1520 z 20022002-11-05

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Aktu z dnia 29 listopada 2000 r. rewidującego Konwencję o udzielaniu patentów europejskich.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-08 poz. 1639

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2006

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-30 poz. 437

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-19 poz. 1351

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2009 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń oraz limitów zatrudnienia, określonych w ustawie budżetowej na rok 2009

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-01 poz. 857

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-16 poz. 1438

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz określenia limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2008


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.