Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1530 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-05
Data wydania:2002-10-16
Data wejscia w życie:2002-11-20
Data obowiązywania:2002-11-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1530 z 2002


Strona 1 z 4
1530

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach. Na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa wymagania, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach, częstotliwość pobierania próbek wody przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, metodyki referencyjne analiz i sposób oceny, czy wody odpowiadają wymaganym warunkom, oraz sposób informowania ludności o jakości wody w kąpieliskach. Wymagania określone w rozporządzeniu stosuje się do kąpielisk morskich i śródlądowych zorganizowanych i wykorzystywanych tradycyjnie. §

2. Woda w kąpieliskach powinna odpowiadać wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia. § 3.

1. Ustala się minimalną częstotliwość pobierania próbek wody w kąpieliskach, w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września co 2 tygodnie, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4.

2. W przypadku kąpielisk śródlądowych badania próbek wody po raz pierwszy w danym roku przeprowadza się 14 dni przed rozpoczęciem sezonu. Właściciel (zarządca) kąpieliska zawiadamia pisemnie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o planowanym terminie rozpoczęcia sezonu.

3. Próbki wody z kąpielisk wyłączonych z kąpieli w latach poprzednich przez okres dłuższy niż dwa kolejne lata należy pobierać z dwukrotnie większą częstotliwością niż określona w ust.

1.

4. Jeżeli badania próbek wody w latach poprzednich wykazały, że wartości wskaźników bakteriologicznych i fizykochemicznych, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach, są korzystniejsze niż określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny na wniosek państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub właściciela (zarządcy) kąpieliska może wyrazić zgodę na zmniejszenie o połowę częstotliwości pobierania próbek wody do badania określonej w ust.

1. § 4.

1. Próbki wody do badania pobiera się w kąpieliskach:

1) jeżeli długość plaży kąpieliska nie przekracza 1,5 km — co najmniej w 2 miejscach, w których występuje największe dzienne zagęszczenie kąpiących się osób;

———————

1)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

Dziennik Ustaw Nr 183                — 11702 —                Poz. 1530


2) jeżeli długość plaży kąpieliska wynosi więcej niż 1,5 km — w miejscach określonych w pkt 1 oraz dodatkowo — w miejscach odległych nie więcej niż 750 m od miejsc określonych w pkt

1.

2. W razie podejrzeń dotyczących zanieczyszczenia wody w kąpielisku, a w szczególności w przypadku awaryjnych zrzutów ścieków lub gwałtownych zmian atmosferycznych, liczba miejsc pobierania próbek wody powinna być zwiększona w stosunku do określonych w ust. 1, a w kąpieliskach zorganizowanych na wodach płynących — próbki wody powinny być pobierane również z miejsc powyżej kąpielisk. W takich przypadkach zakres badań fizykochemicznych powinien być rozszerzony o parametry określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Liczbę miejsc pobierania próbek wody każdorazowo, indywidualnie dla poszczególnych kąpielisk, ustala państwowy powiatowy inspektor sanitarny.

4. Próbki wody pobiera się z głębokości 30 cm pod powierzchnią wody, z wyjątkiem próbek do oznaczania oleju mineralnego, które pobiera się z powierzchni wody. § 5.

1. Badania mikrobiologiczne wody w kąpieliskach obejmują określenie:

1) liczby bakterii grupy coli typu kałowego, ogólnej liczby bakterii grupy coli w 100 ml wody — oznaczanych metodą probówkową (NPL) lub metodą filtrów membranowych (FM);

2) liczby paciorkowców kałowych w 100 ml wody w tych kąpieliskach, w których wyniki kontroli wskazują na możliwość ich występowania w liczbie przekraczającej dopuszczalne wartości lub jeżeli jakość wody uległa pogorszeniu — oznaczanej metodą probówkową (NPL) lub metodą filtrów membranowych (FM);

3) obecności pałeczek Salmonella w 1 l wody — oznaczanej metodą filtrów membranowych (FM) z wstępnym namnażaniem w podłożu płynnym i posiewem na podłoże różnicująco selektywne (FM + RS).

2. Badania fizykochemiczne obejmują oznaczenie: odczynu, barwy, zapachu, olejów mineralnych, substancji powierzchniowo czynnych, fenoli, przezroczystości, osadów oraz, jeżeli istnieje tendencja do eutrofizacji wody, dodatkowo: azotu ogólnego, azotu amonowego, azotu azotanowego, fosforanów — metodami wymienionymi w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.

3. W przypadku gdy jakość wody uległa pogorszeniu, badania mikrobiologiczne obejmują badania na obecność enterowirusów w 10 l wody, określonych metodą polegającą na zagęszczeniu próbki wody poprzez filtrację, flokulację lub odwirowanie i hodowli komórkowych (Z + HK) lub metodą zagęszczenia i zastosowania techniki PCR (badania genetyczne: Z + PCR);

badania fizykochemiczne tej wody obejmują oznaczenie cyjanków oraz metali ciężkich: arsenu, kadmu, chromu, ołowiu, rtęci — metodami spektrometrii UV/VIS lub atomowej spektrometrii absorpcyjnej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.

