Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1529 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 2002 r. w sprawie warunków tworzenia wojskowych aresztów dyscyplinarnych oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ich pomieszczenia.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-05
Data wydania:2002-10-25
Data wejscia w życie:2002-11-05
Data obowiązywania:2002-11-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1529 z 2002


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 183                — 11699 —                Poz. 1529


1529

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 października 2002 r. w sprawie warunków tworzenia wojskowych aresztów dyscyplinarnych oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ich pomieszczenia. Na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa rozmieszczenie i warunki lokalizacji wojskowych aresztów dyscyplinarnych, organy wojskowe uprawnione do ich tworzenia i znoszenia, a także warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia dla żołnierzy odbywających karę dyscyplinarną aresztu izolacyjnego oraz inne pomieszczenia wojskowego aresztu dyscyplinarnego i ich wyposażenie. § 2.

1. Wojskowy areszt dyscyplinarny, zwany dalej „aresztem”, może być tworzony w garnizonach w celu wykonywania kary dyscyplinarnej aresztu izolacyjnego, wymierzonej żołnierzom niezawodowym.

2. Areszt tworzy i znosi Minister Obrony Narodowej, na wniosek Komendanta Głównego ˚andarmerii Wojskowej, uzgodniony odpowiednio z właściwym dowódcą rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub Dowódcą Garnizonu Warszawa.

3. O utworzeniu i zniesieniu aresztu dowódca garnizonu, na którego obszarze utworzono areszt lub mieścił się areszt zlikwidowany, zawiadamia niezwłocznie właściwych miejscowo prezesa wojskowego sądu garnizonowego i wojskowego prokuratora garnizonowego. § 3.

1. Areszt powinien składać się z:

1) pomieszczenia dla komendanta i profosów;

2) pomieszczeń dla żołnierzy odbywających karę dyscyplinarną aresztu izolacyjnego;

3) pokoju lekarskiego;

4) pomieszczenia do przygotowywania posiłków i zmywania naczyń;

5) magazynu do przechowywania przedmiotów przyjętych do depozytu, a także ubrań roboczych, pościeli, bielizny czystej i brudnej oraz środków higieny i czystości;

6) umywalni;

7) ustępu.

2. Jeżeli ze względów technicznych nie jest możliwe wydzielenie wszystkich pomieszczeń wymienionych w ust. 1 pkt 3—5, dopuszcza się ich lokalizację poza aresztem, jednak na terenie tej samej jednostki wojskowej, z tym że przedmioty przyjęte do depozytu przechowuje się w areszcie. Funkcje pokoju lekarskiego może spełniać izba chorych. § 4.

1. Areszt powinien być zlokalizowany, w miarę możliwości, na kondygnacji parterowej budynku. W przypadku usytuowania aresztu w suterenie budynku, może być on użytkowany po uzyskaniu pozwolenia właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

2. Tynki w pomieszczeniach aresztu powinny być wykonane z zaprawy cementowo-wapiennej, bielone farbą emulsyjną, a od podłogi do wysokości 1,6 m malowane farbą olejną.

3. Wysokość pomieszczeń aresztu powinna wynosić:

1) przeznaczonych dla nie więcej niż czterech osób — minimum 2,5 m;

2) przeznaczonych dla pięciu i więcej osób — minimum 3 m.

4. Wszystkie wejścia i wyjścia z aresztu powinny być wyposażone w kratę stalową i drzwi wytrzymałe pod względem konstrukcyjnym, otwierane na zewnątrz, z atestowanymi zamkami, umożliwiającymi otwarcie jednym kluczem.

5. Wszystkie pomieszczenia w areszcie powinny być wyposażone w dźwiękową i świetlną instalację alarmową, a w szczególności w:

1) dzwonki alarmowe i punkty świetlne w miejscu, z którego sygnał alarmowy zapewnia natychmiastowe przybycie profosa;

2) przyciski dzwonków, które umieszcza się: a) w pomieszczeniu dla komendanta i profosów, b) na ścianach korytarza, przy drzwiach każdego pomieszczenia, c) w pokoju lekarskim, d) w pomieszczeniu do przygotowywania posiłków i zmywania naczyń, e) w umywalni i ustępie.

6. Pomieszczenia dla żołnierzy odbywających karę dyscyplinarną aresztu izolacyjnego i ich wyposażenie powinny odpowiadać następującym warunkom:

1) powierzchnia pomieszczenia przypadająca na jednego żołnierza odbywającego karę dyscyplinarną aresztu izolacyjnego nie mniejsza niż 3 m2 dla mężczyzn i nie mniejsza niż 4 m2 dla kobiet;

2) podłoga zmywalna, trwała, ocieplana;

3) okna uchylne w grubości ściany muru o powierzchni w stosunku do powierzchni podłogi nie mniejszej niż 1:8, z zainstalowaną na zewnątrz kratą z prętów żelaznych o średnicy co najmniej 12 mm lub z płaskowników o wymiarach co najmniej 8 x 30 mm, a od wewnątrz siatką stalową z drutu o średnicy co najmniej 1,5 mm i wielkości oczek nie większej niż 25 x 25 mm;

4) ogrzewanie zapewniające temperaturę według norm określonych dla pomieszczeń mieszkalnych; grzejniki zabezpieczone siatką stalową w taki sposób, jak otwory okienne, a przy ogrzewaniu piecowym — drzwiczki od pieców na zewnątrz pomieszczeń;

5) ściany wewnętrzne wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowej, o grubości co najmniej 1,5 ce-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1529 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1531 z 20022002-11-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1530 z 20022002-11-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1528 z 20022002-11-05

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 2002 r. w sprawie regulaminu wykonywania i odbywania kar i środków dyscyplinarnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1527 z 20022002-11-05

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2002 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami i rozdziałami w części 29 budżetu państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1526 z 20022002-11-05

  Ustawa z dnia 26 września 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych, podpisanej w Berlinie dnia 18 lutego 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1525 z 20022002-11-05

  Ustawa z dnia 26 września 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych, w Republice Federalnej Niemiec w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, podpisanej dnia 21 listopada 2000 r. we Frankfurcie nad Odrą.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1524 z 20022002-11-05

  Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1523 z 20022002-11-05

  Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o ratyfikacji Europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1522 z 20022002-11-05

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1521 z 20022002-11-05

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1520 z 20022002-11-05

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Aktu z dnia 29 listopada 2000 r. rewidującego Konwencję o udzielaniu patentów europejskich.

porady prawne online

Porady prawne

 • Miejsce na śmietniki

  W jakiej odległości od budynku wielorodzinnego oraz granicy działki prywatnej musi się znajdować kontener na śmieci? Czy istnieje konieczność wybudowania jakiejkolwiek (...)

 • Dzierżawa stacji paliw

  Jakie dokumenty (legalizacje, odbiór techniczny, ochrona środowiska) należy skompletować przy przejmowaniu w dzierżawę stacji paliw od poprzedniego dzierżawcy? Czy (...)

 • Wymagana powierzchnia sklepu

  Czy są przepisy regulujące wielkość powierzchni sklepu do liczby pracowników na danej zmianie. Jakie to liczby (chodzi tutaj głównie o sklepy spożywcze)?

 • Odległość budynku od działki niezabudowanej

  Inwestor zamierza zrealizować inwestycję polegającą na budowie budynku biurowego. Dla terenu, na którym planowana jest inwestycja obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania (...)

 • Odległość budynku od linii energetycznej

  Działka o powierzchni 30 arów leży w obrębie zabudowy zagrodowej bezpośrednio przy drodze, wzdłuż której położona jest wieś. Właściciel ma zamiar wystąpić o (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-26 poz. 1298

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-01 poz. 1161

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-07 poz. 181

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-30 poz. 1242

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-19 poz. 1098

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.