4. Zakres badań może być ograniczony do wskaźników pochodzących ze źródła pogorszenia jakości wody w kąpielisku. § 6.

1. Woda w kąpielisku odpowiada warunkom określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, jeżeli w wyniku badania próbek wody pobranej zgodnie z § 3 i 4 stwierdza się, że odpowiada ona wymaganym wskaźnikom i parametrom:

1) w co najmniej 80% próbek — w zakresie wskaźników liczby bakterii grupy coli i bakterii grupy coli typu kałowego;

2) w co najmniej 95% próbek — w zakresie pozostałych wskaźników i parametrów, pod warunkiem że: a) w co najwyżej 5% próbek, które nie odpowiadają wymaganym wskaźnikom i parametrom, woda nie wykazuje odchyleń od podanych najwyższych wartości dopuszczalnych wskaźników i parametrów nie więcej niż w 50%, z wyjątkiem pH, tlenu rozpuszczonego i wskaźników bakteriologicznych, b) kolejne próbki wody pobierane zgodnie z § 3 i 4 spełniają warunki określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Przy obliczaniu procentu próbek nie bierze się pod uwagę odchyleń od najwyższych dopuszczalnych wartości, jeżeli są one skutkiem powodzi, innych katastrof naturalnych lub anomalii pogodowych. §

7. W przypadku wydania przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej orzeczenia o nieprzydatności wody do kąpieli w kąpielisku, państwowy powiatowy inspektor sanitarny powiadamia pisemnie o wydanym orzeczeniu właściciela (zarządcę) kąpieliska i jednostkę samorządu terytorialnego, właściwą ze względu na miejsce położenia kąpieliska, oraz użytkowników kąpieliska — w formie komunikatu w lokalnych środkach przekazu. §

8. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 82, poz. 937) w zakresie uregulowanym niniejszym rozporządzeniem. §

9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: M. Łapiński

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1530 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1531 z 20022002-11-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1529 z 20022002-11-05

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 2002 r. w sprawie warunków tworzenia wojskowych aresztów dyscyplinarnych oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ich pomieszczenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1528 z 20022002-11-05

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 2002 r. w sprawie regulaminu wykonywania i odbywania kar i środków dyscyplinarnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1527 z 20022002-11-05

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2002 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami i rozdziałami w części 29 budżetu państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1526 z 20022002-11-05

  Ustawa z dnia 26 września 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych, podpisanej w Berlinie dnia 18 lutego 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1525 z 20022002-11-05

  Ustawa z dnia 26 września 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych, w Republice Federalnej Niemiec w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, podpisanej dnia 21 listopada 2000 r. we Frankfurcie nad Odrą.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1524 z 20022002-11-05

  Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1523 z 20022002-11-05

  Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o ratyfikacji Europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1522 z 20022002-11-05

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1521 z 20022002-11-05

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1520 z 20022002-11-05

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Aktu z dnia 29 listopada 2000 r. rewidującego Konwencję o udzielaniu patentów europejskich.

porady prawne online

Porady prawne

 • Temperatura wody w kranie

  Zbyt niska temperatura wody ciepłej dostarczanej do mojego mieszkania jest wynikiem płacenia przeze mnie wysokich rachunków za jej zużycie. Zużywam bowiem znacznie więcej (...)

 • Uprawnienia do transportu wartości pieniężnych

  Firma stara się o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki. Jednym z elementów realizowanych usług jest transport gotówki w kwotach nie przekraczających 30 tys. (...)

 • Odpowiedź na reklamację usługi telekomunikacyjnej

  Jakie elementy powinna zawierać odpowiedź dostawcy usług telekomunikacyjnych na reklamację?

 • Sposób rozbudowy domu

  Czy są jakieś przepisy określające sposób rozbudowy domu? Chodzi mi o to, że na dużej działce stoi dom, zagospodarowanie przestrzenne miasta na tej i innych działkach (...)

 • Czas oczekiwania na ciepłą wodę

  Czy jest jakiś przepis, który reguluje, po jakim czasie należy rzeczywiście uzyskać ciepłą wodę od momentu odkręcania kurka? Albo, ile litrów należy wylać ciepłej (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-13 poz. 662

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i kryteriów, jakim powinni odpowiadać świadczeniodawcy, oraz zasad i trybu zawierania umów ze świadczeniodawcami na pierwszy rok działalności Kas Chorych.

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-16 poz. 1262

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-14 poz. 625

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2009 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia dla przywożonych zwierząt i produktów akwakultury

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-04 poz. 1251

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-01 poz. 1161

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.